Kulturskoledagene videreføres i 2021 etter evaluering

2019 Molde kollasj2.png
KULTURSKOLEDAGENE VIDEREFØRES: Kulturskoledagene skal fortsatt inngå i Norsk kulturskoleråds arrangementsportefølje. (Foto: Kollasj fra Kulturskoledagene 2019 i Molde)
05.02.2020 Egil Hofsli (tekst og foto)
Del på:

Kulturskoledagene videreføres i 2021 etter evaluering

TRONDHEIM: Kulturskoledagene som arrangementsform er evaluert, og Norsk kulturskoleråd har besluttet å videreføre Kulturskoledagene som et nasjonalt initiert arrangement som arrangeres i flere regioner annet hvert år fra 2021. Kulturskoledagene vil dessuten bli rendyrket for å ivareta pedagogenes behov.

 

Kulturskoledagene har vært et arrangementstilbud fra Norsk kulturskoleråd siden 2005, og har gjennom årene fremstått på ulikt vis. I utgangspunktet var Kulturskoledagene ment som en arena for faglig utvikling, inspirasjon og oppdatering for ledere og kulturskoleansatte. Først årlig, senere annet hvert år.

 

Etter at rammeplanen “Mangfold og fordypning” ble vedtatt på Norsk kulturskoleråds landsmøte i 2016, har fokuset for Kulturskoledagene vært å øke kompetanse og forståelse for rammeplanen som redskap for utviklingsarbeid.

 

Et annet grep som ble gjort i 2016 var at en besluttet å gjennomføre flere regionale utgaver av Kulturskoledagene årlig i stedet for ett landsomfattende arrangement. Dette for å nå enda flere kulturskoleansatte. En hadde i tillegg en intensjon om bedre å kunne fokusere regionale behov og utfordringer, samtidig som en hadde behov for å sende ut det en populært kalte «sikringskost» - et felles innhold og fokus som skulle gå igjen på alle de regionale arrangementene.

 

Det er med bakgrunn i dette at direktør for Norsk kulturskoleråd i 2019 ba om en gjennomgående evaluering av Kulturskoledagene. En prosjektgruppe ble oppretta, og Norsk kulturskoleråds FoU-leder, Anders Rønningen fikk ansvar for å lede arbeidet med evalueringen. Med seg i prosjektgruppa har han hatt rådgiverne Hilde Roald Bern og Merete Wilhelmsen. Oppgaven var – med bakgrunn i mandatet – å evaluere Kulturskoledagene på bredt grunnlag. Evalueringen skulle ha både eksternt og internt blikk.

 

Prosjektgruppas mandat og oppgave

 

Prosjektgruppa som fikk ansvaret for å lede evalueringen hadde følgende mandat/oppgave da de begynte sitt arbeid i 2019:

 

"Med bakgrunn i at Norsk kulturskoleråd har arrangert nasjonalt initierte Kulturskoledagene med flere regionale arrangert i en treårig prøveperiode, skal Kulturskoledagene evalueres slik at en skaffer seg god nok kunnskap til å ta informerte beslutninger om en eventuell videreføring, justering eller om en i fremtiden skal gjøre dette på en helt annen måte. I dette ligger at læringsutbyttet fra disse konferansene er viktig for det kontinuerlige kvalitetsutviklingsarbeidet i Norsk kulturskoleråd."

 

Evalueringen har vurdert flere sider ved Kulturskoledagene, men har særlig dreid seg om tre punkt:

 

1) Kulturskoledagene som verktøy for å realisere de strategier kulturskolerådet har satt for sin virksomhet. Sagt med andre ord: Hvordan har kulturskoledagene fungert som operasjonalisering av virksomhetsplanen og strategi 2020.

 

2) Evaluering med fokus på Norsk kulturskoleråd som arrangør.

 

3) Evaluering som måling av tilfredshet fra konferansedeltakere og begrunnelser fra de som ikke deltar på konferansene.

 

Rapport framlagt

 

Norsk kulturskoleråds direktør har nylig mottatt rapporten fra evalueringsarbeidet, inklusive anbefalinger for det videre arbeidet med Kulturskoledagene. Se anbefalingene til slutt i artikkelen.

 

– For Norsk kulturskoleråd er det utført et viktig arbeid som gjør at en kan treffe beslutninger på kvalifisert grunnlag. Konklusjonen er at Kulturskoledagene fortsatt skal være et viktig arrangement for Norsk kulturskoleråd. Det vil imidlertid være av sentral betydning å fokusere det regionale tilsnittet som Kulturskoledagene har hatt de siste årene, sier Morten Christiansen (bildet), direktør i Norsk kulturskoleråd.

 

Framtidas Kulturskoledagene skal gjennomføres i tett samarbeid med kulturskolerådets fylkesavdelinger. Kulturskoledagene vil dessuten bli rendyrket for å ivareta pedagogenes behov.

– Når det gjelder innhold og «sikringskost» vil rammeplanen som utviklingsverktøy for kulturskolen, føringer og strategier fra regjering og myndigheter samt kulturskolerådets strategier være sentrale element. En bør legge sterk vekt på et samarbeid med regional UH-sektor og regionale kompetansemiljø på institusjonsnivå. På denne måten vil også den omfattende kompetansen som finnes rundt i landet bli løftet frem, og en får fokusert både på regionalt behov og regional kontekst, sier direktør Morten Christiansen.

 

Norsk kulturskoleråd planlegger at neste runde med Kulturskoledagene vil komme i 2021. Da vil hovedfokus være stortingsmeldingen om barne- og ungdomskultur som legges fram høsten 2020.

 

– I året mellom de nasjonalt initierte Kulturskoledagene kan fylkesavdelinger og regioner arrangere konferanser og arrangement ut fra egne ønsker og behov, sier Christiansen. – Gjennom dette vil en få en forutsigbarhet i arrangementsporteføljen med en miks mellom nasjonale og regionale/lokale konferanser og samlinger. Det er også viktig å fremholde – slik det legges fram i evalueringen – at Norsk kulturskoleråd i tillegg til Kulturskoledagene er med på å arrangere en rekke andre konferanser og arrangementer gjennom året som kulturturskolefeltet oppfordres til å delta på.

 

Når det gjelder oppfølging og øvrig konkretisering av enkelte av anbefalingene som er lagt frem i evalueringen, vil disse ifølge direktør Morten Christiansen tas stilling til ved en senere anledning.

 

Prosjektgruppas fem anbefalinger

 

Basert på evalueringsarbeidet som er gjort, anbefaler prosjektgruppa følgende:

 

1) Kulturskoledagene avholdes annet hvert år i regionene. Det ytes økonomisk og administrativ støtte fra kulturskolerådet. Året imellom arrangeres evt. regionale konferanser/ samlinger ut fra behov og ønsker i regionene.

 

2) Kulturskoledagene rendyrkes til å ivareta kulturskolepedagogenes behov for faglige oppdateringer og utviklingsarbeid, i tråd med Rammeplan for kulturskolen, kulturskolerådets ulike strategier og våre medlemmers behov og ønsker, og må bygge samarbeid regionalt og lokalt.

 

  • Det må synliggjøres i våre strategier hvorfor vi avholder Kulturskoledagene, og med pedagogene som målgruppe.
  • Det må synliggjøres hvilke (andre) tilbud som ivaretar ledere/eieres behov for møteplasser og kompetanse/-kapasitetsutvikling. Ifølge fylkesledere som er intervjuet er det vanskelig å treffe blink med et konsept som Kulturskoledagene for ledere/skoleeiere sammen med pedagogene, fordi ledere og eiere primært ønsker å delta i forum der de selv bidrar i føringer for videre arbeid. Blanding av målgruppe kompliserer fordi det er krevende å treffe blink for begge grupper.
  • Det bør være et konkret samarbeid med UH-sektor/ kompetansemiljø for pedagogene regionalt og på institusjonsnivå. Dette betyr for eksempel at det ikke søkes inngått avtaler direkte med enkeltansatte i disse miljøene, men at samarbeidet forankres dypere i kompetansemiljøene.

3) Organisering av Kulturskoledagene bør skje i regi av en regional arrangørgruppe bestående av

 

  • rådgiver(e) i regionen, som prosjektleder
  • UH-sektor/kompetansemiljø
  • representant fra hvert av styrene/styret

Videre legger FoU-strategien for Norsk kulturskoleråd til rette for at UH-gruppa kan bidra i arbeidet med å opprette nødvendig kontakt med UH-sektor der dette ikke er opprettet. Merkantil stab utfører felles oppgaver for alle regionene med kontraktering av hotell og forelesere samt har ansvar for påmeldingssystem og økonomi.

 

4) Det forutsettes et tett samarbeid med kulturskolerådets kollegium der ansvar for ulike satsingsområder slik at tematikken gjenspeiler de strategier som kulturskolerådet har vedtatt.

 

  • Det bør derfor gjøres en beslutning på hvorvidt det skal være sentral eller regional styring av temaer og fokuspunkt for Kulturskoledagene videre, og dersom det velges en sentralisert modell må dette forankres både politisk og ikke minst blant alle ansatte i Norsk kulturskoleråd.
  • Selv om det er sentral styring av tema, bør foredragsholdere med regional tilknytning (eller som i stor grad oppleves å være knyttet til regionen) prioriteres. Dette øker eierskapet og gir muligheter for videre samarbeid med ressurspersoner.

5) Det avsettes midler på budsjettet i Norsk kulturskoleråd for Kulturskoledagene.

 

  • Ressurser til økte regionale stillinger, for eksempel fem prosent per stilling.
  • Økonomi til arrangering av selve Kulturskoledagene.

Les flere nyheter!