Hvem er vi - hva gjør vi

Del på:

Informasjon om Norsk kulturskoleråd

Kontakt oss

Visjonen vår

 

Sist oppdatert: Mars 2024

 

Informasjonen som pdf finner du her

 

Norsk kulturskoleråd er en interesse- og utviklingsorganisasjon som arbeider for å fremme kvalitet i opplæringen innen kunst og kultur for barn, unge og voksne med utgangspunkt i de kommunale kulturskolene.

 

 

Se også:

Spotlys på Norsk kulturskoleråd (PDF) 

Spotlys på Norsk kulturskoleråd (PPTX)

(begge oppdatert mai 2022)

 

Norsk kulturskoleråd ble stiftet i 1973. Kulturskolerådets medlemmer er kommuner, som eiere og drivere av kommunale kulturskoler.

 

På begynnelsen av 1970-tallet var det færre enn 50 kommuner som hadde kulturskoletilbud er for barn og ungdom. De fleste tilbød utelukkende musikkundervisning. Antallet kommuner med kulturskoletilbud økte jevnt og betraktelig de neste tiårene. Kulturskolerådets innsats var et viktig bidrag til at så skjedde.

 

I 1997 kom en hjemmel for kommunal kulturskoledrift i opplæringsloven. Da vedtok Stortinget følgende som Opplæringslovens paragraf 13-6 Musikk- og kulturskoletilbod: «Alle kommunar skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk- og kulturskoletilbod til barn og unge, organisert i tilknyting til skoleverket og kulturlivet elles.»

 

Denne hjemmelen, ofte omtalt som «kulturskoleloven», betydde mye for framveksten av kommunale kulturskoler. Svært mange kommuner fant det også naturlig å bli medlemmer i Norsk kulturskoleråd. I mars 2024 har Kulturskolerådet over 95 prosent av landets kommuner som eiere og medlemmer, og disse kommunenes kulturskoletilbud rommer mange fag: dans, musikk, sirkus, skapende skriving, teater, visuell kunst …

 

Norsk kulturskoleråds visjon er «Kulturskole for alle». I det legger organisasjonen at alle som ønsker det skal få et tilbud om kulturskoleundervisning til en rimelig pris, og at dette tilbudet skal være av høy kvalitet. Det er viktig at kulturskolen gir både bredde- og fordypningstilbud. Det er også et mål for Kulturskolerådet at kulturskolene skal være skikket til å være kulturelle ressurssenter for sine lokalmiljø.

 

Videre arbeider Norsk kulturskoleråd målrettet for å tydeliggjøre den viktige samfunnsrollen kulturskolen innehar samt styrke skoleslagets rammevilkår. Dette gjøres gjennom løpende dialoger med departement, direktorat og politiske partier, og i samarbeid med andre organisasjoner og aktører i UH-sektoren. Kulturskolerådet er også en pådriver for at det skal igangsettes stadig mer kulturskolerelatert forskning og at disse forskningsresultatene blir kjent for bestemmende myndigheter.

 

På vegne av medlemskommunene har Norsk kulturskoleråd tre fokusområder:

 

  • Styrke kulturskolenes rolle knyttet til inkludering, flyktninger og utenforskap.
  • Etablerere permanent utviklingsarbeid hos kulturskoleeiere og kulturskoler, basert på veiledningsmetodikk.
  • Øke kommunenes rammeplanforståelse, blant annet som grunnlag for utvikling av lokale læreplaner.

Kulturskolerådet har i mange år hatt et spesielt fokus på implementering av den nyeste rammeplanen for kulturskolen, «Mangfold og fordypning», en plan som kulturskolerådet selv initierte, utarbeidet og utga (utkom i full versjon i 2016). Nå arbeides det med en ny versjon av Rammenplan for kulturskolen, og planen er at den nye versjonen skal være klar høsten 2024. 

 

Implementering av rammeplanen var også et hovedtema da kulturskolerådet samme år etablerte et eget veilederkorps som gir veiledning i kulturskoleutvikling.

Here
Here
Del på:

Vår visjon: Kulturskole for alle

Norsk kulturskoleråds visjon er "Kulturskole for alle".

 

Kulturskolen skal kjennetegnes av høy kvalitet, rikt mangfold og ivareta både bredde og talent. 

Kontakt meg gjerne

Egil Hofsli – shv.jpg
Egil Hofsli
kommunikasjonssjef
+47 90 83 52 29