Rammeplan endres: Høringsportal åpnet – høringtekst klar

Høring i gang for ny rammeplan for kulturskolen.
23.02.2024 Egil Hofsli (tekst og illustrasjon)
Del på:

Rammeplan endres: Høringsportal åpnet – høringtekst klar

Høsten 2024 skal Rammeplan for kulturskolen foreligge i ny versjon. Nå er et høringsutkast til ny plan publisert her på kulturskoleradet.no og en høring er dermed i gang. Norsk kulturskoleråds høringsportal vil være åpen til og med 15. mai 2024.

 

I forkant av høringsperioden ble det arrangert et høringswebinar 14. februar (se redigert opptak og presentasjon lengre nede i artikkelen). Nå er høringsportalen åpnet og utkastet til ny rammeplan tilgjengelig for alle som vil lese og kanskje bidra til at den nye rammeplanen blir en god ramme for kulturskolen i mange år framover.

 

Det er et høringsutkast til ny rammeplan for kulturskolen – overordnet del, som nå er til høring.

 

> Her finner du høringsportalen på kulturskoleradet.no

 

Høringsfrist: 15. mai 2024. 

 

Merk: Høringsportalen er lett tilgjengelig via knapp på hovedsida av kulturskoleradet.no.

 

Norsk kulturskoleråd følger opp regjeringsønske

 

Rammeplan for kulturskolen skisserer rammen for en kulturskole som til enhver tid er aktuell i kommunens oppgave med å legge til rette for gode liv for innbyggere i kommunen.

 

I Meld. St. 18 (2020–2021) ber regjeringa om at Norsk kulturskoleråd vurderer endringer i Rammeplan for kulturskolen, i tråd med formålet for kulturskole slik det er skissert i nevnte stortingsmelding. 

 

Alle som har interesser knyttet til utformingen av ny rammeplan for kulturskolen, inviteres til å bidra med innspill til arbeidet, gjennom å delta med høringsinnspill.

 

Svar som gis via utlagt høringsskjema er offentlig og blir publisert på kulturskoleradet.no. Har du innspill eller kommentarer som du ikke ønsker skal offentliggjøres, eller som ikke naturlig fanges opp gjennom høringsspørsmålene, kan du sende inn slikt til post@kulturskoleradet.no. Se mer informasjon i høringsportalen.

 

Endringer i planens overordnete del

 

Norsk kulturskoleråd etablerte en egen rammeplangruppe – som har utfører hovedarbeidet med å gjøre endringer i overordnet del av rammeplan for kulturskolen. Boel Christensen-Scheel hadde hovedansvaret for å skrive den nye rammeplanversjonen. Det gjorde hun basert på drøftinger i rammeplangruppa samt innspill som kom på innspillsmøter i oktober 2023.

 

Rammeplangruppas medlemmer

 

 • Lasse Arntsen, oppvekst- og utdanningsdirektør, Trondheim kommune
 • Boel Christensen-Scheel, professor/ph.d. i kunstteori og -formidling, Artcs kunstrådgivning og tidligere dekan ved Avdeling kunst og håndverk, Kunsthøgskolen i Oslo
 • Heidi Hesselberg Løken, kommunalsjef for kultur og velferd, Kongsberg kommune
 • Helge Øye, rektor, Gjøvik kunst- og kulturskole
 • Johannes Roksand Fauchald, rektor ved Harstad kulturskole (fra 29. november 2023)

Silje Eikemo Sande, seniorrådgiver, Kultur- og likestillingsdepartementet, har også deltatt i drøftinger med rammeplangruppa.

 

Viktig: Medlemmene i rammeplangruppa er utvalgt og forespurt i kraft av sin kompetanse og sin kunnskap, og ikke fordi de representerer den og den institusjonen/organisasjonen o.l.

 

Rammeplangruppa begynte sitt arbeid våren 2023, og har hele veien hatt støtte av ei arbeidsgruppe bestående av ansatte i Norsk kulturskoleråd. Arbeidsgruppa fungerer som sekretariat for rammeplangruppa, og har blant annet som oppgave å sette agendaen for rammeplangruppas arbeid.

 

De fire som utgjør den interne arbeidsgruppa, er Åste Selnæs Domaas (leder for veiledning og rammeplanutvikling), Anders Rønningen (FoU-leder), Anna Rennemo (rådgiver) og Ragnhild Skille (rådgiver).

 

Mandatet for endringsarbeidet

 

Rammeplangruppens hovedoppdrag har vært å

 

 • identifisere hva som bør endres i overordnet del (kapittel 1 og 2) i Rammeplan for kulturskolen for at planen skal være i tråd med endringene som er skissert i Meld. St. 18 (2020–2021), andre nasjonale føringer og samfunnsmessige endringer
 • samle informasjon og innspill som kan ha betydning for endringer i overordnet del i Rammeplan for kulturskolen, i åpent samarbeid og dialog med relevante kompetansemiljøer og interessegrupper
 • utarbeide et forslag til en ny overordnet del av Rammeplan for kulturskolen, på bakgrunn av de to første punktene her

 

I arbeidet ble det forventa at følgende tema ble tillagt spesiell vekt:

 

 • Barn og unges medvirkning
 • Kulturskolen som samarbeidende aktør 
 • Kulturskole for alle
 • Kulturskolen i kommunalt planverk

Også andre tema som rammeplangruppen har funnet aktuelle, på bakgrunn av politiske føringer eller samfunnsmessige endringer, er tatt inn i arbeidet.

 

Referansegruppa – rammeplangruppas støtteapparat

 

Rammeplangruppa har hatt nyttig støtte i referansegruppa. Denne gruppa består av

 

 • Erling Lien Barlindhaug, assisterende sekretariatssjef i Utdanningsforbundet, tidligere utdanningsdirektør, KS og direktør, IMTEC
 • Per Morten Ekerhovd, avdelingsdirektør ved Kultur og folkehelse, Vestland fylkeskommune
 • Morten Hagevik, rektor ved Porsgrunn kulturskole og styremedlem i Norsk kulturskoleråd
 • Inger Anne Klemetsen, seniorrådgiver ved Sametinget
 • Hans Ole Rian, forbundsleder i Creo – forbundet for kunst og kultur
 • Rut Jorunn Rønning, ph.d.-stipendiat ved Fagseksjon for musikkpedagogikk og musikkterapi, Norges musikkhøgskole
 • Lisbeth Skregelid, professor ved Universitetet i Agder
 • Eirik Sørbø, førsteamanuensis ved Universitetet i Agder, prosjektutvikler i CreaTeMe og prosjektleder i studZ
 • Inger Anne Westby, dosent emeritus ved Norges musikkhøgskole

Hensyntar også samfunnsmessige endringer 

 

I tillegg til Meld. St. 18 (2020–2021) må også samfunnsmessige endringer hensyntas ved endringer i Rammeplan for kulturskolen. Allerede i 2019 startet Norsk kulturskoleråd interne drøftinger rundt fremtidig endringer av Rammeplan for kulturskolen. Drøftingene har hatt fokus på at hovedmålet med kulturskolens rammeplan er fortsatt styrking og synliggjøring av kulturskolen som et lovpålagt opplæringstilbud, og av kulturskolens potensial som del av et helhetlig kommunalt tjenestetilbud.

 

Norsk kulturskoleråd vurderte at rammeplanen må endres, for å møte dagens samfunn og de politiske føringer som ligger blant annet i Meld. St. 18 (2020–2021).

 

Norsk kulturskoleråd har vært og er i dialog med Utdanningsdirektoratet om oppfølging av Kunnskapsdepartementets forventing om rammeplanendring.

 

Videre tidsplan for endringsarbeidet

 

Rammeplanens nye overordna del blir ferdigstilt slik at Kulturskolerådets hovedstyre får den presentert i august. I oktober legges den fram for Kulturskolerådets landsting – etter innstilling fra hovedstyret.

 

Merk: En videre utvikling av fagplanene som utgjør kapittel tre i dagens Rammeplan for kulturskolen, anses ikke av Kulturskolerådet som en del av oppdraget i Meld. St. 18 knyttet til endring av overordnet del av rammeplanen. Kulturskolerådet ser at en slik utvikling kan gjøres i form av utvikling av digitale læringsressurser, på linje med tilsvarende planer for barnehage, SFO og andre skoleslag.

 

Redigert videoopptak fra høringswebinar 14. februar:

 

> Se presentasjonen brukt på webinaret

> Dagens Rammeplan for kulturskolen på kulturskoleradet.no

Les flere nyheter!