Nytt dialogseminar: Kunst og kultur i arbeid med styrket læringsmiljø og gode oppvekstmiljø

Nasjonalt dialogseminar om fremtidens kulturskole.
20.02.2024 Egil Hofsli (tekst) Visuelle notater (illustrasjon)
Del på:

Nytt dialogseminar: Kunst og kultur i arbeid med styrket læringsmiljø og gode oppvekstmiljø

Nasjonalt dialogseminar i regi av Norsk kulturskoleråd, KS og Utdanningsdirektoratet, arrangeres mandag 29. april. Et sentralt spørsmål på seminaret er «hvordan kan et mer helhetlig samarbeid og forsterket samhandling med frivillig sektor og andre lokale aktører gi bedre skole, bedre kulturskole og bedre oppvekst?».

 

Dette er en oppfølging av fjorårets Nasjonale dialogseminar, og inngangen til seminaret er arbeidet med Fremtidens kulturskole og oppfølging av tiltak og intensjoner knyttet til oppfølgingen av Meld. St. 18 (2020–2021), Oppleve, skape, dele – Kunst og kultur for, med og av barn og unge.

 

Målgruppa for seminaret er kulturskoleledere, ledere i grunnskole, kommunalsjefer og virksomhetsledere innen oppvekst- og kultursektor, utdanningssektoren for kultur og skole og nasjonale organisasjoner på kulturfeltet og innen frivillighet.

 

Dialogseminarets hensikt

 

Arrangørene håper at seminaret – gjennom dialog og presentasjoner – skal

 

 • bidra til en forsterket dialog og samhandling i regionene mellom grunnskole og kulturskole
 • dele erfaringer fra hvordan kulturskole, DKS, kulturlivet og utdanningssektoren kan være i dialog for å utnytte ressursene sine på best mulig måte
 • drøfte hvilke samfunnsmål som er vesentlige og hvordan samarbeidet mellom grunnskolen og kulturskolen kan ta en aktiv rolle og være en pådriver i lokal samfunnsutvikling
 • løfte frem styringsdokument som påvirker det lokale arbeidet. Invitere til innspill og dialog rundt dette
 • bidra til gode dialogøkter lokalt, regionalt og digitalt 

Aktuelle tema er

 

 • sammenhenger i læreplanverket med særlig fokus på verdier i grunnopplæringen, de praktiske og estetiske fagene og elevenes kunst og kultur opplevelser
 • aktuell, relevant forskning på barn og unges helse og aktiv deltakelse i fritid og skole
 • ny rammeplan for kulturskolen (lanseres høsten 2024)
 • ny opplæringslov (gjelder fra august 2024) - påvirker kulturskolen og samspillet med øvrige aktører

Medvirkende

 

 • Steinar Krokstad, professor i sosialmedisin, HUNT forskningssenter, NTNU
 • Lasse Arntsen, oppvekstsjef, Trondheim kommune
 • Morten Krogstad Strand, rektor Kattem skole
 • Karsten S. Landrø, avdelingsleder, Kattem skole
 • Vegar Snøfugl, rektor, Trondheim kulturskole
 • Iver Dragset, avdelingsleder, Trondheim kulturskole
 • Kristin Holm Jensen, avdelingsdirektør, Oppvekst, kultur og utdanning, KS
 • Hedda Birgitte Huse, avdelingsdirektør, Avdeling for rammeplan barnehage og læreplan grunnskole, Utdanningsdirektoratet
 • Morten Christiansen, direktør, Norsk kulturskoleråd

Tidspunkt og påmelding

 

Nasjonalt dialogseminar 2024 arrangeres mandag 29. april kl. 10.00–14.30. Det blir en 45 minutters (lunsj)pause i programmet.

 

Påmelding på kulturskoleradet.no

 

Påmeldingsfrist: 22. april 2024.

 

Lenke til nettmøtet og oppgaver til forberedelse sendes ut før seminaret, til alle påmeldte.

 

Organisering av seminaret

 

Dialogseminaret er i utgangspunktet nettbasert. Alle innledninger, presentasjoner og programledelse skjer via skjerm. Det er likevel mulig å rigge seg til for lokal dialog – i kommuner, fylker og regioner.

 

Det er nettbaserte oppspill og introduksjoner til dialog, som kan foregå både fysisk og digitalt. Tilbakemeldinger og innspill fra dialogene spilles tilbake til arrangørene via digitale verktøy, som alle får tilgang til.

 

Arrangørene

Norsk kulturskoleråd

Interesse- og utviklingsorganisasjon som arbeider for å fremme kvalitet i opplæringen innen kunst og kultur for barn, unge og voksne med utgangspunkt i de kommunale kulturskolene. Kulturskolerådet bidrar i denne sammenheng som utviklingspartner for kommunene i arbeidet med å finne gode og fremtidsrettede løsninger for sin kommunale kulturskole og til at kommunene når sine bilder av Fremtidens kulturskole.

KS

KS’ rolle i samarbeidet vil være å løfte frem kommunesektorens perspektiv og behov i utviklingen og kvalitetssikringen av kulturskolene. Kommunesektorens behov for lokal tilpasning til ulike behov og prioriteringer er sentralt.  KS vil også legge vekt på å bidra til helhet og sammenheng i oppvekstsektoren, hvor de ulike aktørene utfyller og forsterker hverandre – i møtet mellom utdanning og kultur og gjennom gode sammenhenger mellom forvaltningsnivåene. 

Utdanningsdirektoratet

Utdanningsdirektoratets rolle i samarbeidet vil være knyttet til å integrere kulturskolene i de virkemidlene de har, som for eksempel å spre kunnskap, informasjon og veiledning og synliggjøre helhet og sammenheng og relevans mellom rammeplan for barnehage, SFO, læreplanverket i grunnopplæringen, kulturskolene og DKS. 

 

 

Les flere nyheter!