Veien videre

Del på:

Veien videre

Nasjonalt dialogseminar:

Filmopptak og tilhørende

ressurser

Temapakker for

arbeid på vei mot

Fremtidens kulturskole

Regionale program

 

 

Fremtidens kulturskole: Invitasjon til deltakelse i regionale program

Erfaringer, kunnskap og læringsutbytte fra pilotprosjektet Kulturskolen som utviklingsaktør i fremtidens kommune, tas nå videre gjennom regionale program.

 

Programmet er tenkt å skulle ramme inn og bidra til gjennomføring av kommunalt og regionalt utviklingsarbeid. Det er ikke et enkeltstående prosjekt i tillegg til alt annet, men ses i sammenheng med arbeid med valgte utviklingsområder, hvor Fremtidens kulturskole bidrar til konkretisering og planmessig arbeid med gjennomføringen av disse.

 

Alle fylkesavdelinger i Norsk kulturskoleråd inviteres nå til å melde interesse for deltakelse. Programmet retter seg mot Norsk kulturskoleråds medlemskommuner og fylkesavdelingenes styrer.

 

> Hele invitasjonen

> Spørsmål du har, finner du kanskje svar på her (Ofte stilte spørsmål/FAQ)

Grunnlagsdokument for programmet (kulturskoleradet.no - PDF)

 

 

Nasjonalt dialogseminar: Filmopptak og tilhørende tekstressurs

Her finner du opptak fra og tekstressurs tilknyttet Nasjonalt dialogseminar om Fremtidens kulturskole som Utdanningsdirektoratet (Udir), KS og Norsk kulturskoleråd arrangerte 27. april 2023. 

 

> Filmopptaket på Vimeo

 

Opptaket, forberedelsene og dialogspørsmålene kan benyttes i ulike sammenhenger, der samhandling og utviklingsarbeid i kultur- og oppvekstsektoren står på programmet.

   
Det kan være i enkeltkommuner, på regions- og fylkessamlinger for relevante aktører samt på ulike arenaer hvor denne tematikken fokuseres. 

 

Hovedtematikken er «god samhandling mellom kulturskolen og andre lokale aktører som skole, SFO, barnehage, korps og kor og kanskje sykehjem» og «hvordan kan Norsk kulturskoleråd, Utdanningsdirektoratet og KS bidra til dette?».

 

Merk: Kommuner og andre som vil nyttiggjøre seg opptaket kan gjerne ta kontakt med Norsk kulturskoleråd (post@kulturskoleradet.no) for sparring rundt hvordan materialet kan benyttes.

 

> Les mer om dialogseminaret i denne nyhetssaken på kulturskoleradet.no: 
Nasjonalt dialogseminar om Fremtidens kulturskole gjennomført

 

Tematikken henvender seg blant annet til kulturskoleledere, skoleledere, kommunalsjefer for utdanning-, oppvekst- og kultursektoren, lokalpolitikere med interesse for oppvekst- og kulturfeltet, relevante aktører fra UH-sektoren og nasjonale organisasjoner på kulturfeltet samt representanter for «frivillighetskulturen». 

 

Overbygning  

Inngangen til tematikken er arbeidet med Fremtidens kulturskole og oppfølging av tiltak og intensjoner knyttet til oppfølgingen av Meld. St. 18 (2020-2021), Oppleve, skape, dele — Kunst og kultur for, med og av barn og unge. 

 

Forberedelser 

For at ulike bidragsytere som deltar i dialogen skal ha med seg noe sammenfallende tankegods, anbefaler vi lesing av noe litteratur og egenrefleksjon med dette som bakgrunn. 

 

Anbefalt lesning 

I Meld. St. 18 (2020–2021) Oppleve, skape, dele — Kunst og kultur for, med og av barn og unge: 

8.5 Kulturskolen i lokalsamfunnet

8.5.2 Samarbeidet mellom kulturskole og utdanningssektoren 

8.5.3 Vurdering 

 

Fra overordnet del i Læreplanverket (LK20/LK20S):

Prinsipper for læring, utvikling og danning

 

Punktet Suksesskriterier i artikkelen «Gjort, lært, lurt»

på nettsiden Fremtidens kulturskole 

 

Forberedende refleksjonsspørsmål 

 • På hvilke områder kan kulturskolen og de øvrige aktørene i oppvekstsektoren samarbeide? Hva skal til for å få til dette? 
 • Hvordan kan suksesskriteriene omsettes i konkret handling når vi skal samhandle bedre i vår kommune? 

Program 

Rammer og program for bruk av materialet kan legges opp på ulike måter. Rammene for programmet i dialogseminaret så slik ut:

 

Tid Hva

25 min.

På kulturskolefeltet: 

KS’, Udirs og Kulturskolerådets visjoner, oppgaver og mulighetsrom 

20 min.

Tema for dialog 1: Samhandling kulturskole, SFO og skole 

 • Om Kulturkarusell, innledning ved Bergen kommune  
 • Et (film)innblikk i Outmus-prosjektet, Nord universitet 
55 min.

Gruppearbeid 1: 

Lokal samhandling: Hva, hvordan, hvorfor? Hva skal til? 

Hvilke områder kan vi se nærmere på hos oss og hvorfor – konkrete samhandlingsområder 

20 min.

Tema for dialog 2: 

Lokal samhandling, forankring og begrunnelser. 

Erfaringer fra arbeid med Fremtidens kulturskole, innledning ved Sunnfjord kommune 

50 min.

Gruppearbeid 2:

 • Hva skal til for å få til bedre samhandling hos oss – på alle nivåer?  
 • Hva kan UDIR, KS og Kulturskolerådet bidra med? 
10 min. Avslutning og oppsummering ved Udir 

 

Tilbakemeldinger 

I tilknytning til tematikken i programmet, er det laget ulike dialogoppgaver.  
Slik gjorde vi det også i dialogseminaret. Der ba vi om tilbakemeldinger fra alle gruppene. 

 

Dialogtema 1 – Gruppeoppgaver 

 

Innledning og spørsmål 

 
I Meld. St. 18 (2020–2021) Oppleve, skape, dele — Kunst og kultur for, med og av barn og unge, legger regjeringen frem tiltak for bedre kulturskolen og nå visjonene om en kulturskole for alle.  
 

I meldingen står det blant annet at «Barnehage, skole, skolefritidsordninga (SFO) og frivilligheita er sentrale samarbeidspartnarar for kulturskolen. Det er eit mål å utnytte kompetansen i kulturskolen slik at han kjem barnehagen, skolen og SFO til gode».

 

1) På hvilke områder kan kulturskolen og skolen samarbeide? Hva skal til for å få til dette?

 

2) På hvilke områder kan kulturskolen og SFO samarbeide, slik at barna kan oppleve en sammenheng mellom disse arenaene? Hva skal til for å få til dette?

 

3) På hvilke områder kan kulturskolen og barnehagen samarbeide? Hva skal til for å få til dette? 

 

Et sentralt mål for skolen er at «Opplæringen skal danne hele mennesket og gi hver og en mulighet til å utvikle sine evner». (Overordnet del, LK20). Kulturskolen skal også være en arena for å inkludere alle og forhindre utenforskap (Meld. St. 18 (2020-2021) Oppleve, skape, dele ...)  

 

4) Hva skal til for at flere barn og unge får tatt del i kulturaktiviteter gjennom kulturskolen? 

 

Hvordan svarer vi? 

 

Det må avklares på det enkelte sted og ut ifra sammenhengen. Skal det samles inn?  
Hva skal dere bruke dialogen og svarene til videre? 

 

Organisering av gruppen 

 

En måte å gjøre det på kan være, slik vi gjorde i seminaret:

 

 • Velg en møteleder og tidtaker 
 • Velg en skriver 
 • Velg en som holder dere på sporet tematisk 

 

Dialogtema 2 – Gruppeoppgaver 

 

Innledning og spørsmål 
 

Med utgangspunkt i det dere har lest om suksesskriterier på nettsiden Fremtidens kulturskole på ks.no og egne erfaringer, hva må til for å styrke lokal samhandling? 

 

Hva skal til for at kultur- og oppvekst-sektoren samhandler om å utvikle tilbudet til barn og unge generelt og Fremtidens kulturskole spesielt? 

 

1) Hva skal til for å få til bedre samhandling hos oss – på alle nivåer?  

 

Kom gjerne opp med konkrete eksempler fra deres kommune, om dere har konkrete erfaringer 

 
Med utgangspunkt i samtalen mellom ledere fra de tre nasjonale aktørene og det dere har hørt og snakket om i dag, hva mener dere kan være viktig bidrag fra de tre nasjonale aktørene?  

 

2) Hva kan de tre nasjonale aktørene bidra med?

 

Hvordan svarer vi? 

 

På spørsmål 1:


Det må avklare på det enkelte sted og ut ifra sammenhengen. Skal det samles inn?  
Hva skal dere bruke dialogen og svarene til videre? 

 

På spørsmål 2:

 

Her noterer dere viktige punkt fra dialogen dere har i gruppen rundt dette. Alle prioriterer fra ett til tre punkt de vil melde tilbake fra sin gruppe. Del gjerne og oppsummer i plenum.
 

Dette er viktige innspill for de tre organisasjonene, og vi ønsker å bruke det i vårt arbeid videre. Send derfor gjerne inn svarene her via e-post. Oppsummeringene sendes til: anders.ronningen@kulturskoleradet.no Skriv gjerne “Hva kan de tre nasjonale aktørene bidra med?” i emnefeltet.  

 

Organisering av gruppen 

 

En måte å gjøre det på kan være, slik vi gjorde i seminaret: 

 

 • Velg en møteleder og tidtaker 
 • Velg en skriver 
 • Velg en som holder dere på sporet tematisk 

 
Tilbakemeldingene til arrangørene i løpet av dialogseminaret, finner du her (PDF)

 

Kontakt 

Har du spørsmål til noe i forbindelse med dette materialet — kontakt:  

Anders Rønningen

(+47) 94 24 22 26

anders.ronningen@kulturskoleradet.no  

Torkel Øien

(+47) 48 06 30 60

torkel.oien@kulturskoleradet.no 

 

> Tilbake til toppen av Veien videre

Tilbake til toppen av Fremtidens kulturskole

 

 

 

 

 

Temapakker for arbeid på vei mot Fremtidens kulturskole

KS og Norsk kulturskoleråd har lage et enkelt og tilgjengelig materiale, som gjør at alle regioner og kommuner kan nyttegjøre seg materialet i rapporten «På vei mot Fremtidens kulturskole».

 

Derfor har vi laget tre «temapakker» som henger sammen:

 

Pakkene

Innholdet (klikk og se/last ned)

Pakke 1

 

Hovedfunn og bakgrunn

Pakke 2

 

Kulturskolen i samfunnet

Pakke 3

 

Kulturskole hele livet

 

Form, metode og målgruppe

 

Materialet som er produsert kommer i følgende form:

 

 • Tre presentasjoner, som bygger på rapportens innhold, spørsmål og kunnskapsgrunnlag
 • Disse leveres med kommentarer i stikkordsform og en kjøreplan som henviser til lysbildene i presentasjonene
 • Forberedelsesmateriale, som refererer til rapporten, med tilhørende refleksjonsspørsmål

Materialet benytter følgende metode:

 

 • Presentasjon av hovedpunkter i materialet
 • Referanser, refleksjonsspørsmål og muligheter for lokalt, aktuelt arbeid i egen kommune
 • Prosessarbeid med representanter for andre kommuner/organisasjoner på samling

Materialet har primært denne målgruppen:

 

 • Regionale rådgivere, veiledere og andre som vil tilrettelegge for presentasjon og prosess
 • Kulturskoleledere som vil involvere egne ansatte, andre i egen kommuneorganisasjon eller andre lokale aktører i arbeid med Fremtidens kulturskole, medvirkning og samskaping
 • Ansatte og valgte som vil aktivere og bekjentgjøre materialet for aktuelle målgrupper

I tillegg til temapakkene ovenfor og arbeidet med pilotprosjektet, er dette en del av planen videre:

 

 • For å tilgjengeliggjøre tema, erfaringer og kunnskapsutvikling i pilotarbeidet, vil det lages regionale og nasjonale møteplasser som gjør at alle kommuner som ønsker det, kan nyttiggjøre seg prosjektets arbeid.
 • KS' åtte regioner og Kulturskolerådets ti fylkesavdelinger oppfordres til å møtes «lokalt» i løpet av prosjektperioden, med Fremtidens kulturskole på agendaen, blant annet ved å vise fram gode eksempler på hvordan kulturskolen kan virke sammen med andre kommunale tjenestetilbud i dagens og fremtidens kommune. UH-sektor i regionene er også en viktig aktør å spille sammen med i dette arbeidet.

 

Vil du vite enda mer?

 

Tilbake til toppen av Fremtidens kulturskole

Tilbake til modellen for Fremtidens kulturskole med lenker