Oversikt for kulturskolerelatert forskning i Norden er klar

2019 Forskningsoversikt 25.4.png
HAR LAGET FORSKNINGSOVERSIKT: Anders Rønningen (f.v.), Hanna Backer Johnsen, Adriana Di Lorenzo Tillberg, Cecilia Jeppsson og Finn Holst (innfelt bilde foran).
25.04.2019 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Oversikt for kulturskolerelatert forskning i Norden er klar

OSLO: Nå foreligger en systematisert oversikt over all kulturskolerelatert forskning i Norden. Prosjektarbeidet ble initiert og ledet av Norsk kulturskoleråd. Forskere i fire nordiske land har sporet opp, relevansvurdert og systematisert aktuelt forskningsarbeid som nå er publisert i et digitalt hefte som du finner på kulturskoleradet.no.

 

Her finner du oversikten

 

Den digitale publikasjon er gratis tilgjengelig for alle. Den har fått form som et hefte (med omslag) og kan derfor skrives ut og fungere fint som et trykt hefte for den som foretrekker dette.

 

Arbeidet er økonomisk støttet av Norsk kulturskoleråd, Kulturrådet i Sverige - gjennom KulturskolecentrumSvenska kulturfonden i Finland samt forskerne som har deltatt i prosjektarbeidet (mer om dem lengre nede i artikkelen, red.anm.), som har avsatt ekstra arbeidstid som de har hatt til rådighet. 

 

Nyttig for både forskere, utdanningstilbydere og praksisfeltet

 

Målgruppa for oversikten er kulturskolerådet og beslutningstakere i det nordiske kulturskolefeltet, forskere og utdanningstilbydere i Norden samt ledere, administratorer og lærere i praksisfelt i Norden.

 

Arbeidsgruppa har hatt som mål å framskaffe, kartlegge, systematisere og tilgjengeliggjøre forskningslitteratur fra hele Norden, der kulturskole er forskningsobjekt eller der kulturskole er eksplisitt adressert. En har tatt med fagfellevurderte artikler og alle vitenskapelige publikasjoner, doktorgradsavhandlinger, forskningsrapporter samt masteroppgaver og fagartikler.

 

Hovedfokus på nyere forskning 

 

Hovedfokuset har vært på nyere forskning, men en har i prinsippet ikke satt noen grense bakover i tid for hva som er relevant. Rapporten forholder seg til Sverige, Norge, Danmak og Finland, og er skrevet på norsk, svensk og dansk. Referanser på finsk har oversettelse av tittelen til engelsk eller svensk i hard parentes i litteraturlisten.

 

Det ble vurdert også å inkludere Island - og det er gjort tilfeldige søk for dette, men utelukkende på engelsk og skandinaviske språk, siden arbeidsgruppa ikke hadde islandsk representasjon (som en forsøkte på, men ikke lyktes med å få til, red.anm.). Arbeidsgruppa presiserer derfor at denne rapporten forholder seg til Norge, Sverige, Finland og Danmark.

 

I oversikten har en tatt med fagfellevurderte artikler og alle vitenskapelige publikasjoner, doktorgradsavhandlinger, forskningsrapporter samt masteroppgaver og fagartikler. Arbeidsgruppa har hatt hovedfokus på nyere forskning, men har i prinsippet ikke satt noen grense bakover i tid for hva som er relevant.

 

570 oppføringer i referanselista

 

De senere årene har en slik oversikt vært ønsket og etterlyst på mange hold både i Norge og andre nordiske land. Det har vært et ønske om å gjøre det som skjer innen forskningsfeltet mer tilgjengelig for praksisfeltet. Det ble Norsk kulturskoleråd som sent i 2017 igangsatte prosessen med å lage det som har blitt en forskningsoversikt i form av rapporten som nå foreligger.

 

Rapporten rommer 570 referanser. Disse er ordnet alfabetisk i en referanseliste til slutt i rapporten. I tillegg blir referansen å finne i separate referanselister for ulike tema. Disse listene blir også å finne i en egen pdf-fil som legges ut på samme nettside som rapporten er utlagt på

 

Arbeidsgruppas medlemmer

 

Norsk kulturskoleråds FoU-leder, Anders Rønningen, har ledet prosjektet, og er også redaktør av rapporten som nå foreligger. Med seg i arbeidet med å samle inn, velge ut og kommentere den forskningen som til slutt har fått plass i oversikten, har Rønningen hatt fire hjelpere fra Danmark, Finland og Sverige.

 

Cecilia Jeppsson og Adriana Di Lorenzo Tillborg er begge ph.d.-studenter med erfaring både som kulturskoleforskere og kulturskolelærere. Jeppsson er ansatt ved Högskolan för scen och musik – en av tre institusjoner innen kunstfakultetet ved Göteborgs universitet. Di Lorenzo Tillborg er ansatt ved Musikhögskolan i Malmö, en del av Lunds universitet. Norsk kulturskoleråd har bidratt økonomisk til at disse to har kunnet delta i dette arbeidet.

 

Fra finsk hold har filosofie magister Hanna Backer Johnsen deltatt i arbeidet. Svenska kulturfonden i Finland bidro med et forskerstipendium slik at hun kunne delta i dette arbeidet.

 

Femtemann i arbeidsgruppen var Finn Holst har vært Danmarks mann i arbeidsgruppa. Holst er Ph.D. fra DPU/Aarhus Universitet og ansatt samme sted. – Holst er den mest erfarne kulturskoleforskeren i Danmark, og har vært involvert i svært mange prosjekt der. Vi lyktes ikke med å få økonomisk støtte til prosjektet fra Danmark, men Holst, som heller ikke har fri forskningstid i sin ansettelse, prioriterte likevel dette arbeidet, forteller FoU-leder Anders Rønningen i Norsk kulturskoleråd.

 

Kan bli et «levende arkiv»

 

Anders Rønningen håper at oversikten etter hvert kan bli utgangspunktet for et «levende arkiv».

 

– Kulturskolen i Norden har trolig aldri blitt forsket så mye på og omskrevet så mye som den blir i dag. Vi kjenner til en rekke relevante prosjekt som er i gang i Norden, men der det naturlig nok ikke fins ferdigstilte, vitenskapelige publikasjoner per nå. Som arbeidsgruppe anbefaler vi derfor at kartleggingsarbeidet som presenteres i rapporten benyttes som grunnlag og utgangspunkt for å opprette en "levende" og mer brukervennlig, søkbar database med fulltekst der det er mulig, sier Rønningen.

 

Han ser for en database der også nye forskningsarbeid legges til etter hvert som de publiseres. Dette vil etter Rønningens mening bidra til at praksisfeltet lettere kan søke og finne relevante forskning og benytte dette i forskningsbasert utviklingsarbeid. Og forskere kan enklere manøvrere i et komplekst og tverrfaglig felt med kulturskolen som omdreiningspunkt.

 

Si fra om noe er oversett

 

Selv om arbeidsgruppen har bestrebet seg på å gjøre dette arbeidet så grundig som mulig, innser den at det vil være tekstressurser som er oversett, feilaktig prioritert bort eller referert feil. Så kjenner du til forskningslitteratur om kulturskole i Norden fra før 2019 som skulle vært med i denne oversikten, eller du finner unøyaktigheter i rapporten, så setter prosjektleder Anders Rønningen pris på du melder dette til ham og arbeidsgruppen via forskning@kulturskoleradet.no.

 

Her finner du rapporten på kulturskoleradet.no

Les flere nyheter!