Kulturskole 3.0: 16 kommuner har fått deltakerplass i pilotprosjekt

22.04.2021 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Kulturskole 3.0: 16 kommuner har fått deltakerplass i pilotprosjekt

OSLO: 16 kommuner får bli med i pilotprosjektet «Kulturskole 3.0 – Kulturskolen som utviklingsaktør i fremtidens kommune», som KS og Norsk kulturskoleråd står bak. Målet med piloten er å bidra til at kommunen og kulturskolen etablerer tankesett og arbeidsformer som kan styrke kulturskolens rolle og funksjon i fremtidens kommune.

 

Det kom inn 55 søknader om deltakelse i pilotprosjektet. – En jury har hatt ansvaret for det vanskelige arbeidet med å velge ut de 16 kommunene som får plass i piloten. Vi beklager at det er mange som ikke får plass, men setter veldig stor pris på at så mange har vist interesse, sier Torkel Øien, prosjektleder Torkel Øien (bildet), som arbeider som rådgiver både i Norsk kulturskoleråd og KS.

 

– Vi som skal jobbe med prosjektet videre – og kommunene som skal delta – skal bidra til at erfaringer og tematikk fra prosjektarbeidet blir tilgjengelig for flere enn kommunene som deltar, sier Torkel Øien.

 

De utvalgte kommunene

 

Disse kommunene (i alfabetisk rekkefølge) har fått deltakerplass i pilotprosjektet:

 

Asker, Bodø, Gjesdal, Høyanger, Inderøy, Lillestrøm, Målselv, Nes, Porsgrunn, Steinkjer, Stjørdal, Stranda, Sunnfjord, Tynset, Ullensvang, Ås.

 

Deltakerkommunene vil innen kort tid få mer informasjon om hva som nå skal skje.

 

Sammen om Fremtidens kulturskole

 

KS og Norsk kulturskoleråd har i en toårsperiode samarbeidet om prosjektet Fremtidens kulturskole – en felles satsing på kulturskoleområdet. Nylig ble prosjektet oppsummert i en rapport, med anbefalinger for videre arbeid. Der omtales dette pilotprosjektet som første steg.

 

– Det er ønskelig å bidra til lokale prosesser som vektlegger helhet og sammenheng. I så måte er samskapingskommunen og bærekraftperspektiv viktige stikkord. Likeså er det vesentlig å tenke «brukeren i sentrum» når prosjektet nå går inn i konkret utviklingsarbeid, sier prosjektleder Torkel Øien.

  

Løfte kulturskolen som aktør i samfunnsutvikling

 

For å forstå hvordan kulturskolen kan forsterke sin rolle som samfunnsaktør og samtidig bli relevant for flest mulig innbyggere i kommune-Norge, forteller Øien at en må vite mer om hvilken funksjon den kan fylle og hvilke mål den kan realisere.

 

– Målet er å bidra til å løfte kulturskolen som aktør i lokal samfunnsutvikling og se nærmere på hvordan en kan definere innhold, organisering og kompetansebehov, sier Øien.

 

Sammen med kommunene og andre aktører som er interessert i kulturskolens arbeid og kvaliteter, er det ønskelig å jobbe med fremtidsbilder som viser:

 

  • Hvordan ønsker vi at kulturskolen skal fremstå?
  • Hvordan ser det ut når kulturskolen har den rollen og posisjonen som er ønskelig?
  • Hvordan oppleves kulturskolen i forhold til dette målbildet akkurat nå?
  • Hva skal til for å fylle gapet mellom disse to bildene?

Hente erfaringer – avdekke suksesskriterier

 

Prosjektet har som mål å hente erfaringer og avdekke suksesskriterier rundt tjenesteutvikling i kommunen for Kulturskole 3.0. Gjennom arbeidet med verdier og tankesett fra «samskapingskommunen - kommune 3.0» har vi etablert begrepet «kulturskole 3.0». Det er et forsøk på å sette kulturskolen inn i en kontekst hvor tankesettet i kommune 3.0 er fremtredende.

 

Deltakelse i prosjektet vil bidra til å se nye muligheter i kulturskolens og kommunens kontinuerlige utviklingsarbeid. Satsingen skal styrke kommunen, kulturskoleeiers og -ledernes kompetanse og kapasitet til å drive utviklingsarbeid lokalt, på tvers av fag og sektorer. Kunnskap og metoder for prosesser preget av samskaping og medvirkning, vil formidles og utvikles.

 

Konkret utviklingsområde med relevans og nyttefaktor

 

I pilotprosjektet forventes det at kommunen jobber med et konkret utviklingsområde, som skal være relevant og nyttig i den enkelte kommunen. Da prosjektet har helhetlig samfunnsutvikling og samskaping som sentrale rammer, må kulturskolen ha med seg minst én annen lokale aktører som partner.

 

Målgruppa for piloten

 

KS og Kulturskolerådet håpet at prosjektet vil påvirke og bety noe for mange personer og målgrupper lokalt. Målgruppa for prosjektet direkte, er ledere på kommunenivå i ulike sektorer sammen med kulturskolens ledere og mellomledere. Prosjektet er et tilbud til kommuner som ønsker å videreutvikle kulturskolen som del av kommunens samlede tjenestetilbud i tråd med intensjoner i rammeplan for kulturskolen, og verdiområdene i kulturskole 3.0.

 

For å oppnå dette vil prosjektet først og fremst jobbe direkte med de som skal lede prosesser og utviklingsarbeid lokalt, men det er avgjørende at medvirkning og involvering blir en del av det lokale utviklingsarbeidet.

 

Organisering

 

Prosjektperioden er våren 2021–høsten 2022. Det legges opp til noen fellessamlinger for samtlige kommuner som deltar, men en vil også se nærmere på hvordan kunnskapsutvikling og deling kan skje regionalt, gjerne på arenaer hvor flere kommuner, som ikke tilhører «den innerste kjernen» i prosjektet, kan delta.

 

Spredning og kostnadsfordeling

 

Det planlegges et forskningsprosjekt i tilknytning til prosjektet, og dette vil involvere og engasjere fagmiljøer i universitets- og høgskolesektoren.

 

Videre er det en intensjon at læringsutbyttet fra piloten spres og at deltakende kommuner bidrar til dette.

 

Les flere nyheter!