Forskning og utvikling

Del på:

Forskning og utvikling

Forskning og utvikling er et satsingsområde for Norsk kulturskoleråd. Gjeldende strategi sier at Kulturskolerådet skal initiere, koordinere og formidle forskning for utvikling av kulturskolene. Kulturskolerådets intensjon er at dette skal bidra til å høyne kunnskap og kompetanse i, for og om skoleslaget. På denne sida finner du aktuelt stoff om temaet.

 

Meny

 

Aktuelt

 

Aisthesis

 

Arrangement

 

Dokumenter

 

Samarbeid med UH-sektor

 

Handlingsplan

 

Forsknings-

oversikt

 

Annet

 

Arkivet

 

Kontakt meg gjerne

Anders

Rønningen

FoU-leder

Send e-post

Aktuelt

 

Rapport om digitalitet i kulturskolen: Synliggjør behov for digital didaktikk

Forskningsrapporten om digitalitet i kulturskolen under koronapandemien ble lansert 6. mai 2021. Norsk kulturskoleråd  som er rapportens bestiller  merker seg spesielt at rapporten synliggjør et behov for å utvikle en digital didaktikk for kulturskolen.

 

> Les nyhetssak her    > Rapporten fins her

 

Tankesmia Aisthesis etablert – initiert av Norsk kulturskoleråd

Norsk kulturskoleråd har tatt initiativ til å starte tankesmia Aisthesis. Den skal være et forum for akademisk, filosofisk og policyrelatert debatt samt et interessefellesskap omkring utvikling av kunnskap om estetisk erfaring og estetiske læringsprosesser, og for å fremme dette i skole og samfunn.

 

Tankesmien Aisthesis hadde sitt første møte mandag 12. april 2021.

 

> Les nyhetssak her           > Til Arthesis' nettside

 

 

 

 

Webinarserie med forskningsformidling

Webinarer med fokus på formidling av forskning til kulturskolelærere og -ledere. Det er et nytt tilbud som Norsk kulturskoleråd og Nordisk nettverk for kulturskolerelatert forskning satser på i 2021.

 

Tre webinarer er planlagt, det første ble arrangert 19. februar. Her skal altså aktuell, kulturskolerelatert forskning presenteres for kulturskolefeltet – av forskere.

 

> Les nyhetssak her

> Aktuelle dokument

 

Se også: Arkivet - med tidligere nyheter/aktualiteter

 

Tilbake til toppen

 
Arrangement 

Webinarer

> Webinar med forskningsformidling 6. mai 2021

 

> Webinar med forskningsformidling 19. februar 2021

 

Webinar: PPU-studier og kulturskolen som praksisarena (arr. mai 2020)

 

Konferanser

Cutting Edge Kulturskole 2021

 

Cutting Edge Kulturskole 2019

 

Cutting Edge Kulturskole 2017

 

>Samleside for Forskningskonferansens (nå Cutting Edge Kulturskole)

Tilbake til toppen

 
Dokumenter

Fra webinaret 6. mai 2021

Ikke noe TikTok - digital didaktikk, takk (rapport, Telemarksforsking, 2021)

Ola K. Berges presentasjon av rapporten

Øyvind Johan Eiksunds presentasjon

 

Fra webinaret 19. februar 2021

Camilla Kvaals innlegg - Samspill i interkulturell musikkpraksis

Oppsummering fra webinar

Tilbake til toppen

 
Samarbeid med UH-sektor

Kulturskolerådet vil bidra til opprettelse av universitetskulturskoler

 

Kulturskolerådet fokuserer PPU og kulturskole

 

OutMus 

Tilbake til toppen

 
Handlingsplan

Innhold kommer senere.

Tilbake til toppen

 
Annet 

KIL-forsk

 

Nordisk nettverk for kulturskolerelatert forskning

 

Artikler skrevet av ansatte i Norsk kulturskoleråd

Tilbake til toppen

 
 Arkivet 

Innhold kommer senere.

Tilbake til toppen

Del på:

Aisthesis

Tankesmia Aisthesis ble initiert av Norsk kulturskoleråd våren 2021. Den skal være et forum for akademisk, filosofisk og policyrelatert debatt samt et interessefellesskap omkring utvikling av kunnskap om estetisk erfaring og estetiske læringsprosesser, og for å fremme dette i skole og samfunn.

 

> Les grunnlagsdokumentet for Aisthesis

> Les nyhetssak om Aisthesis

> Kontaktperson og sekretariat

 

 

 

Medlemmer i Aisthesis

Oversikt kommer senere.

 

Aktuelle dokument

Don't act - Think!

Kronikk forfatta av Anders Rønningen,

FoU-leder i Norsk kulturskoleråd og

en av initiativtakerne til Aisthesis

Grunnlagsdokument

Tankesmia Aisthesis

Estetiske læringsprosesser

Estetiske erfaringer

 

 

Grunnlagsdokument

Tankesmia Aisthesis

2021-2022

 

Estetiske læringsprosesser

Estetiske erfaringer

 

- - -

 

Innledning

Norsk kulturskoleråd tar initiativet til å opprette tankesmia Aisthesis, som skal være

 

  • et forum for akademisk, filosofisk og policyrelatert debatt
  • et interessefellesskap omkring utvikling av kunnskap om estetisk erfaring og estetiske læringsprosesser, og for å fremme dette i skole og samfunn

Arbeidet i Aisthesis bygger på dette grunnlagsdokumentet som beskriver felles prinsipper og føringer.

 

Aistehesis betyr ‘følelse’, eller ‘den kunnskap som kommer gjennom sansene’.

 

Begrepet estetiske læringsprosesser er i bruk i dag og er fremtredende i Fagfornyelsen. Begrepet er ansett som viktig i samfunnet og kobles ofte til dybdelæring, entreprenørskap og det vises til at kreativitet blir viktig i fremtidens arbeidsmarked.

 

Det finnes forskjellige forståelser om hva begrepet innebærer, og det kan være vanskelig å «gripe».

 

  • Estetiske læringsprosesser kan være knyttet til instrumentalisme, der de kan gi bedrede faglige resultater eller gode helsemessige effekter.
  • Estetiske erfaringer har en viktig egenverdi som kan forsvinne i dette, og det er derfor nødvendig å tenke helhetlig omkring verdien av estetiske læringsprosesser i seg selv, og hvordan det kan «virke» i samfunnet.

Det fremstår som at ingen i dag tar et helhetlig ansvar for dette selv om begrepet er framtonet i flere nasjonale styringsdokumenter slik som:

 

Aisthesis etableres for å kunne utvikle en felles samskapende, åpen, inkluderende og samfunnsutviklende samtale slik at aktører som driver med dette kan bidra inn.

 

Målsetting

Å skape en meningsutveksling om hva estetiske erfaringer er, eller kan være, i menneskers liv.

Å bevisstgjøre opplærings- og utdanningsløpet og andre til å bidra i den offentlige debatten om viktigheten av estetiske læringsprosesser i samfunnet generelt, og samarbeide om dette i realiseringen av fagfornyelsen spesielt.

 

Målgrupper

Arbeidet i Aisthesis retter seg særlig mot kunstfaglige utdanninger, lærerutdanninger, grunnskole, kulturskole, barnehage og kommunale- og regionale og nasjonale myndigheter, samt det frivillige kulturliv.

 

Tankesmias sammensetning

Ingen av medlemmene representerer sine organisasjoner, men bidrar i kraft av sin faglighet. Det er imidlertid stort potensiale i at de hentes bredt fra de felt som er nærmest berørt av dette:

 

  • Fagpersoner fra kommunene og hele opplærings- og utdanningsløpet, det frivillige kulturliv, nasjonale fagorgan m. fl. som er opptatt av arbeidet med estetiske læringsprosesser.

Sammensetningen i tankesmia er gjort ut fra den kjennskap Norsk kulturskoleråd har til kompetansepersoner innenfor det akademisk-filosofiske- og praksisfeltet som har kunnskap om og erfaringer fra estetiske læringsprosesser i Norge. Det er ikke ment å være utfyllende ved oppstart og kan endres eller utvides ved konsensus om dette.

 

Deltakernes roller

Aisthesis er politisk og ideologisk uavhengig og består av personer med forskjellig politiske og faglige ståsted som ønsker å delta i offentligheten med kommentarer, analyser, kronikker og andre ytringer som er relevant for Aisthesis` målsetting. Alle står fritt til å publisere under tankesmias tittel, men alle ytringer som gjøres i tankesmias navn må følges av formuleringen:

 

Tankesmia Aisthesis er

 

  • et politisk og ideologisk uavhengig forum for akademisk, filosofisk og policyrelatert debatt
  • et interessefellesskap omkring utvikling av kunnskap om estetisk erfaring og estetiske læringsprosesser og for å fremme dette i skole og samfunn.

Den enkelte publikasjons forfatter(e) står for alle utredninger, konklusjoner og anbefalinger, og disse deles ikke nødvendigvis av tankesmias øvrige medlemmer eller andre organisasjoner.

 

Norsk kulturskoleråds rolle

Kulturskolerådet tar initiativ til opprettelsen av en uavhengig og «selv-konstituerende» tankesmie og tar ansvar for igangsetting av arbeidet ved å inneha en sekretariatsfunksjon i en toårsperiode. Sekretariatsleder tilrettelegger for alt administrativt og organisatorisk arbeid i samråd med deltakerne i Aisthesis.

 

Etter denne perioden vil det være naturlig at tankesmia forsetter arbeidet ut fra et ønsket initiativ fra deltakerne selv.

 

Arbeidet i Aisthesis vil organiseres ut ifra det medlemmene til enhver tid bestemmer som hensiktsmessig. Som initiativtager anbefaler Norsk kulturskoleråd at det foregår over fire semester med en fysisk samling per semester over to dager.

 

I denne perioden vil dialog, diskusjon, tekning, meningsutveksling og fremlegg innen ulike tema danne grunnlag for kronikker, analyser, kommentarer, notater og «policy briefs» samt en publikasjon hvor ulike aspekter innen estetiske læringsprosesser og estetiske erfaringer kommer til uttrykk.

 

Kostnader

Det legges til grunn at drift av Aisthesis gjøres gjennom tilgjengelig personalressurs, og det utbetales ikke honorar til medlemmene.

 

Kontakperson og sekretariat

Kontaktperson, Norsk kulturskoleråd:

Anders Rønningen

FoU-leder og tilrettelegger/medlem i Aisthesis

E-post: anders.ronningen@

kulturskoleradet.no

Telefon: (047) 94 24 22 26

 

Sekretariat, Norsk kulturskoleråd:

Merete Wilhelmsen

rådgiver og sekretariatsleder for 

Aisthesis

E-post: merete.wilhelmsen@

kulturskoleradet.no

Telefon: (+47) 92 26 16 98


> Tilbake til toppen av Aisthesis-sida     
Tilbake til toppen av nettsida Forskning og utvikling