Kulturskolebasert vurdering for læring

Del på:

Kulturskolebasert vurdering for læring (KulVFL)

Vurdering for læring (VFL) er viet stor plass i Rammeplan for kulturskolen, som en viktig del av å skape best mulig betingelser for elevens utvikling. Nettkurset KulVFL (forkortelse for Kulturskolebasert VFL) for kulturskolens lærere og ledere skal bidra til styrking av vurderingskompetansen i kulturskolene. 

 

Viktig: Skoleåret 20232024 arrangeres det ikke noe KulVFL-nettkurs. Etter tre år med dette kurstilbudet er tida nå inne for en evaluering og videreutvikling. Men dette skoleåret tilbys en webinarrekke med vurdering for læring som tema. > Se nyhetssak

  

KulVFL er et skolebasert nettkurs som tar sikte på å videreutvikle deltakernes vurderingskompetanse samtidig som det skal styrke de profesjonelle læringsfellesskapene og kulturskolen som lærende organisasjon. Kurset er utviklet av Høgskolen i Innlandet i samarbeid med Norsk kulturskoleråd og en arbeidsgruppe fra kulturskolesektoren. 

 

Overordnet mål for KulVFL: Lærere og ledere samarbeider i profesjonelle læringsfellesskap, og bruker rammeplan for kulturskolen og vurdering for læring på en måte som er optimal for elevenes læring, utvikling og trivsel. 

 

Nettkurset KulVFL startet med deltakelse fra 13 pilotkommuner skoleåret 2020–2021. Kurset er et såkalt MOOC (massive open online course/ åpent nettkurs). Tilbudet åpent som et ordinært tilbud for alle interesserte fra skoleåret 20212022.  

 

Se også: Opptak av introwebinar om kurstilbudet

 

Moduler 

Nettkurset legger opp til arbeid med spennende læringsressurser som bearbeides både kollektivt og individuelt. Som deltaker blir du utfordret til å sette deg inn i relevant teori (presenteres som film eller tekst), til refleksjon over egen og andres praksis, utprøving i egen undervisning og faglig sparring med andre deltakere på nett. 

 

I starten fokuseres det på kollektiv og organisatorisk læring. Her handler det om å få "riggen" på plass. Deretter går fokuset over på ulike sider ved vurderingspraksis. Siden læringsfremmende vurderingsarbeid kan knyttes til nesten alle sider ved lærerens undervisning og elevenes læring, vil skolens generelle undervisningspraksis utvikles gjennom kurset. 

 

Moduloversikt: 

  1. Rammeplan og profesjonelle læringsfellesskap (10 t) 
  2. Tid (4 t) 
  3. Mål (4 t) 
  4. Tilbakemelding (4 t) 
  5. Elevinvolvering (4 t) 
  6. Helhetlig praksis (10 t) 

Kulturskoleleder som kursleder 

Det er lagt opp til en grunnstruktur i kurset som alle deltakere på alle skoler skal følge, men kulturskolens ledelse legger føringer for hvordan den enkelte modul mer detaljert skal gjennomføres. Kulturskolens leder er altså lokal kursleder på sin skole, og må - ev. sammen med utviklingsgruppe/plangruppe/ressurslærere - ligge én modul i forkant av de andre.  

 

Innledningsvis må det lages en helhetlig, lokal tidsplan for skolens gjennomføring. 

 

Tid 

Kurset er bygget opp i seks ulike moduler og temaer som vektlegges ulikt. Den første og siste modulen er antatt å ta ti timer. Arbeidet med de fire mellommodulene (2-5) antas å ta fire timer per modul, slik at totalt tidsbruk som må avtalefestes til dette arbeidet på skolen vil være 36 timer i løpet av skoleåret. 

 

Tiden er fordelt på individuelt arbeid med modulinnhold og fellestid i plenum eller i ulike gruppesammensetninger. I tillegg kommer utprøving i egen undervisning 

 

Her kan du se en introduksjonsvideo for KulVFL:

 

 

Tidligere nyhetssaker om KulVFL på kulturskoleradet.no:

 

Kontakt meg gjerne

Åste Selnæs Domaas sh.JPG
Åste Selnæs Domaas
leder for veiledning og rammeplanutvikling
+47 91 74 65 89