Rapport om digitalitet i kulturskolen: – Synliggjør behov for digital didaktikk

06.05.2021 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Rapport om digitalitet i kulturskolen: – Synliggjør behov for digital didaktikk

TRONDHEIM: I dag er forskningsrapporten om digitalitet i kulturskolen under koronapandemien lansert. Norsk kulturskoleråd  som er rapportens bestiller  merker seg spesielt at rapporten synliggjør et behov for å utvikle en digital didaktikk for kulturskolen.

 

Koronapandemien har endra kulturskolehverdagen for både elever, lærere og ledere. Norsk kulturskoleråd ønsket forsking på dette, og ga sist høst oppdraget til Telemarksforsking. Basert på det samlede datamaterialet, mener forskingsinstituttet at det er behov for flere tiltak og koordinerende grep i kulturskolen, for å sikre at digitale løsninger blir implementert på en hensiktsmessig og framtidsrettet måte.

 

Synliggjør behov for digital didaktikk

 

Rapporten, som ble lansert på et forskningsformidlingswebinar 6. mai, forteller at pandemien har tvunget fram innovasjon og ny kompetanse i norske kulturskoler som kan komme elever og lærere til gode også når pandemien er historie.

 

Les hele rapporten her

 

Rapporten avdekker også et behov for utvikling av en digital didaktikk, og for en debatt omkring forhold knyttet til personvern og arbeidsvilkår.

 

 En slik didaktikk må bygge på de digitale verktøyenes egne premisser, begrensninger og mulighetsrom, og vil kunne bidra til å skape ny og annerledes verdi for skoleslaget i fremtiden. For å utvikle en digital undervisningslære for kulturskolen, er det behov for et samordnet utviklingsarbeid med større grad av styring enn hva som har vært tilfelle under koronapandemien, sier Bård Hestnes, leder av funksjonsområdet digital utvikling i Norsk kulturskoleråd.

 

Hestnes mener dette utviklingsarbeidet bør foregå på åpne og tilgjengelige arenaer, slik at både optimistiske og skeptiske stemmer blir en del av ordskiftet.

 

Norsk kulturskoleråd har intensjoner om å ta en aktiv rolle i et slikt utviklingsarbeid, i tett dialog og samhandling med praksisfeltet og relevante universitets- og høgskolemiljø. 

 

Infrastruktur 

 

Bård Hestnes og hans kollega på Kulturskolerådets funksjonsområde digital utvikling, rådgiver Jens Nyland, har også merka seg at rapporten peker på et behov for å satse på digital infrastruktur for kulturskolen.

 

– Digital infrastruktur er et viktig satsingsområde for kommunesektoren, men erfaringer viser at mange kulturskoler i mindre grad er koblet på den eksisterende infrastrukturen i kommunene. For å sikre en enhetlig digital tjenesteyting og trygge rammer for elever og lærere, bør den fremtidige kulturskolen være en del av den helhetlige digitale infrastrukturen i en kommune. Dette vil stille krav til ledelse og god tverrsektoriell samhandling. Norsk kulturskoleråd vil prioritere tiltak og virkemidler som skal stimulere kommunene til å innlemme kulturskolen i den digitale infrastrukturen, sier Hestnes.

 

Han påpeker at infrastruktur også forstås som ny teknologi som kan gi den pedagogiske aktiviteten i kulturskolen mening. I følge Hestnes skal Norsk kulturskoleråd bidra til å synliggjøre relevant teknologi og relevante utviklingstrender for sine medlemmer. Som et ledd i dette arbeidet, var Kulturskolerådet nylig medarrangør av et nordisk webinar om nye fiberoptiske løsninger for fjernundervisning.

 

Avdekker flere behov

 

Rapporten avdekker også behov for kompetanseutvikling blant kulturskolens ansatte, planverksfesting av digital undervisning og utvikling av kvalitetsindikatorer for digital undervisning.  

 

– Digital utvikling er et viktig og prioritert satsingsområde for Norsk kulturskoleråd. Vi har området digitalitet som ett av fire strategiområder i Strategi 2032, og satsingen er også forankret i ulike landstingsvedtak, sier Bård Hestnes.

 

Konklusjoner og anbefalinger

 

I rapporten skriver Telemarksforsking dette om behovet for flere tiltak og koordinerende grep i kulturskolen, for å sikre at digitale løsninger blir implementert på en god måte:

 

  • Det er behov for ledelse både lokalt og sentralt. Vårt datamateriale viser at der man lokalt har tatt grep, lagt til rette og vært tydelige, der har man lyktes med det digitale tilbudet.
  • Flere problemstillinger er overordnede og trenger sentral ledelse og overordnede styringssignaler. Det trengs blant annet pilotprosjekt, standarder samt innovasjon og teknologiutvikling (for eksempel i samarbeid med teknologiutviklere og -produsenter).
  • Det trengs videre et samordnet utviklingsarbeid for å utvikle en digital kulturskoledidaktikk, som kan supplere tradisjonell undervisning, og utnytte de mulighetene som digitale medier byr på. Ikke minst innebærer dette å stimulere til nysgjerrighet og åpenhet blant rektorer og lærere. Digital undervisning er i rivende utvikling, ikke minst som følge av innovasjon framtvunget av koronapandemien. Det å se og være åpen for muligheter som ny teknologi gir, ikke minst å anerkjenne at det kan ligge potensial for sosiale og faglige fellesskap her som man ikke umiddelbart evner å identifisere, er viktig for å klare å hente ut gevinster.

Forskingsinstituttet Telemarksforskings oppgave har vært å framskaffe kunnskap om kulturskolenes erfaringer og læringsutbytte med bruk av digitale medier under koronapandemien.  Forskingsprosjektet startet i november 2020, og i mars ble rapporten levert til Kulturskolerådet. Den er skrevet med tanke på å fungere som et kunnskapsgrunnlag for videre digitalt utviklingsarbeid.

 

Prosjektleder for arbeidet har vært seniorforsker Ola K. Berge (bildet). Med seg i arbeidet har han hatt forskerne Åsne Dahl Haugsevje og Kristine P. Miland (begge Telemarksforsking) og førsteamanuensis Øyvind Johan Eiksund (NTNU).

 

For å få svar på essensielle spørsmål la Telemarksforsking opp til en bred kartlegging samt en casestudie. I arbeidet benyttet forskningsinstituttet tre ulike metodiske innganger: Survey og gruppeintervju samt analyser av dokument og/eller kulturskolers nettsider.

 

Les hele rapporten her

 

Forskningswebinar om kuturskolen og det digitale

 

Rapporten om digitaliteten i kulturskolen under kornapandemien ble lansert og presentert på et webinar med formidling av aktuell forskning for kulturskolen, arrangert av Nordisk nettverk for kulturskolerelatert forskning og Norsk kulturskoleråd. Lanseringen utgjorde første del av webinarer, og forskningsresultatene ble presentert av prosjektleder Ola K. Berge i Telemarksforsking.  

 

Se Ola K. Berges presentasjon her

  

Del to av webinaret handlet om Perspektiv på musikkteknologi og didaktisk praksis, og her fikk deltakerne et foredrag ved Øyvind Johan Eiksund (bildet), førsteamanuensis i musikk ved Institutt for lærerutdannin, Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, NTNU.

 

Han fortalte om hva en gruppe nordiske musikkforskere kom fram til da de rettet sine blikk mot musikkteknlogi i didaktiske praksiser og så på hvordan dette utfordrer grunnleggende sider ved hva musikklærere holder på med.

 

Se Øyvind Johan Eiksunds presentasjon her

 

Webinar nummer to av tre

 

Dette webinaret var nummer to av tre i en webinarserie med fokus på forskningsformidling til kulturskolelærere og -ledere. Her skal altså aktuell, kulturskolerelatert forskning presenteres for kulturskolefeltet – av forskere.

 

– Disse webinarene i 2021 skal være «step stones» fram mot konferansen Cutting Edge Kulturskole – med tilhørende praksiskonferanse – som avholdes i Agder 6.–8. oktober 2021, sier Gry Sagmo Aglen, leder av Nordisk nettverk for kulturskolerelatert forskning. Hun er med i prosjektledelsen for denne webinarserien, sammen med Anders Rønningen og Merete Wilhelmsen fra Norsk kulturskoleråd.

 

Les også: Tilbyr webinarer med forskningsformidling 

Bruk gjerne: Nettsida Forskning og utvikling på kulturskoleradet.no

Les flere nyheter!