Kulturskolebanken

Del på:

(Denne sida er under oppbygging. Tekst er bare som dummytekst å regne)

 

Kulturskolebanken var del av Nordea-prosjektet KUL-TUR (2009–2022)         > Les mer om dette prosjektet

 

Kulturskolebanken

Nettstedet kulturskolebanken.no har i mange år vært en nyttig og brukervennlig verktøykasse på nett – spesiallaget for kulturskoleansatte.

 

Den ble til som en del av Nordeaprosjektet KUL-TUR, som Nordea og Norsk kulturskoleråd samarbeidet om i perioden 2009–2022.

 

Målsettingen var å gjøre kulturskolene bedre rustet til entreprenørskap, produksjon og formidling i arbeidet med ulike kunstneriske uttrykk samt synliggjøre kulturskolenes virksomhet. Nettsida hadde fokus på relevant tematikk og fagstoff for alle som arbeider med kulturproduksjoner og formidling i kulturskolen. 

 

Utgangspunktet

Arbeidet med fremføringer og produksjoner i kulturskolen tar utgangspunkt i elevens undervisning, som en viktig del av arbeidet med de ulike fagene. Det profesjonelle fellesskapet i kulturskolen har en viktig oppgave med å ramme inn dette arbeidet med beskrivelser av bla. kjennetegn på kvalitet, læringssyn og elevsyn. Hva skal kjennetegne et slikt arbeid i vår kommune?

 

Lokalt prosessarbeid, for eksempel med utgangspunkt i Rammeplan for kulturskolen (lenke til rammeplanseksjonen på kulturskoleradet.no) koblet med innrammingen i de ressursene som kulturskolen besitter i sin arbeidstidsavtale, kan være utgangspunkt for gode prosesser i eget kollegium. Prioritering og fokus i arbeidet med arbeidstidsavtalens mulighetsrom, kan bidra til valg og beslutninger som styrker arbeidet. 

 

Den fagspesifikke kunnskapen ligger i enkeltfagene i kulturskolen og må konkretiseres i tilknytning til det enkelte fag, men felles tanker om rammer og kvalitetskriterier bør utvikles i fellesskap. Vi har beholdt en spørsmålsguide, som kan være et godt utgangspunkt for lokal dialog om kvalitet og rammebetingelser i den enkelte kommune og kulturskole.

 

Kvalitetskriterier og rammebetingelser  

Hva er minimumsrammene for fremføringer ved din kulturskole? Hva skal dere alltid legge vekt på og sørge for når dere planlegger og gjennomfører?

 

Om konserten, forestillingen eller utstillingen er av stort eller lite format, er for familie og venner – eller kongen, er det noen stikkord og bevissthet rundt rammer som kan hjelpe oss å sikre kvalitet. 

 

Kvalitetskriterier 

 

Sett opp noen stikkord som beskriver hva dere synes er vesentlig ved din kulturskole når dere jobber med visninger og fremføringer.

 

Lag gjerne generelle punkt for kulturskolen, som igjen kan konkretiseres for den enkelte produksjon/fremføring. Vi har laget en sjekkliste som kan være et enkelt og nyttig verktøy når dere jobber med dette.

 

> Sjekklisten kan du åpne i en spørsmålsguide på ks.no 

 

 

Del på:

Nordea-prosjektet KUL-TUR

Nordea-prosjektet KUL-TUR

Tilbake til toppen av Kulturskolebanken

 

Nordea-prosjektet KUL-TUR

Nordea-prosjektet KUL-TUR var et kompetanseutviklende prosjekt for kulturskoler, som Nordea og Norsk kulturskoleråd samarbeidet om i 2009–2022. Intensjonen var å styrke kulturskolenes kompetanse på produksjon og formidling samt gjøre kulturskolene mer synlige. Samarbeidet inneholdt mange satsinger, rettet både mot lærere/ledere og elever.

 

Partene ønsket at prosjektet skulle bidra til å styrke kulturskolenes kompetanse på flere områder. Målsettingen var blant annet å gjøre kulturskolene bedre rustet til entreprenørskap, produksjon og formidling i arbeidet med ulike kunstneriske uttrykk samt synliggjøre kulturskolenes virksomhet.

 

Filmglimt: Oppsummering av Nordea-prosjektet KUL-TUR 2020–2021

> Tilbake til menyen for Nordea-prosjektet KUL-TUR

 

Nordeas innovasjonsstipend

Nordea innovasjonsstipend – pålydende 100 000 kroner – ble opprettet av Nordea for å fremme innovasjon i kulturskolen. Stipendordningen var en del av Nordea-prosjektet KUL-TUR som Nordea og Norsk kulturskoleråd samarbeidet om. Stipendet skille bidra til utvikling i kulturskolen, i form av fornyelse og nyskaping.

 

Nordeas innovasjonsstipend ble utdelt to ganger:

 

Filmglimt: Gratulasjoner til stipendvinner Tynset 

 

Filmglimt: Gratulasjoner til stipendvinner Kulturskolesamarbeidet i Vesterålen

> Tilbake til menyen for Nordea-prosjektet KUL-TUR

 

Nordeas kulturskolepris

Denne prisen var ment for å

 

  • løfte unge talenter – forbilde og inspirasjon
  • synliggjøre kulturskolen i lokalsamfunnet (gjerne også regionalt og nasjonalt)
  • bidra til utvikling av kulturskolene
  • styrke kulturskolens arbeid for barn og unge innen kunst- og kulturfeltet
  • styrke omdømme og synliggjøring for Nordea lokalt
  • tydeliggjøre kulturprofilen til Nordea og Nordeas kulturprogram

Prisvinnerne fikk 10 000 kroner, diplom og blomst e.l. samt dekket "festivitaskostnadene" knytta til prisutdeling. Videre fikk vinnerne 5000 kroner til innkjøp av formidlingsutstyr. Kostnadene i forbindelse med prisen ble dekkt av det lokale Nordea-kontoret.

 

Relevante nyhetssaker på kulturskoleradet.no

> Nordeas kulturskolepris til Fargespill Trondheim

> Nordeas kulturskolepris til Hannah Løvstad Børressen

> Nordeas kulturskolepris til teatertalent i Kristiansand 

 

> Tilbake til menyen for Nordea-prosjektet KUL-TUR

 

Talent møter mentor

Talent møter mentor var en mentorordningen ment som både inspirasjon og påfyll av viktig kunnskap for deltakerne. Her fikk utvalgte ungdommene  som søkte om å få delta  hjelp til å finne sin egenart og sin vei videre. De fikk møte sine mentorer både på samlinger og i nettmøter. Blant mentorene var Ella Marie Hætta Isaksen, Heidi Ruud Ellingsen, Kjell Erik Killi-Olsen, Catharina Chen, Robin Bøe og Daniel Grindeland.

 

Filmglimt: Dokumentarisk kortfilm om Talent møter mentor

> Tilbake til menyen for Nordea-prosjektet KUL-TUR

 

Kulturskolebanken

Nettstedet Kulturskolebanken (mer om Kulturskolebanken på dens egen nettside på kulturskoleradet.no) ble til som en del av Nordea-prosjektet KUL-TUR, som Nordea og Norsk kulturskoleråd samarbeidet om i perioden 20092022.

 

Målsettingen med Kulturskolebanken var å gjøre kulturskolene bedre rustet til entreprenørskap, produksjon og formidling i arbeidet med ulike kunstneriske uttrykk samt synliggjøre kulturskolenes virksomhet. I dag tilbyr nettsiden Kulturskolebanken fagstoff relevant for deg som arbeider med kulturproduksjoner og formidling i kulturskolen.

 

Relevant nyhetssak på kulturskoleradet.no

> «Nye kulturskolebanken» får enda større kundefokus

 

> Tilbake til menyen for Nordea-prosjektet KUL-TUR

 

 

Nordea-prosjektet KUL-TUR Rogaland

Etter flere runder der en håndfull kommuner fikk vært med i hver prosjektrunde av Nordea-prosjektet KUL-TUR, ble samtlige kommuner i Rogaland i 2019 invitert til å delta i Nordea-prosjektet KUL-TUR Rogaland. Hele 22 av 23 kommuner sa ja til å delta. Hele det toårige programmet tilbys kulturskolene kostnadsfritt. Bare reiseutgifter (til fire kursdager og fem prosjektledersamlinger) må deltakerne/deltakerskolene dekke selv. 

 

Relevant nyhetssak på kulturskoleradet.no

> Nordea-prosjektet KUL-TUR: Svært stor deltakelse i Rogaland

 

Filmglimt: Kulturskoleleder om utbytte av kurset Bedre kulturprosjekter på 1-2-3

> Tilbake til menyen for Nordea-prosjektet KUL-TUR

 

Opplæring entreprenørskap

Fra 2019 inngikk også opplæring i entreprenørskap i Nordea-prosjektet KUL-TUR. Dette med tanke på at entreprenørskap blir en del av undervisningen i kulturskolene gjennom ulike aktiviteter. I denne sammenhengen ble det blant annet produsert noen videoer der unge, profilerte artister ga entreprenørrelaterte tips til ungdom.

 

Filmglimt: Chris Holsten gir tips relatert til entreprenørskap

 

Filmglimt: Daniel Grindeland gir tips relatert til entreprenørskap

 

Filmglimt: Lydia Hoen Tjore gir tips relatert til entreprenørskap

> Tilbake til menyen for Nordea-prosjektet KUL-TUR 

> Tilbake til toppen av nettsida Kulturskolebanken