Høring: Svar

<< Tilbake | Last ned svaret som PDF

Svar fra Møre og Romsdal fylkeskommune

Kategori: Offentlig etat/virksomhet

Sendt inn av Lene Elisabeth Torgersen Mordal (rådgivar, kulturavdelinga)
03.05.2024 kl.07:00
Er strukturen i høringsutkastet til ny overordnet del av Rammeplan for kulturskolen forståelig og hensiktsmessig Ja
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Ikke besvart
Er fremstillingen og forklaringen av kulturskolens tre pilarer (kapittel 2.2) klar og hensiktsmessig? Ja
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Ikke besvart
Er beskrivelsen av kulturskolens praksis, inndelt i tre områder, klar og hensiktsmessig? Ja
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Ikke besvart
Barn og unges medvirkning: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av barn og unges medvirkning og er dette behandlet hensiktsmessig? Ja.
Kulturskolen som samarbeidende aktør: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskolen som samarbeidende aktør og er dette behandlet hensiktsmessig? Ja. Møre og Romsdal fylkeskommune vil støtte opp om kulturskolen si rolle som samarbeidande aktør, men samtidig peike på kulturskolen sin unike posisjon som eit pedagogisk-kunstfagleg skoleslag. Med sitt personale har skolen kunnskap og ei forståing om kva det vil seie å ha eit profesjonelt kunstfelt og kunstnarar, ofte i samarbeid med frivilligheita, i kommunen. Som samarbeidande aktør har kulturskolen moglegheit til å sjå dette i eit innovativt og sektorovergripande arbeid. Punkt 3.6, 3.6.3, 2.4.3 og 4.5 viser meirverdien av å ha eit lovpålagt skoleslag med pedagogisk-kunstfagleg fundament i alle norske kommunar. Med dette fortrinnet og kunnskapen kan kulturskolane også bli viktige i oppfølginga av den komande reviderte kulturlova, som truleg vil ha eit tydeleg krav til kommunal planlegging om ei ei skriftelg oversikt over status og utviklingsbehov på kulturfeltet.
Kulturskole for alle: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskole for alle og er dette behandlet hensiktsmessig? Ja.
Kulturskolen i kommunalt planverk: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskolen i kommunalt planverk og er dette behandlet hensiktsmessig? Ja.
Med bakgrunn i politiske føringer eller endringer i samfunnet, er det i tillegg andre tema som skulle vært vektlagt i rammeplan for kulturskolen? Samla sett er høyringsutkastet til Rammeplan for kulturskolen eit godt og gjennomarbeidd dokument med mange dimensjonar som er tilpassa samfunnsutviklinga og øvrig politikkutforming.
Vedlegg Ingen vedlegg