Fremtidens kulturskole

Del på:
Merk: Dette er en testside uten innhold

Fremtidens

kulturskole

Prosjektet

 

> Bakgrunn

> Begrunnelse

> Aktivitet

> Rapporter

 

Kulturskole 3.0

> Dette er kulturskole 3.0

Kulturskolen som ressurs-

senter 

> Helhetlig

oppvekst

> Livsløps-

perspektivet

> Inkludering og

utenforskap

> Annet

 

Veien videre

 

> Siste nytt

Det nyeste

innholdet

på sida

 

> Prosjekt-

ledelse og -medarbeidere

 

 

 

For å få en forståelse for hvordan kulturskolen kan forsterke sin rolle som samfunnsaktør og samtidig bli relevant for flest mulig innbyggere i kommune-Norge, må vi vite mer om hvilken funksjon den kan fylle og hvilke mål den kan bidra til oppnåelsen av. > Les mer

 

 

 

Hvilke samfunnsmål er vesentlige for innretningen av kulturskolen?

 

Sammen med kommunene og andre aktører som er interessert i kulturskolens arbeid og kvaliteter, ønsker prosjektet Fremtidens kulturskole å jobbe med fremtidsbilder som viser:

 

 • Hvordan ser det ut når kulturskolen har den rollen og posisjonen som er ønskelig?
 • Hvordan opplever dere kulturskolen i forhold til dette målbildet akkurat nå?
 • Hva skal til for å fylle gapet mellom disse to bildene?

Se gjerne animasjonsfilmen om Fremtidens kulturskole            [Lengde: 02:50] >

 

  

Tilbake til toppen

 

 

 

Siste nytt

 

Fremtidens kulturskole: Filmpremiere og oppstart av forpilot

OSLO: I september 2020 var det oppstart for et forpilotprosjekt i Fremtidens kulturskole samt premiere for en animasjonsfilm der en forsøker å tydeliggjøre hva en leter etter og ønsker å bidra til å skape.

 

Intensjonen med filmen er både å informere om prosjektet Fremtidens kulturskole og det som kalles Kulturskole 3.0 – samt bidra til at flere motiveres og inspireres til å delta i arbeidet med å skape denne kulturskolen.

 

Filmen kan du se på Vimeo, og den fins i to utgaver:

Uten undertekst          Med undertekst

 

Mer om filmen og forpiloten i nyhetssak på kulturskoleradet.no her

 

 

Nettmøte om Fremtidens kulturskole – kulturskole hele livet

TRONDHEIM: Prosjektet «Fremtidens kulturskole» – som KS og kulturskolerådet samarbeider om – har pågått i ett års tid. 22. september  inviterer Norsk kulturskoleråd og KS til nettmøtet Fremtidens kulturskole – kulturskole for livet.

 

Les mer her - med lenke til påmeldingsskjema

 

Webinar for kulturskoleeiere i november

OSLO: Prosjektet Fremtidens kulturskole vil  involvere også «kulturskolemyndigheten» i den enkelte kommune i arbeidet med Fremtidens kulturskole. Derfor vil alle «kulturskoleeiere» i Norge bli invitert til webinar i november.

 

Mer informasjon om dette kommer her og i nyhetsseksjonen på kulturskoleradet.no etter hvert.

 p

Del på:

Fremtidens kulturskole – bakgrunn

KS (Kommunesektorens organisasjon) og Norsk kulturskoleråd samarbeider om et prosjekt hvor formålet er å sette fokus på kulturskolens funksjon, oppgave og rolle i det kommunale tjenestetilbudet.

 

Arbeidet bygger på KS' medlemsdialog, Kultur for framtida (Oppspill), Hovedstyrets vedtak om kultursatsingen i KS og Norsk kulturskoleråds medlemsdialog i tillegg til kulturskolerådets landsstyres vedtatte satsingsområder for sitt utviklingsarbeid.

 

I tillegg er følgende nasjonale dokument tatt inn i arbeidet:

 

Tilbake til toppen av Fremtidens kulturskole

Del på:

Fremtidens kulturskole – begrunnelse

Prosjektet Fremtidens kulturskole ønsker å se på hva som skal til for å nå målene om en virkelighet hvor

 

 • kulturskolen har en tydelig rolle i å oppfylle kommunens samfunnsoppdrag, og dette beskrives i kommunens planverk
 • kulturskolen har en tydelig og fornyet rolle i kommunenes helhetlige tjenestetilbud

 

Hvorfor kulturskolen fins, skal vi ikke svare her. Det vesentlige for arbeidet med kulturskolens rolle i kunstutdanningen, «danningsarbeidet» for hele befolkningen og samfunnsutviklingen lokalt og i nasjonalt perspektiv, er at dette blir et tema.

 

Vi kan vanskelig svare på kulturskolens rolle, organisering, forankring og innhold om vi ikke først har tatt oss tid til å reflektere rundt og formulere begrunnelser for hvorfor kulturskolen fins

 

Svaret er ikke "fordi det er lovpålagt"!

 

Grunnlaget for refleksjon og dialog rundt dette, kan vi blant annet hente i formålet og verdigrunnlaget i rammeplanen for kulturskolen.

Tilbake til toppen av Fremtidens kulturskole

Del på:

Fremtidens kulturskole – aktivitet

Møte med kulturskolens interessenter

Møte med kommunene

ABSOLUTT-programmet

Norsk kulturskoleråds veiledningsordning

UH-sektor

Samspill med nasjonale aktører

Aktivitetet som pågår

Veien videre for kulturskole 3.0

 

Møte med kulturskolens interessenter

Så langt i prosjektet (våren 2020), har størsteparten av aktivitetene dreiet seg om dialog, refleksjon og diskusjoner for å skaffe et «kunnskapsgrunnlag». Utgangspunktet har vært: Vi må møte praksisfeltet. De som jobber i kulturskolene, i kommunene, i oppvekst- og kultursektor.

 

Dette er vesentlig for arbeidet at prosjektet relaterer seg til behov, tanker og opplevd virkelighet der kulturskolen virker og drives. Å møte kulturskolefeltets ulike interessenter har blitt prioritert.
Vi har lagt vekt på å oppsøke og forholde oss til allerede eksisterende ordninger, nettverk og møteplasser, så langt det lar seg gjøre, så vi ikke belaster verken interessentene eller prosjektet unødig med tid og bruk av ressurser.

 

Møte med kommunene

Verksteder
Vi har tegnet fremtidsbilder. Dette har vært gjort på ulike møteplasser rundt i landet, med deltagere som har forskjellige rammebetingelser og med ulike representanter og roller til stede. Ønsket er å få fram beskrivelser og målbilder som sier noe om hvor kommunene ønsker å se kulturskolen sin og kulturskolefeltet generelt i fremtiden. Se rapportene for innspill og materiale fra verksted og seminarer for å lese mer, du finner dem på undersida Fremtidens kulturskole - rapporter.

 

Tilbake til menyen for Fremtidens kulturskole - aktivitet

 

ABSOLUTT-programmet

Utviklingsprogrammet ABSOLUTT, fra KS, skal bidra til at folkevalgte, administrasjon og ulike aktører i lokalsamfunnet sammen utvikler kunnskap om handlingsrom, roller og ansvar for barn og unges utdanning og oppvekst.


Kulturskole har nå blitt en tydelig del av rammeverket til ABSOLUTT. I løpet av 2020-2021 bidrar prosjektet til å fokusere kulturskolens rolle og muligheter i ABSOLUTT-programmene som startes rundt i regioner og fylker.

 

Tilbake til menyen for Fremtidens kulturskole - aktivitet

 

Norsk kulturskoleråds Veiledningsordning

Norsk kulturskoleråd har etablert en veiledningsordning for å bistå kulturskoleeiere og kulturskoleledere og -ansatte med å etablere et kontinuerlig utviklingsarbeid knyttet til kulturskolen i kommunen. De deltagende kommunene har valgt å sette fokus på kulturskoleutvikling og synes derfor å være gode kandidater og samarbeidspartnere for oss i å drive målrettet utviklings- og utprøvingsarbeid. Prosjektets arbeid drar nytte av erfaringer, innhold og resultater i veiledningen, samtidig som kommunene som deltar drar nytte av prosjektets erfaringer og arenaer.

 

Tilbake til menyen for Fremtidens kulturskole - aktivitet

 

UH-sektor

I samtalen rundt fremtidens kulturskole, er de som skal utdanne fremtidens kulturskoleansatte vesentlig. Hvilken kompetanse trenger kommunene for å besette sin organisasjon best mulig, slik at målene for kulturskolens rolle i tjenesteproduksjonen nås? Vi inviterer UH-sektor til å delta i dialogen rundt dette.

 

Forståelse for hverandres perspektiv, behov og rammer, må løftes inn i ulike sammenhenger for å skape best mulig relevans og svar på praksisfeltets behov. UH-sektor inviteres derfor inn både på dialogarenaer med ulike aktører – og for å gi innspill på det vi jobber med i prosjektet underveis.

 

Norsk kulturskoleråd har dialog med UH-sektoren og Kunnskapsdepartementet rundt ideen om å etablere universitetskulturskoler. Her kan prosjektet hente kunnskap og bidra med behovsinnsikt fra feltet.

 

Både perspektiv for helhetlig kompetansestyring i kommunesektoren generelt og kultur- og oppvekstsektoren spesielt, vil vi se nærmere på i prosjektet. Ledelse i kulturskolen: ledelsestemaer, ledelsesutfordringer – og hva som skal til for å lede i fremtidens kulturskole, vil vies oppmerksomhet i arbeid tilknyttet prosjektet.

 

Tilbake til menyen for Fremtidens kulturskole - aktivitet

 

Samspill med Nasjonale aktører

Sammen med Kunnskapsdepartementet, har KS og Norsk kulturskoleråd arrangert Fagseminar med utgangspunkt i Kunnskapsgrunnlaget om kulturskolen. Vi har dialog rundt materialet og inviterer til deltakelse på hverandres arenaer hvor relevant tematikk er oppe. Prosjektleder har også vært involvert i BUSK – et kunnskapsgrunnlag til barne- og ungdomskulturmeldingen, basert på barn og unges stemmer.

 

Tilbake til menyen for Fremtidens kulturskole - aktivitet

 

 

Aktivitet som pågår

 

Høst 2020

Veien videre for kulturskole 3.0

Ønsket er å ta kunnskapsgrunnlaget deltakerne fikk utsendt til første samling og materialet fra den første samlingen (4. juni 2020), videre,  for å utvikle og designe pilotering av et utviklingsarbeid som er relevant og nyttig for kommunene og for samskaping av «kulturskole 3.0». Les mer om forpiloten.

 

Hvem deltar i prosjektet?

Vi har invitert de samme kommunene som til verkstedet 4. juni 2020. Både de som var med og de som ønsket, men ikke kunne. Deltakere er kommunegrupper. Ikke observatører og ikke enkeltpersoner.

 

Forventninger

Det er forventninger til kommunene om deltakelse med en variert kommunegruppe. Minimum er: en representant for skoleeier, en skoleleder, en annen ansatt fra kulturskolen (pedagogisk personale), minst en deltaker fra en annen sektor i kommunen. I tillegg oppfordrer vi kommunene til også få til politisk deltakelse. Og som nevnt oppfølging og prosessarbeid lokalt, som sikrer forankring og flere perspektiv inn i arbeidet.

 

Hva blir innholdet i prosjektet?

Det blir verksted på samlingene, både i kommunegruppene og på tvers, for å lære av hverandre og utvikle ny kunnskap sammen. Det er forventninger til noe arbeid lokalt, mellom samlingene, og noe før første samling. Lærende møter og lærende prosesser er stikkord for arbeidets form, som eksempel: forberedelser før første møte, oppfølgingsarbeid mellom møtene og oppsummering før møte 2.

 

Ønsket fangst og gevinst for prosjektet

 • Prosessarbeid i kommunene som legger grunnlag for lokalt utviklingsarbeid.
 • Samskapingserfaringer i kommunene som gir resultater som kan deles med andre.
 • Et rammeverk for piloten, som planlegges oppstart vår 2021.
 • Målbilder for kulturskolenes og kommunenes arbeid.
 • Eksempler på hvordan kulturskole 3.0 kan bidra til å utvikle Kommune 3.0
 • Eksempler på arbeidsmetoder for perspektiver knyttet til 3.0, samskaping, bærekraft, helhet og sammenheng: Innhold, metoder, struktur og indikatorer på «retning».
 • Erfaringer med metodikk knyttet til: hvor er vi, hvor vil vi og hvordan kommer vi oss dit?
 • Forslag til hensiktsmessige og nyttige resultatområder for aksjonsforskning fra piloteringen.
 • Hvordan rekruttere kommuner som ikke har 3.0 perspektivene langt framme?

Tilbake til menyen for Fremtidens kulturskole - aktivitet

Tilbake til toppen av nettsida Fremtidens kulturskole

Del på:

Dette er kulturskole 3.0

Innledning

Kommunen som ansvarlig for kulturskolen

Kommune 3.0

Hvordan kan kulturskole 3.0 se ut?

Kjennetegn på kulturskole 3.0

Dokument: Kulturskole 3.0  et tankesett

Film: Fremtidens kulturskole

Film: Fremtidens kulturskole (tekstet versjon)

 

Kulturskole 3.0

Hvordan kan det se ut?

En av de oppgavene prosjektet har jobbet med, er å beskrive kjennetegn på «Fremtidens kulturskole». Den har vi kalt «kulturskole 3.0». Betegnelsen 3.0 er inspirert av kommune 3.0, som kort beskrives med noen kjennetegn nedenfor, for så å «oversettes» til 3.0-bildet av kulturskolen.

 

Attraktiv og relevant

Gjennom verksteder, seminarer og dialog med ulike nettverk og medlemmer av KS og kulturskolerådet, har vi fått mange innspill på kjennetegn og tanker for fremtidens kulturskole.

Noe av det som kommer tydelig frem i dialogen, er at en kulturskole som skal ha livets rett, må være attraktiv og ha relevans. Den må være dynamisk og ha bred forankring i ulike sektorer og tjenester. Den skal være en viktig faktor for hele oppvekstfeltet og barn og unge, samtidig som den har kraft og betydning for hele livsløpet.

 

Tilbake til menyen for Dette er kulturskole 3.0

 

Kommunen som ansvarlig for kulturskolen

Noen av de viktige utfordringer som kommunen, som ansvarlig for feltet, må involvere kulturskolen som aktør og utvikler i er:

 

Hvordan sørge for sammenheng og helhet i «hele oppvekstfeltet», slik at barn og unge får de beste rammene for sine liv? Er det mulig å i enda større grad enn tidligere se barnehage, skole, sfo og kulturskole som et helhetlig ansvar og et helhetlig økosystem i kommunene? Både i tidsløpet fra barn til voksen, og på tvers mellom fag- og ansvarsområder gjennom hele oppveksten.

 

Kunst og kultur er viktig hele livet, i mange ulike sammenhenger og for ulike mål. Hvordan prioriterer vi dette i vår kommune og hvilke historier ønsker vi skal fortelles om oss? Hvem skal vi være og hva skal vår kulturskole bety i vårt lokalsamfunn? Hva skal kjennetegne oss?

Hvordan spiller vi best mulig på lag – og hvilken rolle og kompetanse skal kulturskolen ha for å henge sammen med og komplettere øvrig kompetanse og tjenester i kommunen og lokalsamfunnet?

 

Disse problemstillingene, og mange andre, tenker vi bør løftes inn i tankesettet i «kulturskole 3.0».

 

Les mer om kulturskole 3.0 her

 

Tilbake til menyen for Dette er kulturskole 3.0

 

Kommune 3.0

Innbyggerne stiller større krav til de tjenestene kommunen gir, og kommunen skal stadig løse flere og mer komplekse utfordringer innenfor samme økonomiske rammevilkår som før. Bevisstheten om at det må etableres samarbeid på tvers av kompetansemiljøer, bransjer og sektorer for å løse de større uløste problemstillingene i samfunnet, øker. Samarbeid mellom tjenester kan løse felles problemstillinger, skape og fordele ressurser og utvikle handlingsrom som kommer kommunens innbyggere til gode.

 

Det tradisjonelle kommunale perspektivet har vært at kommunen har kompetanse, innsikt og ressurser til å hjelpe brukerne og vet hva som er best. Dette har medført en forståelse av at kommunens oppgave er å løse flest mulig problemer og «føre» bruker og innbygger gjennom livet.

 

Kommunen 3.0 gjennomsyres av et positivt menneskesyn: Alle har ressurser som de ønsker å bidra med i lokalsamfunnet, både til eget og fellesskapets beste. De kommunalt ansatte bidrar til å finne disse ressursene, og bringe mennesker sammen der de kan støtte og hjelpe hverandre.

I større grad flyttes fokuset i utviklingsarbeidet fra hva vi skal gjøre til hvorfor vi gjør det vi gjør. Det stilles spørsmål om hva det er vi vil oppnå med tjenestene og hvilken innsikt vi trenger for å skape et helhetlig tjenesteløp og best mulig «brukeropplevelse». Hvordan vi gjør er også et viktig fokus.

 

Tilbake til menyen for Dette er kulturskole 3.0

 

Hvordan kan kulturskole 3.0 se ut?

I lys av tankesettet bak kommune 3.0, kan det skapes bilder av hvordan det kan se ut i en kulturskole, om vi legger den samme tenkemåte til grunn. Vi kan blant annet ta stilling til noe av det følgende:

 

 • Hvordan ta innbyggerne mer med på råd og hvem tas med i dialogen?
 • Hvordan bli mer «treffsikre» i tjenesteutformingen?
 • Hvordan samskape med mange ulike interessenter og «brukere»?
 • Hvordan se kulturskolens rolle i et bredere perspektiv?
 • Hvilke prosesser bidrar til kulturskolens innhold, rolle og organisering?

 

Tilbake til menyen for Dette er kulturskole 3.0

 

Kjennetegn på kulturskole 3.0, kan bl.a. være:

 • Kommunen har jobbet seg frem til tydelige begrunnelser for kulturskolens virksomhet, mål, innhold og organisering gjennom bred innbyggermedvirkning. (Ulike roller og brukergrupper).
 • Kulturskolen har en tydelig rolle i et helhetlig kommunalt tjenestetilbud. Rollen og ambisjonene er forankret i politisk vedtatte planer.
 • Kulturskolen har sammensatt kompetanse og jobber strategisk og målrettet med kompetanseplanlegging og utvikling, sammen med andre tjenesteområder i kommunen.
 • Kulturskolen er en relevant og selvsagt «samskapingsaktør» når nye tjenester skal etableres og løsninger på utfordringer finnes. Utviklingsprosesser gjøres sammen med andre tjenester.
 • Kulturskolen har ansvarlige roller, verktøy, kapasitet og kompetanse til å drive utviklingsarbeid. Som del av felles system og metoder for utviklingsarbeid i kommunen.
 • Kulturskolen har ledelse som legger til rette for og styrer utviklings- og endringsprosesser med utgangspunkt i mål som er lokalt utviklet og forankret.
 • Kulturskolen har system for innbyggermedvirkning knyttet til utvikling og kvalitetssikring av tjenestene. De har spesielt fokus på hovedmålgruppen, barn og unges medvirkning.
 • Det profesjonelle læringsfellesskapet i kulturskolen er en viktig kraft og ressurs for utvikling og for tjenestekvalitet i kulturskole
 • Kulturskolen er en møteplass, arena og tilrettelegger for lokalsamfunnet. (Bygger kulturell infrastruktur).
 • Kulturskolen er arena for kreativitet, innovasjon, kunst, menneskelig dannelse og utvikling som settes tydelig i forhold til samfunnets behov for disse kvalitetene og disse fagområdene.

 

 

 

 

 

Videre arbeid med kulturskole 3.0

For å komme videre i arbeidet med kulturskole3.0-perspektivet inviterte prosjektet i juni 2020 flere kommuner, til dialog rundt forankring, og relevans. Vi henvendte oss primært til kommuner som har vært med i kulturskolerådets veiledningsordning samt andre utviklingsorienterte og «mulighetssøkende» kommuner.

 

Ønsket var dialog rundt innholdet i notatet om Kulturskole 3.0 og hvordan vi kan benytte dette for å lage et rammeverk for utviklingsarbeid. Det gjennomføres to samlinger for flere kommuner høsten 2020, og arbeidet (og «klimaet») i verkstedet i juni har vært viktig for innretningen av høstens samlinger. Målet er å legge grunnlaget for et pilotprosjekt med oppstart i 2021.

 

Det var mange ulike roller fra de ulike kommunene representert: ordfører, kulturskoleleder, kommunalsjefer, utvalgsledere, skoleledere, biblioteksjef, kultursjef, representanter for frivilligheten m.fl. Listen er lang, med ca 40 deltagere totalt. De var invitert inn til å skissere rammer for et prosjekt som vil løfte frem kulturskolens ambisjoner og muligheter i en ny kommunehverdag - i en helhetlig utvikling av kommunal sektor.

 

Kulturskole 3.0 passer godt i mange sammenhenger, også i KS -sammenheng akkurat nå. Det kan knyttes an til ABSOLUTT-programmet og helhetligoppvekst, kommune 3.0 (samskapingskommunen) og arbeid med bærekraftsmål, fagfornyelse og innovasjon, for å nevne noe. I kulturskolerådet henger det også tett sammen med en mye bredere tilnærming til kulturskolens rolle i fremtiden.

Del på:

Kulturskolen som ressurssenter

Her innleder vi med denne formuleringen fra kunnskapsgrunnlaget om kulturskolen som ressurssenter, Kultur+Skole = Sant (s.98) - som er henta fra Rammeplan for kulturskolen:

 

«I kulturskolens rolle som lokalt ressurssenter inngår også samarbeid med helsesektoren, bl.a. med barnevern, sosialtjeneste, flyktningtjeneste, helsesøster og eldreomsorg» og mot næringslivet, «Kulturskolen kan også være en velegnet arena for kulturelt entreprenørskap gjennom samarbeid med lokale, regionale og nasjonale aktører».

 

Kulturskolen som ressurssenter er et godt utgangspunkt for å se nærmere på hvordan den enkelte kommune kan innrette sin kulturskole som en ressurs for lokalsamfunnet. Hva skal kulturskolen representere og "levere i vår kommune" – og hva innebærer det?

 

Det gir oss muligheten til å se nærmere på kulturskolens rolleforståelse og samfunnsoppdrag. Det er også bakgrunn og en begrunnelse for å se nærmere på de gode eksemplene som eksemplifiserer hvordan kulturskolen tar rollen og jobber med andre oppgaver enn opplæring i kunstfag for barn og unge.

 

Gode eksempler

 

Prosjektet har etablert en arbeidsgruppe som ser nærmere på hvordan vi kan dele og lære av hverandre på «best mulig måte», ved utvikling av fremtidens kulturskole.

 

Det jobbes med utvikling av former for synliggjøring av gode eksempler, steg for steg modeller og nettverk, for å løfte frem og nyttegjøre seg gode eksempler i utviklingsarbeid i kommunene. Eksemplene skal også synliggjøre muligheter og tankesett for nasjonale myndigheter og i arbeidet med oppfølging av nasjonale styringsdokumenter. (For eksempel barne- og ungdomskulturmeldingen + PE-strategien)

 

Under menypunktene Helhetlig oppvekst, Livsløpsperspektivet, Inkludering og utenforskap og Annet vil det publiseres eksempler på tilbud og aktiviteter. I tilknytning til dette legges det også ut materialet knyttet til utvikling, begrunnelser og planlegging av disse, som forhåpentligvis mange kan dra nytte av.

Tilbake til toppen av Fremtidens kulturskole

 

Del på:

Helhetlig oppvekst

Hvordan sørge for sammenheng og helhet i «hele oppvekstfeltet», slik at barn og unge får de beste rammer for sine liv?

 

Hvordan kan vi i enda større grad enn tidligere se barnehage, skole, sfo og kulturskole som et helhetlig ansvar og et helhetlig økosystem i kommunene? Et økosystem hvor barn og unge skal oppleve at ting henger sammen og at «vi», som de ansvarlige, legger til rette for at de ulike delene henger sammen til et hele. Og det må henge sammen både i tidsløpet fra barn til voksen – og på tvers mellom fag- og ansvarsområder gjennom hele oppveksten.

 

Sammen for barn og unge

 

KS' utviklingsprogram ABSOLUTT skal bidra til at folkevalgte, administrasjon og ulike aktører i lokalsamfunnet sammen utvikler kunnskap om handlingsrom, roller og ansvar for barn og unges utdanning og oppvekst.


Kompletterende kompetanse

 

Hvordan spiller vi best mulig på lag? – hvilken rolle og kompetanse skal kulturskolen ha for å komplettere øvrig kompetanse og tjenester i kommunen og lokalsamfunnet?

 

Prosjektet «Fremtidens kulturskole» ønsker å være en ressurs for å synliggjøre muligheter og se etter løsninger og gode eksempler, som kan bidra til at den enkelte kommune finner den beste måten å løse dette samspillet på lokalt.

Tilbake til toppen av Fremtidens kulturskole

 

Del på:

Livsløpsperspektivet

Kulturskolen som samskapingsaktør, i et livsløpsperspektiv

Et av kjennetegnene på fremtidens kulturskole handler om en bredere tilnærming til målgruppe og type aktiviteter.

 

Fremtidens kulturskole vil gjerne se nærmere på hvordan den enkelte kommune og den enkelte kulturskole tenker seg å kunne utvikle kulturskolen sin i et livsløpsperspektiv. Hva kan det bety?

I jakten på hvilken rolle kulturskolen kan ha i de ulike livsfasene, vil vi gjennomføre brukerreiser, dialogkafeer eller tjenestereiser, med særlig fokus utover hovedmålgruppen for kulturskolen, 6-19 år.

 

Kulturskolen som ressurssenter kan være et godt utgangspunkt for å se nærmere på «livsløpsperspektivet» i kulturskolens rolleforståelse og samfunnsoppdrag.

 

Hva betyr livsløpsperspektiv?

Utgangspunktet handler om god oppvekst og godt liv. Hva skal til for at alle kan leve et så godt liv som mulig i alle livsfaser? Når dannes grunnlaget for det gode liv?

 

Kulturskolen kan være en ressurs i oppvekst- og utdanningsløpet, som sammen med mange andre aktører bidrar til å skape varige verdier og erfaringer, læring og mestring som legger grunnlaget for det gode liv.

 

Lokalsamfunnet skal bidra til et godt og verdig liv i alle faser av livet. Kulturskolen kan bidra på mange måter, på ulike arenaer og for forskjellige målgrupper og formål. Den enkelte kommune, må ta grep rundt sin kulturskole, som gjør den i stand til å tilby relevante og viktige tjenester til beste for sine innbyggere hele livet. Hvilken rolle har og kan kulturskolen ta i dette?

 

Tilbake til toppen av Fremtidens kulturskole

Del på:

Inkludering og utenforskap

I fremtidsbildene som er tegnet i prosjektperioden og i mulighetsrommet til kulturskolen, er det mye fokus på Kulturskole for alle, som også er Norsk kulturskoleråds visjon. Hvordan kan vi bidra til en kulturskole som er relevant for alle, har plass for alle og har betydning for alle?

 

I prosjektet KIL (Kulturskolen som inkluderende kraft i lokalsamfunnet), er ett av de konkrete resultatene et kulturskolemanifest. Her kan vi hente noen av målene som kommunene og kulturskolene kan strekke seg etter i arbeidet med inkludering og utenforskap. Her er et utdrag fra manifestet:

 

 • Kulturskolens verdisyn bygger på menneskerettighetserklæringen, og skal se hvert menneske som en ressurs.
 • Kulturskolen skal være et tilgjengelig sted i barn og unges liv, for kunst og kulturopplevelser, for personlig, sosial og kunstnerisk vekst og utvikling, uavhengig av kjønn, sosial klasse, etnisitet, legning, økonomi og opprinnelse.
 • Kulturskolen skal ha en struktur og tilby aktiviteter som fremmer deltagelse av alle grupperinger slik at rettigheten til å kunne delta i kunst- og kulturlivet blir reell. Kulturskolen skal benytte de mulighetene som ligger i den digitale utviklingen.

Les mer om KIL her

Tilbake til toppen av Fremtidens kulturskole

Del på:

Annet

Her kommer det gode eksempler etter hvert. Prosjektet er i gang med å jobbe frem «enkle maler» for deling og prosessarbeid. Gjennom dette er det ønskelig å inspirere og støtte i utviklingsarbeid.

 

Tilbake til toppen av Fremtidens kulturskole

 

Del på:

Veien videre

Hvor står vi – hvor går vi?

Etter møter med mange mennesker, roller og organisasjoner, sitter vi igjen med en underveisrapport og et notat om kulturskole 3.0 – og noen tanker om og noen kjennetegn på en kulturskole for fremtiden.

 

Formålet med det videre prosessarbeidet er å fokusere kulturskolens funksjon, oppgave og rolle i samfunnet og i det kommunale tjenestetilbudet.

 

Noe av det som kommer tydelig frem i dialogen, er at en kulturskole som skal ha livets rett, må være attraktiv og ha relevans. Den må være dynamisk og ha bred forankring i ulike sektorer og tjenester. Den skal være en viktig faktor for hele oppvekstfeltet og barn og unge, samtidig som den har kraft og betydning for hele livsløpet.

 

Prosjektet har seks målområder. Vi arbeider nå videre med å konkretisere poenger som kan løftes inn i det praktiske – poenger som vi til nå kun har beskrevet, omtalt og diskutert.

 

Målområdene er:

 1. Kulturskole 3.0
 2. Helhetlig oppvekst
 3. Livsløpsperspektivet
 4. Absolutt-programmet til KS
 5. Kompetanse for fremtiden
 6. FOU-arbeid

Tilbake til toppen av Fremtidens kulturskole

 

Del på:

Prosjektledelse og -medarbeidere

Styringsgruppe

 • Morten Christiansen (direktør, Norsk kulturskoleråd)
 • Kristin Holm Jensen (avdelingsdirektør, KS)
 • Merete Wilhelmsen (rådgiver, Norsk kulturskoleråd)

Prosjektgruppe

 • Torkel Øien (prosjektleder, rådgiver, KS og Norsk kulturskoleråd)
 • Ole Jakob Nedrebø (rådgiver, Norsk kulturskoleråd)
 • Åste Domaas (leder for veiledning og rammeplanutvikling, Norsk kulturskoleråd)
 • Marianne Lindheim (spesialrådgiver. KS)
 • Trond Kalhagen (spesialrådgiver, KS)
 • Annikken Kjær Haraldsen (regiondirektør, KS Trøndelag)
 • Jane Camilla Bjerke Bergh (rådgiver, KS Innlandet)

Kontakt meg gjerne

Torkel Øien sh.JPG
Torkel Øien
rådgiver
+47 480 63 060