Rapport gir verdifull informasjon om kulturskolefeltet

06.02.2020 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Rapport gir verdifull informasjon om kulturskolefeltet

OSLO: Engasjementet var stort da Kunnskapsdepartementet, Norsk kulturskoleråd og KS i desember 2019 arrangerte nasjonalt fagseminar i Oslo. Utgangspunktet var forskningsrapporten Kultur + skole = sant: Kunnskapsgrunnlag om den kommunale kulturskolen i Norge». Nå foreligger rapporten som dokumenterer innspillene som ble gitt på seminaret – innspill som blant annet skal hjelpe regjeringa i arbeidet med den kommende stortingsmeldinga om barne- og ungdomskultur.

 

– Som medlemsorganisasjon er det Norsk kulturskoleråds oppgave å arbeide for våre medlemmer, som er kommunene. Selv om vi har en demokratisk struktur som fastsetter arbeidsoppgavene for kulturskolerådet gjennom landsstyret og landstinget, er det er ikke alltid selvsagt hva våre medlemmer mener vi skal jobbe for. Kulturskolelandet vårt er variert, det vet vi, og det slås også fast i kunnskapsgrunnlaget fra Telemarkforskning og NTNU. Men på bakgrunn av denne medlemsdialogen, vet vi nå mer konkret hva flere mener om flere forhold, og hvilke utfordringer som bør gripes fatt i og arbeides med, sier Anders Rønningen (bildet), FoU-leder i Norsk kulturskoleråd og rapportens forfatter.

 

Her finner du rapporten fra Nasjonalt fagseminar

 

– Det som var spesielt med fagseminaret var at både KS og Kunnskapsdepartementet også ønsket å vite mer. For Kunnskapsdepartementet var det spesielt viktig – nå som de arbeider med en melding til stortinget om en styrket kommunal kulturskole (som blir en del av en barne- og ungdomskulturmelding, red.anm.) – å få vite mer om noen spørsmål der kunnskapsgrunnlaget ikke ga nok informasjon, sier Rønningen som mener at en etter å ha tatt utgangspunkt i kunnskapsgrunnlaget, og drøftet og reflektert sentrale punkt derfra, nå har fått verdifull informasjon som kan brukes av både kulturskolene selv, KS og nasjonale myndigheter. 

 

Seminar med fem tilknyttete samlinger

 

Det nasjonale seminaret ble arrangert i Oslo 10. desember 2019 – med parallelle, tilknyttete samlinger i Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø.

 

Utgangspunktet var altså rapporten Kultur + skole = sant: Kunnskapsgrunnlag om den kommunale kulturskolen i Norge. Dette kunnskapsgrunnlaget ble bestilt av Kunnskapsdepartementet til det pågående arbeidet med stortingsmeldingen om barne- og ungdomskultur, der kulturskolen er et viktig tema.

 

Fagseminaret hadde følgende formål å

 • gi kulturskolefeltet hjelp til å forholde seg til kunnskapsgrunnlaget, respondere på dette samt drøfte sentrale forhold med utgangspunkt i dette regionalt og lokalt.
 • drøfte viktige spørsmål for å gi innspill til regjeringen i forhold til arbeidet med fremtidens kulturskole i meldingen om barne- og ungdomskultur.

Det var særlig to hovedpunkt arrangørene ønsket drøftet:

 • Kulturskolens rolle og oppgaver i det kommunale tjenestetilbudet
 • Kompetanse i kulturskolen

Les mer i nyhetssak om fagseminaret her

 

Alle innspill samlet i rapporten

 

Rapporten inneholder alle innspillene som ble samlet på alle bord i Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø. Rapportforfatteren sier at innspillene bør tolkes ut fra de føringene som ble gitt i invitasjonen, programmet og ikke minst refleksjonsdokumentet som ble gjort tilgjengelig for deltakerne på forhånd. Han understreker at innspillene ikke representerer meningene til arrangørene av seminaret, men gir verktøy til å arbeide videre med utviklingen av feltet. 

 

Det som i rapporten fins under hver overskrift er ifølge Anders Rønningen heller ikke uttømmende for dette temaet: «Det kan være helt selvsagte ting som for helhetens skyld burde vært skrevet, men som ikke har kommet inn som konkrete innspill, og som derfor ikke er nevnt under overskriftene», skriver han i rapporten.

 

Stor grad av homogenitet

 

Videre skriver han at det var stor grad av homogenitet i tilbakemeldingene, men også at noen få innspill er dels motstridende.

 

– Der dette er tilfellet, er alle tatt med. Jeg har bestrebet meg på å få med alle tilbakemeldingene som er relevante i forhold til tematikken, og alle trinn i bearbeidelsen av råmaterialet er dokumentert, sier Anders Rønningen.

 

Det har ikke vært mulig for rapportforfatteren å se hvilken sektor innspillene kom fra, da dette ikke var markert i notatene som ble innsendt til rapportforfatter, og det er følgelig ikke identifiserbart i dette sammendraget.

 

– Meningsinnholdet i innspillene er beholdt, men språket er lettere bearbeidet, skrevet ut til hele setninger, og satt inn i sammenheng for økt lesbarhet og forståelse, sier Rønningen.

 

Sammendrag av innspillene

 

Her følger et sammendrag gjort av rapportforfatteren for begge de to hovedpunktene som ble belyst på seminaret:

 

Sammendrag for fokus 1 - forankring, ambisjon og rolle:

 

 • Innspillene fra bordene som hadde dette som fokus er samstemte i sin etterlysning av bedre forankring og tydeligere styringssignaler både kommunalt og nasjonalt. Samtidig er det store forskjeller i kommunene, så det er en frykt for at for sterke nasjonale føringer fører til at kulturskolene tvinges bort fra etablerte løsninger som allerede fungerer godt i den kontekst de er.
 • Det ble nevnt at det er viktig å velge hvilke dilemma en tar tak i, og at ingen kan løse alle dilemmaene kunnskapsgrunnlaget skisserer.  Det kan også være en positiv egenskap å ha mangfold i mål og rolleforståelse. Det finnes likevel «lavthengende frukter»: enkle tiltak med stor prinsipiell og førende betydning.
 • Det bes om et tydeligere nasjonalt rammeverk for kulturskolen. Det er et ønske om/forslag om en nasjonal styring som pålegger kommunene til å inntenke kulturskolen i sin overordnede samfunnsplan, og et krav fra staten til kommunene at det skal være kontinuerlig planarbeid der kulturskolen forankres og helhetlig samtenkes i kommunens planverk. Mange mener at en stortingsmelding bør pålegge kommunene at kulturskolen skal være en del av kommunens planverk. Der det er mangel på gode lokale planer, bør det settes et minstekrav.
 • Noen har også spilt inn at det bør satses på det regionale nivået. Dette særlig innen talent/for­ dypningsarbeidet, men her foreslås også koordinerings­ og dialogarbeid mellom kulturskolesektoren, skole, det frivillige og universitets­ og høgskolesektoren (UH) lagt.
 • Det er generelt vektlagt at kulturskolen er en skole, og samarbeidet med grunnskolen bør styrkes.
 • Feltet må også videreutvikles til å omfatte nye brukere. Medvirkning og samarbeid er løftet frem som et uforløst potensial i denne sammenheng.
 • Potensialet til kunst og kulturarbeid for inkludering og demokratibygging bør løftes fram.  
 • Pris omtales som et hinder for en bredere rekruttering og for at kulturskolen skal være tilgjengelig «for alle». 

 

Sammendrag for fokus 2 - kompetanse i kulturskolen:

 

 • Behovet for å samordne kommunens kompetanse, utnytte og skape komplementær kompetanse både i kulturskolene og i kommunen, samt viktigheten av dialog og tettere samarbeid mellom UH-sektor og kulturskolesektoren om forskning, utdanning og utvikling går igjen som en viktige punkt fra dette fokusområdet. Lokalt er kulturskolene ulike og trenger derfor ulik tilnærming. De fleste tilbakemeldingene her markerer et kompetansebehov knyttet til gruppeundervisning og pedagogisk kompetanse, samt innovasjon og samarbeid.
 • Det er bemerket at nasjonale styringsdokument bør kreve en helhetlig dialog både på tvers i sektoren, men også innenfor kunst/kulturutdanningsfeltet som et helhetlig løp. Før vi snakker om hvilken kompetanse som skal til i fremtidens kulturskole må det bestemmes hvilken rolle man skal fylle, og hvilke ambisjoner kulturskolene skal ha.
 • Det må inn i strategiplaner og legges til rette for at kulturskole og UH skal samarbeide om kompetanse i kulturskolen.
 • Det er viktig at det blir mer forskning på og i kulturskolen, og tette samarbeidslinjer mellom kulturskolefeltet og utdanningssektoren: Etablering av universitetskulturskoler kan være et viktig bidrag.

Les flere nyheter!