Dialogseminar om kunst og kultur i arbeid med styrket læringsmiljø og gode oppvekstmiljø

Kollasj som viser deltakere på Nasjonalt dialogseminar 2024.
29.04.2024 Egil Hofsli (tekst) skjermdumper fra Zoom (foto)
Del på:

Dialogseminar om kunst og kultur i arbeid med styrket læringsmiljø og gode oppvekstmiljø

Nasjonalt dialogseminar 2024 ble 29. april arrangert av Norsk kulturskoleråd, KS og Utdanningsdirektoratet. Her handla det mye om viktigheten av samarbeid mellom ulike lokale aktører  noe som historisk ikke alltid har vært spesielt godt  til beste for kommunenes yngste innbyggere. Samtidig ble det understreket hvor viktig kultur kan være i ei tid da antallet unge med psykiske helseutfordringer øker alarmerende mye.

 

Se redigert opptak av Nasjonalt dialogseminar 2024:

 

Et sentralt seminarspørsmål på seminaret var «hvordan kan et mer helhetlig samarbeid og forsterket samhandling med frivillig sektor og andre lokale aktører gi bedre skole, bedre kulturskole og bedre oppvekst?».

 

Nettseminaret var en oppfølging av fjorårets Nasjonale dialogseminar, og inngangen til seminaret var arbeidet med Fremtidens kulturskole og oppfølging av tiltak og intensjoner knyttet til oppfølgingen av Meld. St. 18 (2020–2021), Oppleve, skape, dele – Kunst og kultur for, med og av barn og unge.

 

Målgruppa for seminaret var kulturskoleledere, ledere i grunnskole, kommunalsjefer og virksomhetsledere innen oppvekst- og kultursektor, utdanningssektoren for kultur og skole og nasjonale organisasjoner på kulturfeltet og innen frivillighet.

 

Dialogseminarets hensikt

 

Arrangørene håpet at seminaret – gjennom dialog og presentasjoner – skulle

 

  • bidra til en forsterket dialog og samhandling i regionene mellom grunnskole og kulturskole
  • dele erfaringer fra hvordan kulturskole, DKS, kulturlivet og utdanningssektoren kan være i dialog for å utnytte ressursene sine på best mulig måte
  • drøfte hvilke samfunnsmål som er vesentlige og hvordan samarbeidet mellom grunnskolen og kulturskolen kan ta en aktiv rolle og være en pådriver i lokal samfunnsutvikling
  • løfte frem styringsdokument som påvirker det lokale arbeidet. Invitere til innspill og dialog rundt dette
  • bidra til gode dialogøkter lokalt, regionalt og digitalt 

Aktuelle tema er

 

  • sammenhenger i læreplanverket med særlig fokus på verdier i grunnopplæringen, de praktiske og estetiske fagene og elevenes kunst og kultur opplevelser
  • aktuell, relevant forskning på barn og unges helse og aktiv deltakelse i fritid og skole
  • ny rammeplan for kulturskolen (lanseres høsten 2024)
  • ny opplæringslov (gjelder fra august 2024) påvirker kulturskolen og samspillet med øvrige aktører

Sterkt budskap og urovekkende forskningsfunn

 

Steinar Krokstad, professor i sosialmedisin ved HUNT forskningssenter, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU, brakte urovekkende forskningsfunn og et sterk budskap på banen i sitt innlegg.

 

Krokstad holdt innlegget "Unges psykiske helse er i spill; vi trenger arenaer for meningsfulle aktiviteter – en motkultur mot det digitale dopet".

 

Steinar Krokstad, som er en av initiativtakerne bak folkehelsekampanjen ABC for god psykisk helse, viste til forskningsfunn som viser hvor alarmende dårlig unge skårer på psykisk helse i HUNT-undersøkelsene.  Ting står virkelig på spill, sier Steinar Krokstad, som er tydelig på at ukritisk bruk av sosiale medier og mobilbruk uten restriksjoner har gjort livet svært vanskelig for mange av dagens unge. Så har han en hyggelig melding til alle som tror kultur er bra for mye, også psykisk helse:

 

– Kulturdeltakelse redder liv. Både for den som opplever kultur som publikummer og den som utøver kultur selv. Kultur fremmer mental helse. Det å gjøre noe aktivt, sammen med andre, noe som oppleves meningsfylt ..., det er bra og viktig, sier professor Steinr Krokstad. 

 

 

Sukesshistorie fra Trondheim

 

Da gledet det trolig professoren å høre om suksesshistorien fra egen hjemby, som ble presentert etter Krokstads innlegg. For da ble det en presentasjon av Kulturdag-suksessen i Trondheim kommune. Den gladhostrien ble fortalt av Lasse Arntsen*, oppvekstsjef, Trondheim kommune / Morten Krogstad Strand, rektor Kattem skole / Karsten S. Landrø, avdelingsleder, Kattem skole / Vegar Snøfugl, rektor, Trondheim kulturskole / Iver Dragset, avdelingsleder, Trondheim kulturskole.

 

Sammen holder de et innlegg med tittelen "Undervisningskvalitet, læringsmiljø og Kulturdag  et bærekraftig samarbeid mellom kulturskole og grunnskole". 

 

20 skoler og tre barnehager er involvert i kulturdagssatsingen i Trondheim kommune. I Kulturdag samhandler 50 kulturskolelærere og 50 grunnskolelærere om å sette kunstfagene på timeplanen en dag i uka gjennom hele skoleåret. På Kattem skole er alle skolens elever involvert. Målet er å øke kvaliteten i undervisningen  både innen kunst- og kulturfagene samt i andre skolefag.

 

Kulturdagssamarbeidet gir skolen viktig kompetanseutvikling innen tilpasset, praktisk, sanselig og variert undervisning i alle fag, og legger et godt grunnlag for å utvikle et trygt og godt læringsmiljø. Hvordan kan Kulturdag bidra til å utvikle skolekulturen til det beste for alle elevene. Og hvordan kan Kulturdagssamarbeidet være et verktøy for å drive pedagogisk ledelse?

 

*) Var ikke fysisk til stede, men innledet økta med en forhåndsinnspilt, overordnet innledning.

 

Innledende enighet på direktørnivå

 

Aller først i seminaret var det en paneldialog med direktører fra arrangørhold. Her deltok Kristin Holm Jensen, avdelingsdirektør, Oppvekst, kultur og utdanning, KS / Morten Rosenkvist, direktør, Utdanningsdirektoratet / Morten Christiansen, direktør, Norsk kulturskoleråd.

 

Disse møtes til en dialog som blant annet handla om læreplanverket for grunnskolen, de praktiske og estetiske fagene og elevenes kunst- og kulturopplevelser samt den nye opplæringsloven som kommer høsten 2024.

 

De delte også tanker om den nye rammeplanen for kulturskolen, som også kommer høsten 2024 samt oppfølging av tiltak og intensjoner knyttet til oppfølgingen av Meld. St. 18 (2020–2021), Oppleve, skape, dele – Kunst og kultur for, med og av barn og unge.

 

Organisering av seminaret

 

Dialogseminaret ble gjennomført på Zoom. Alle innledninger, presentasjoner og programledelse skjedde ble presentert fra Nationaltheateret Konferansesenter i Oslo, der programleder Torkel Øien, til daglig rådgiver i Norsk kulturskoleråd, styrte det hele. Deltakerne var med, enkelt- eller gruppevis, fra mange steder i landet. Underveis i seminaret var det to gruppevise dialogøkter for alle deltakerne.

 

Arrangørene

Norsk kulturskoleråd

Interesse- og utviklingsorganisasjon som arbeider for å fremme kvalitet i opplæringen innen kunst og kultur for barn, unge og voksne med utgangspunkt i de kommunale kulturskolene. Kulturskolerådet bidrar i denne sammenheng som utviklingspartner for kommunene i arbeidet med å finne gode og fremtidsrettede løsninger for sin kommunale kulturskole og til at kommunene når sine bilder av Fremtidens kulturskole.

KS

KS’ rolle i samarbeidet vil være å løfte frem kommunesektorens perspektiv og behov i utviklingen og kvalitetssikringen av kulturskolene. Kommunesektorens behov for lokal tilpasning til ulike behov og prioriteringer er sentralt.  KS vil også legge vekt på å bidra til helhet og sammenheng i oppvekstsektoren, hvor de ulike aktørene utfyller og forsterker hverandre – i møtet mellom utdanning og kultur og gjennom gode sammenhenger mellom forvaltningsnivåene. 

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratets rolle i samarbeidet vil være knyttet til å integrere kulturskolene i de virkemidlene de har, som for eksempel å spre kunnskap, informasjon og veiledning og synliggjøre helhet og sammenheng og relevans mellom rammeplan for barnehage, SFO, læreplanverket i grunnopplæringen, kulturskolene og DKS. 

 

Les flere nyheter!