«Kulturskolen» – ny bok om læring og undervisning i kulturskolen

Illustrasjon for Wenche Waagens bok Kulturskolen.
19.04.2024 Egil Hofsli (tekst) Privat (foto)
Del på:

«Kulturskolen» – ny bok om læring og undervisning i kulturskolen

Boka «Kulturskolen», med undertittelen «Læring og undervisning», er forfatta av Wenche Waagen, dosent/emerita i musikkdidaktikk ved Institutt for musikk, NTNU og nå utgitt av Fagbokforlaget. Waagen sier at boka først og fremst er rettet mot deg som tar lærerutdanning med kunstfaglig bakgrunn, har praksis i kulturskolen og/eller ser for deg skoleslaget som en framtidig arbeidsplass.

 

– Likeså tror jeg den vil være interessant og nyttig for alle som trenger å vite hva skoleslaget representerer, sier Wenche Waagen.

 

Merk: Første utgave av denne boka kom i 2011. I denne betydelig reviderte utgaven har Waagen en intensjon om å løfte fram profesjonskunnskapen til kulturskolelærere og begrepsliggjøre deres erfaringsbaserte kunnskap.

 

– Rammeplanen har kommet etter den tid, noe som er viet et kapittel i boka. Samarbeid mellom kulturskole og grunnskole er forsøkt styrket i flere offentlige utredninger i senere år. Siste kapittel er derfor viet denne aksen samt kulturskolen som praksisplass for høyere utdanning, forteller Waagen.

 

Sentrale tema er …

 

Sentrale tema i boka er lærerrollen, lærerkompetanse og profesjonen. Waagen ser på hvem som er de kyndige lærerne, didaktisk planlegging, vurdering i kulturskolen og hva kunnskap er i kulturskolen?

 

Waagen ønsker å ta leseren med på dykk ned i «den tause kunnskapen», som hun mener er karakteristisk for kunstfagene. Hun skriver også om betydningen av elevmedvirkning, om det å lære elevene å øve, om rammeplanen og samfunnsoppdraget, om kulturskole/grunnskolesamarbeid samt skoleslagets historie.

 

I forordet forteller Waagen videre blant annet om hvordan boka er oppbygd og hvordan den har blitt til:

 

«Du vil finne ut at kapitlene har en innledning som relaterer innholdet til forskriften om lærerutdanning eller rammeplanen for kulturskolen. Videre avsluttes alle kapitler med studieoppgaver til deg og medstudentene. Å sette av tid til disse kan være en god måte å bearbeide det leste stoffet på. Det samme gjelder de korte visdomsordene under kapitlenes tittel. Poesi åpner rom for tankene våre. Innholdet vil også være av interesse for lærere og ledere som samhandler på tvers av faggruppene i kulturskolen, eller som er involvert i kulturskole – grunnskolesamarbeid», skriver Waagen, og fortsetter slik om hvorfor hun har valgt å skrive denne boka:

 

«Boka har vokst ut av min begeistring for kulturskolen som skoleslag og vissheten om at god kunstfagopplæring skaper innvendig produktive og emosjonelt utvikla mennesker. Kulturskolen er lovpålagt samfunnsinstitusjon i alle kommuner, og blir dermed den tredje dannelsesinstitusjonen for barn og unge i Norge, i tillegg til skole og barnehage. Dette gjør skoleslaget til et landsdekkende, kunstfaglig demokratiseringsprosjekt, der alle barn og unge som ønsker det skal få solid opplæring gjennom et mylder av kunstneriske uttrykksformer».

 

Mye kulturskolerelatert erfaring

 

Wenche Waagen har mange års erfaring som lærer i didaktikk for utøvende musikkstudenter ved NTNU. Hennes samarbeid med kulturskolelærere som praksisveiledere har også satt sine spor.

– De har gjort meg kjent med kulturskolens indre liv og utgjør en profesjonsgruppe jeg har stor respekt for. En del av bakteppet er også mitt engasjement i utarbeidelsen av rammeplanen for kulturskolen, Mangfold og fordypning (2016), i samarbeid med andre kunstpedagoger. 

 

Grunnmuren i prosjektet er et helhetlig syn på mennesket og idéen om at alle barn og unge har formsans og uttrykksbehov som kan utvikles gjennom opplæring. Kulturskolen utvikler ungenes fysiske, kognitive og emosjonelle potensialer. Her utvikler de normer for samvær, kommunikasjon, dømmekraft og samspill med andre, egenskaper som har overføringsverdi til alle livsområder. Og det skjer i et miljø som fremmer livsglede og trivsel. Det er all grunn til å slå ring om dette i vår tid.

 

> Mer om boka på fagbokforlaget.no

Les flere nyheter!