Hvem er vi - hva gjør vi

Del på:

Informasjon om Norsk kulturskoleråd

Sist oppdatert: November 2018

 

Informasjonen som pdf finner du her

 

Norsk kulturskoleråd ble stiftet i 1973, og er i dag en medlems-, interesse- og utviklingsorganisasjon for kommuner som eier og driver kulturskoler.

 

På begynnelsen av 1970-tallet var det færre enn 50 kommuner som hadde kulturskoletilbud er for barn og ungdom. De fleste tilbød utelukkende musikkundervisning. Antallet kommuner med kulturskoletilbud økte jevnt og betraktelig de neste tiårene. Kulturskolerådets innsats var et viktig bidrag til at så skjedde.

 

I 1997 fikk kulturskolens sin egen lovparagraf, da Stortinget vedtok følgende som Opplæringslovens paragraf 13-6 Musikk- og kulturskoletilbod: «Alle kommunar skal aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikk- og kulturskoletilbod til barn og unge, organisert i tilknyting til skoleverket og kulturlivet elles.»

 

Denne «kulturskoleloven» betydde mye for framveksten av kommunale kulturskoler. Svært mange kommuner fant det også naturlig å bli medlemmer i Norsk kulturskoleråd. I 2018 har kulturskolerådet 411 av landets 422 kommuner som eiere og medlemmer, og disse kommunenes kulturskoletilbud rommer mange fag: dans, musikk, sirkus, skapende skriving, teater, visuell kunst …

 

Norsk kulturskoleråds visjon er «Kulturskole for alle». I det legger organisasjonen at alle som ønsker det skal få et tilbud om kulturskoleundervisning til en rimelig pris, og at dette tilbudet skal være av høy kvalitet. Det er viktig at kulturskolen gir både bredde- og fordypningstilbud. Det er også et mål for kulturskolerådet at kulturskolene skal være skikket til å være kulturelle ressurssenter for sine lokalmiljø.

 

Videre arbeider Norsk kulturskoleråd målrettet for å tydeliggjøre den viktige samfunnsrollen kulturskolen innehar samt styrke skoleslagets rammevilkår. Dette gjøres gjennom løpende dialoger med departement, direktorat og politiske partier, og i samarbeid med andre organisasjoner og aktører i U/H-sektoren. Kulturskolerådet er også en pådriver for at det skal igangsettes stadig mer kulturskolerelatert forskning og at disse forskningsresultatene blir kjent for bestemmende myndigheter.

 

På vegne av medlemskommunene har Norsk kulturskoleråd tre fokusområder:

 

  • Styrke kulturskolenes rolle knyttet til inkludering, flyktninger og utenforskap.
  • Etablerere permanent utviklingsarbeid hos kulturskoleeiere og kulturskoler, basert på veiledningsmetodikk.
  • Øke kommunenes rammeplanforståelse, blant annet som grunnlag for utvikling av lokale læreplaner.

Kulturskolerådet har de senere årene hatt et spesielt fokus på implementering av den nyeste rammeplanen for kulturskolen, «Mangfold og fordypning», en plan som kulturskolerådet selv initierte, utarbeidet og utga (utkom i full versjon i 2016).

 

Implementering av rammeplanen var også et hovedtema da kulturskolerådet samme år etablerte et eget veilederkorps som i perioden 2016–2018 ga 50 kommuner veiledning i kulturskoleutvikling. I 2019 går kulturskolerådet i gang med en ny runde med slik veiledning. Nå gis tilbudet til nærmere 60 nye kommuner.

 

Se også oversikt over Norsk kulturskoleråds virksomhet og kompetansehevende tiltak

[Fins i pdf og pptx]

Kontakt meg gjerne

Egil Hofsli – shv.jpg
Egil Hofsli
kommunikasjonssjef
+47 908 35 229