Fremtidens kulturskole: Oppstart for regionalt program utsatt – gir flere kommuner sjansen til å delta

Fremtidens kulturskole regionale program utsatt
07.02.2024 Egil Hofsli (tekst) Esther Buchman (tegning)
Del på:

Fremtidens kulturskole: Oppstart for regionalt program utsatt – gir flere kommuner sjansen til å delta

Norsk kulturskoleråds regionale utviklingsprogram for kommuner som kulturskoleeiere får oppstart noe senere enn først tenkt. Etter dialog med og innspill fra medlemskommunene, er søknadsfristen forlenget til 15. mai. Det tror Kulturskolerådet vil medføre at flere kommuner får mulighet til å delta i programmet.

 

– Utsettelsen gir oss mulighet for gode prosesser samt forankring og eierskap i den enkelte kommunen. Kommunene som har meldt interesse for programmet, uttaler blant annet at de trenger mer tid til lokal forankring. De må avklare bruk av ressurser, prioritere tid til forberedelser og gjennomføring, sier Torkel Øien, ansvarlig for arbeidet med Fremtidens kulturskole i Kulturskolerådet.

 

Kommunene har også meldt inn ønsker om at oppstart gjerne kan knyttes til perioder i kommunal planlegging og aktivitet, for eksempel ved å legge oppstart til starten av et nytt skoleår.

 

– Vi ba kommunene om tilbakemelding på hva som skal til for at kommunen ønsker å søke deltakelse. Kulturskolerådet vil gjerne nå flere i arbeidet med prosesser, tematikk og læring for godt utviklingsarbeid i den enkelte kommune, så derfor ble det spurt om det er noen tilpasninger som kunne motivere kommunene til å søke, sier Torkel Øien.

 

Han forteller at flere kommuner ønsket dialog og at det har vært veldig konstruktivt og nyttig.

 

Fremtidens kulturskole som regionalt program

 

Programmet skal sette fokus på hvordan komplekse samfunnsutfordringer kan løses gjennom samskaping for å finne innovative og gode løsninger. Utfordringer som Kulturskolerådet mener vil kreve andre måter å samhandle på for at kommunene skal finne de gode løsningene.

 

Målet er å bidra til innsikt og omforent problemforståelse i kommunene, og konkretisering av hva kulturskolens rolle kan være i denne samskapingen. 

 

«Visste du at flere av kommunene som var med i utviklingen av programmet Fremtidens kulturskole i ettertid melder tilbake at deres arbeid i egen kommune har fått en helt annen og positiv oppmerksomhet fra administrativ og politisk ledelse?».

 

Søknadsstøtte og inspirasjonssamling

 

Å berede grunnen for mulig samhandling lokalt, skape eierskap og forståelse og ha lokal dialog før kommunene sender søknad om deltakelse, er det ifølge Torkel Øien mange kommuner som har ytret ønske om.

 

– Det anbefales derfor at kommuner som er nysgjerrige på utviklingsprogrammet, deltar på inspirasjonssamlingen som arrangeres i mars. Det er en fordel at kommunen stiller med deltakere fra ulike nivåer og sektorer, da dette kan gi flere innspill og sterkere eierskap hos flere av kommunens virksomheter, sektorer og tjenester, sier Torkel Øien.

 

Inspirasjonssamlingen arrangeres digitalt fredag 15. mars kl. 09.30–13.30. 

 

Kulturskolerådet bistår gjerne kommunene i søknadsprosessen. – Det kan for eksempel dreie seg om møte med fylkesrådgiver og veileder fra kulturskolerådet, som kan være gode dialogpartnere når det gjelder lokalt forankringsarbeid. Husk: Alt arbeidet skal ikke være gjort før programmet starter. Det er viktig å ta god tid og noe av dette er arbeid som skal gjøres i samspill med de øvrige deltakerne i programmet, sier Torkel Øien.

 

Mål med samling og arbeid fram mot ny søknadsfrist

 

Målet med samlingen i mars og arbeidet fram til ny søknadsfrist er:

 

 • Avklarte forventninger rundt deltakelse i programmet og det lokal arbeidet.
 • Forståelse for hvordan det kan skapes et kommunalt kunnskapsgrunnlag.
 • Innsikt i kartlegging av lokale interessenter innenfor eget utviklingsområde.
 • Læring på tvers av fag, roller og kommuner.
 • Bidra til trygghet i hvordan gjennomføre prosessarbeid lokalt.
 • Forståelse og konkretisering av arbeidsformer og tankesett i programmet.

 

– Det er viktig å presisere at de gode erfaringene og praksis fra Norsk kulturskoleråds veiledningsordning skal leve videre i en fusjon med tankesettet i Fremtidens kulturskole. Hensikten er å koble disse to gode programmene til en felles ramme for godt utviklingsarbeid, sier Torkel Øien.

 

Kostnader ved deltakelse

 

Noen av kommunenes tilbakemeldinger og spørsmål har handlet om økonomi. Derfor ser Kulturskolerådet det viktig å få fram noen hovedpunkt i det økonomiske ved deltakelse:

 

 • Deltakeravgiften for hver kommune er 20 000 kroner for hele programperioden. 
 • Disse midlene benyttes til utjevning av reiseutgifter for kommunene.
 • Kostnader i forbindelse med reise til samlinger og overnatting dekkes av deltakerkommunene. 
 • Eventuelle lønns- og vikarkostnader dekkes av den enkelte deltakerkommune.
 • Programmet dekker veiledningsstøtte, faglig innhold og dagpakker på samlinger.
 • Deltakeravgiften deles i tre og kommunene faktureres tre ganger i programperioden, i etterkant av hver fysisk samling på Gardermoen.

Erfaringer fra pilotprosjektet

 

I forberedelsene til oppstart av programmet har programledelsen bedt noen av kommunene si litt om sine erfaringer fra pilotarbeidet. Rektor i Lillestrøm kulturskole, Trude Nordeng Rougnø, sier blant annet dette om sine erfaringer:

 

«Ved å delta i piloten fikk vi mange nyttige verktøy fra veilederne. Vi delte erfaringer med de andre deltakerkommunene. Vi ble «tvunget» til å sette av tid til arbeid i egen kommunegruppe. Vi har lært at det å finne gode samarbeidsprosjekt krever: Involvering, forankring, tid og ressurser. Og at godt planlagte prosjekt gir positive resultater».

 

> Se og hør erfaringer fra flere av kommunene som deltok i pilotprosjektet her

 

 

Essensielle datoer

 

 • 15. mars 2024: Inspirasjonssamling kl. 09.30– 13.30. Påmelding her (kulturskoleradet.no)
 • 15. mai 2024: Ny frist for å søke om deltakelse i programmet. > Søk her (forms.office.com)
 • September 2024: Første fellessamling på Gardermoen.

 

Les mer:

Verktøy og arbeidsmåter (ks.no)

Grunnlagsdokument for programmet (kulturskoleradet.no - PDF)

Les flere nyheter!