Kulturskolerådet fokuserer PPU og kulturskole

06.02.2020 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Kulturskolerådet fokuserer PPU og kulturskole

TØNSBERG: Norsk kulturskoleråd har søkelys på praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Kulturskolerådet arbeider målretta for å bidra til at det bli flere PPU-studietilbud og legge til rette for at flere kulturskolelærere kan få slik kompetansepåfyll, noe som vil føre til enda høyere nivå på undervisningen i kulturskolen. Denne våren skal to PPU-relaterte kartlegginger gjennomføres og en egen PPU-konferanse arrangeres i mai.

 

I løpet av våren har Norsk kulturskoleråd flere aktiviteter på gang for å nå sine PPU-mål. Blant annet skal det arrangerer en praksiskonferanse med PPU-fokus for både PPU-tilbydere og kulturskoler samt at det skal gjennomføres to PPU-relaterte kartlegginger.

 

Og allerede fredag 7. februar arrangeres et seminar som har relevans til kulturskolerådets PPU-fokus. Over 70 representanter fra kulturskoler, universitet og høgskoler møtes til et lanserings- og informasjonsseminar for å drøfte hvordan en universitetskulturskoleordning kan iverksettes.

 

Dette er en av kulturskolerådets satsinger for å øke samarbeidet mellom dem som skal forsyne kulturskolefeltet med framtidas kompetanse og kulturskolene selv. Intensjonen er å få til tett samarbeid mellom UH-sektor og kulturskolen for å utvikle kompetanse og legge til rette for innovasjon og forskningsbasert utvikling.

 

Kulturskolerådets PPU-fokus har sammenheng med regjeringsstrategien «Skaperglede, engasjement og utforskertrang – Praktisk og estetisk innhold i barnehage, skole og lærerutdanning». Denne legger opp til et tettere samarbeid mellom kulturskolen og grunnskolen, for å sikre en bedre utnytting av kommunens samlede kompetanse i estetiske fag – viktig at kulturskolelærere har formelle kvalifikasjoner for å undervise i grunnskolen.

 

– Vi vet ikke nøyaktig hvor mange kulturskolelærere som mangler denne kompetansen. Men ifølge en studie gjort i Buskerud, Vestfold og Telemark mangler om lag en firedel av kulturskolelærere dette. Denne mangelen er et hinder for at skoleeiere kan legge til rette for kombinerte stillinger, og for i større grad nytte den kunstfaglige kompetansen som kulturskolen har inn i grunnskole slik strategien anbefaler, sier Anders Rønningen, FoU-leder i Norsk kulturskoleråd.

 

– Vi vet heller ikke hvor mange av de som mangler PPU som faktisk kvalifiserer til opptak ved et PPU-studium. Opptak til PPU-utdanning krever normalt mastergrad, men det er et unntak for de som har bachelorgrad i utøvende eller skapende kunstfag, sier Rønningen.

 

Mer om dette i Forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning

 

To PPU-relaterte kartlegginger

 

I forbindelse med at Kunnskapsdepartementet nå forbereder stortingsmeldingen om barne- og ungdomskultur – der melding om en styrket kommunal kulturskole inngår – har departementet etterlyst mer kunnskap om PPU-behov og -ønsker på kulturskolefeltet. Norsk kulturskoleråd – som allerede var i gang med dette arbeidet – har tatt på seg å gjøre en nærmere kartlegging.

 

– Vi har gjort et representativt utvalg av kulturskoler – ut fra kriteriene størrelse og geografi. Dette utvalget – bestående av 75 kulturskoler – vil med en feilmargin på under ti prosent gjøre det mulig å generalisere for hele landet, og gi sikker informasjon om behovet for PPU-utdanning i sektoren, sier Anders Rønningen, som håper på rask respons fra de tilfeldig utvalgte kulturskolene, slik at en får gitt Kunnskapsdepartementet viktig kunnskap. Undersøkelsen vil bli sendt til de aktuelle kulturskolene innen få dager.

 

I tillegg kartlegger kulturskolerådet også hvilke PPU-studier som tilbys landet over. – Det er viktig at både de kommunale kulturskolene vet hva som fins. Dette er også viktig å vite for de nasjonale aktørene som arbeider med utdanning, sier Rønningen.

 

Han håper de to kartleggingene vil danne et grunnlag for økt dialog mellom kulturskolefeltet og utdanningsfeltet videre, og gi bedre grunnlag for videre utvikling.

 

Ønsker at flere benytter «ny» mulighet

 

I 2017 kom en endring i forskriften for rammeplanen for PPU, som gjør at studenter med fagbakgrunn i utøvende kunstfag, kan ha inntil 50 prosent av sin praksis i kulturskolene og inngå i kravet om 60 dagers praksis. Det betyr at inntil 30 av de 60 arbeidsdager som er avsatt til praksis kan foregå i kulturskole.

 

– Kulturskolerådet håper at denne muligheten blir brukt av flere i større grad enn den blir i dag. Dette kan gi studenten innblikk og erfaring i kulturskolen som arbeidsplass, og være med på å bygge bro mellom praksisfeltet og utdanningsfeltet. Men vi vet også at det er utfordringer knyttet til kvaliteten av praksisoppfølgingen som gis i noen kulturskoler, sier Anders Rønningen. – Det er antakelig liten grad av veilederkompetanse blant kulturskolelærere, og det er ingen nasjonale standarder for hva det vil si å være en praksiskulturskole.

 

Kulturskolerådets FoU-leder understreker at det fins nasjonale retningslinjer utarbeidet for alle lærerutdanningene i regi av UHR-LU der er skissert en del kriterier og krav praksisskolene. UHR-Lærerutdanning (UHR-LU) er en fagstrategisk enhet i Universitets- og høgskolerådet som har som oppgave å samordne og styrke kvalitet i utdanning og forskning i norsk lærerutdanning.

 

– Veiledningskompetanse er ett av disse kravene, men det fins ingen omforent forståelse fra kulturskolenes side om hva kulturskolen som institusjon skal fronte som viktig kunnskap.

Det ønsker kulturskolerådet å ta tak i, og sammen med PPU-utdannere og praksiskulturskoler ønsker vi å drøfte hvordan PPU-forskriftens åpning for kulturskolepraksis i større grad kan benyttes, hva slags veiledningskompetanse som bør finnes i praksiskulturskolene, og hvordan denne kan utvikles og sertifiseres, sier Anders Rønningen.

 

Svarer PPU-studiene til sektorens kompetansebehov?

 

Ett siste moment som kulturskolerådet ifølge sin FoU-leder er opptatt av i forbindelse med PPU, er hvorvidt studiene besvarer de kompetansebehovet som sektoren har. Med andre ord: Hvordan kan læringsutbyttet av et PPU-studium innrettes for å svare til det behovet sektoren har for pedagogisk kompetanse?

 

– Det fins mange ulike PPU-studier, og det er viktig med dialog mellom kulturskolesektoren og UH-sektoren om hva som trengs av realkompetanser for å styrke kulturskole inn i framtiden, sier Anders Rønningen.

 

Praksiskonferanse 6. mai

 

Derfor inviterer Norsk kulturskoleråd 6. mai 2020 både PPU-utdannere og praksiskulturskoler – samt kulturskoler som ønsker å bli praksiskulturskoler – til en praksiskonferanse om dette. Den vil romme presentasjon av de undersøkelsene som er gjort, informasjon fra Universitets- og høgskolerådet samt felles arbeid med mål om å styrke relevansen i PPU-tilbudene og bedre praksismuligheten for kulturskolen.

 

Påmeldingsskjema til praksiskonferansen finner du her

Les flere nyheter!