Utlysning av offentlig sektor-ph.d. – aktuelt for kulturskoler og kulturskoleansatte

2020 Offentlig ph.d. 14.2.jpg
(Foto: Emiliano Vittoriosi/Unsplash)
14.02.2020 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Utlysning av offentlig sektor-ph.d. – aktuelt for kulturskoler og kulturskoleansatte

OSLO: 70 millioner kroner fins i potten når Norges forskningsråd nå utlyser en ny runde med offentlig sektor-ph.d. Virksomheter i offentlig sektor – også kulturskoler – kan søke om støtte til et offentlig sektor-ph.d.-prosjekt, som er et samarbeidsprosjekt mellom en offentlig virksomhet og en gradsgivende institusjon.

 

Doktorgradsprosjektet skal være relevant for den offentlige virksomheten og utføres av en ansatt.

 

Offentlig sektor-ph.d. (OFFPHD) skal bidra til økt forskningsinnsats i offentlige virksomheter, økt forskerrekruttering i offentlig sektor og økt samspill mellom akademia og offentlig sektor.

 

Utlysningen finner du på forskningsradet.no her

 

I Regjeringens strategi for styrking av praktisk og estetisk innhold i barnehage, skole og lærerutdanning, «Skaperglede, engasjement og utforskertrang», står det at det forventes at den offentlige ph.d.-ordningen også bør brukes for kulturskolen. På universitetskulturskoleseminaret i forrige uke – arrangert av Norsk kulturskoleråd – ble viktigheten av å bruke denne ordningen også løftet fram som noe som kan bygge bro og styrke samarbeid om utvikling innovasjon og kompetansebygging i kulturskolesektoren.

 

Forskningsrådet tar halve regninga

 

Ordningen går i korthet ut på at offentlig sektor (her: kulturskolen/kommunen) samarbeider med en ph.d.-gradsgivende institusjon om at en av kulturskolens ansatte tar en ph.d.-grad der det utvikles kunnskap som er relevant for kulturskolen. 50 prosent av kostnadene for dette (vikar- og forskningskostnader) kan etter søknad dekkes av Norges forskningsråd, mens 50 prosent må garanteres av den offentlige virksomheten.

 

Den nye utlysningen av offentlig ph.d.-er for 2020 fra Norges forskningsråd omfatter blant annet sju stipendier dedikert til lærere, der kulturskole er eksplisitt nevnt. Det også andre stipender som kulturskoleeiere sammen med en gradsgivende institusjon og en ph.d.-kandidat kan søke på.

 

– Vi er klar over at det kan høres uoverkommelig ut å dekke 50 prosent over et kulturskolebudsjett, men det er mulig å legge til rette slik at dette skal gå an å få til for mange utviklingsrettede kulturskolekommuner», sier FoU-leder i Norsk kulturskoleråd, Anders Rønningen (bildet).

 

– Men det er svært gledelig at vår sektor nå helt eksplisitt er tenkt inn i denne ordningen, og jeg kan vanskelig tenke meg en bedre måte å styrke samarbeidet om forskning og kompetansebygging mellom kulturskolefeltet og UH-sektoren på. Dette vil kunne gi store og gode ringvirkninger på nasjonalt nivå, og samtidig skape gode rammer for aktivt samarbeid om forskning og kompetansebygging mellom kulturskole(r) og den regionale UH-sektor, sier Anders Rønningen.

 

Ett kulturskoleprosjekt så langt

 

Fram til i dag fins bare ett prosjekt som er knyttet til denne ordningen, og det er Tynset kommune med ph.d.-kandidat Mali Hauen (bildet), som tar sin grad ved Universitetet i Agder.

 

– Med 2020-utlysningen er det nå gode muligheter for å hente inn flere. Vær oppmerksom på at midlene raskt kan bli brukt opp, så det gjelder å benytte sjansen. Søknadene har kort behandlingstid, og innvilges dersom de fyller kriteriene. Når det blir tomt, må man vente til neste år (og da er det usikkert hvordan utlysningen blir, sier FoU-leder Anders Rønningen i Norsk kulturskoleråd.

 

Prosjektleder for Norsk kulturskoleråds satsing på universitetskulturskole-samarbeid, Bjørn-Terje Bandlien (bildet), er også svært positiv til ordningen, og sier at å søke et offentlig ph.d.-prosjekt nesten er en forutsetning for kulturskoler som har ambisjoner om å gå inn i et universitetskulturskole-samarbeid. –  Det vil sikre en tett og kontinuerlig forbindelse om forskning som har høy relevans for kulturskolefeltet, sier Bjørn-Terje Bandlien.

 

For spørsmål om utlysningen, stipendordningen o.l.: Ta gjerne kontakt med FoU-leder Anders Rønningen, via e-post anders.ronningen@kulturskoleradet.no.

 

Mer om hele utlysningen

 

Forskningsrådet lyser nå ut midler til OFFPHD-prosjekt med oppstart i løpet av de neste tolv månedene. Utlysningen inkluderer midler til minst 32 OFFPHD-prosjekt. Av disse skal det være minst

 

  • sju prosjekt til lærere i skolen, her er kulturskole eksplisitt nevnt
  • tre prosjekt med relevans for Forskningsrådets program HELSEVEL
  • tre prosjekt med relevans for Forskningsrådets program FINNUT
  • tre prosjekt med relevans for Forskningsrådets program IKTPLUSS
  • tre prosjekt med relevans for Forskningsrådets program VAM

De øvrige 13 prosjektene har ingen tematiske føringer.

 

I tillegg lyser de to ordningene Offentlig sektor-ph.d. og Nærings-ph.d. ut midler til 18 doktorgradsprosjekt innenfor IKT-sikkerhet og kryptologi.

 

Ingen konkurransearena

 

OFFPHD er ikke en konkurransearena. Det vil si at midlene ikke tildeles på grunnlag av konkurranse, men på grunnlag av at alle kravene i utlysningen er innfridd. Midlene tildeles fortløpende til søknader som tilfredsstiller alle kravene i utlysningen. Etter hvert som de ulike prosjektene blir fordelt, vil Forskningsrådet oppdatere utlysningen med informasjon om hvilke prosjekt som fortsatt er tilgjengelige. Eventuelle søknader som sendes inn etter at midlene er fordelt, vil bli avslått. Søknaden kan imidlertid sendes inn igjen når utlysningen åpner igjen i 2021.

Et OFFPHD-prosjekt er et samarbeidsprosjekt mellom en offentlig virksomhet og en gradsgivende institusjon. Doktorgradsprosjektet skal ta utgangspunkt i en problemstilling som er relevant for den offentlige virksomheten, men det skal planlegges og gjennomføres i tett samarbeid mellom den offentlige virksomheten og gradsgivende institusjon. Andre aktører kan være samarbeidspartnere i prosjektet under visse forutsetninger.

 

Doktorgradsprosjektets varighet er 36 måneder, men det kan gjennomføres på enten tre eller fire år. I treårige prosjekt arbeider kandidaten 100 prosent med doktorgradsprosjektet. I fireårige prosjekt arbeider kandidaten 75 prosent av tiden med doktorgradsprosjektet og 25 prosent av tiden med andre oppgaver.

 

Prosjektet kan ikke starte før søknaden til Forskningsrådet er sendt inn, første mulige startdato er søknadsdatoen. Prosjektet kan derimot starte etter at søknaden er sendt inn og før Forskningsrådet har behandlet søknaden. Men all prosjektaktivitet som utføres før kontrakten med Forskningsrådet er signert, skjer på prosjektpartnernes egen risiko. Vi anbefaler at du sender inn søknaden i god tid før du planlegger å starte prosjektet.

 

 

 

Midler med spesielle føringer

 

Det er midler til 13 OFFPHD-prosjekt uten tematiske føringer i årets utlysning. I tillegg er det midler til å finansiere 12–30 prosjekt til, dersom de tilfredsstiller spesielle føringer. 

Les flere nyheter!