Vil utgi forskningsantologi skrevet av kulturskoleansatte – stipend utlyses

04.05.2021 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Vil utgi forskningsantologi skrevet av kulturskoleansatte – stipend utlyses

TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd inviterer ansatte i kommunale kulturskoler til å delta som forskere og forfattere med kapitler i antologien Forskning på egen praksis i kulturskolen, som planlegges utgitt vinteren 2022–2023. I den anledning utlyser Kulturskolerådet ti stipend à 10 000 kroner som vil bli tildelt forfattere som er ansatt i kulturskolen.

 

Intensjonen med antologien er å stimulere til kunnskapsproduksjon i kulturskolen, blant kulturskolens egne ansatte, for kulturskolefeltet. – Meningen er at forskningen skal vokse fram ut fra konkrete interesser som fins i feltet, og på denne måten løfte fram genuine stemmer og temaer fra innsiden av feltet, sier Bjørn-Terje Bandlien, som er tilknytta Norsk kulturskoleråds FoU-avdeling, som rådgiver.

 

Antologien planlegges utgitt på MusPed:Research, med nevnte Bandlien og Anders Rønningen som redaktører. Rønningen er FoU-leder i Norsk kulturskoleråd. Bandlien har sitt daglige arbeid som førsteamanuensis i musikk ved Institutt for lærerutdanning, NTNU.

 

Bakgrunn 

 

Norsk kulturskoleråds Strategi 2032 sier at Kulturskolerådet skal legge til rette for økt forskning for utvikling i kulturskolefeltet, og arbeide for å øke samhandling mellom kulturskolefeltet og universitets- og høyskolesektoren. Kulturskolerådet skal også medvirke til utvikling og erfaringsspredning i det eksisterende praksisfeltet gjennom blant annet forskning. 

 

Ønsket om økt forskning og utvikling på kulturskolefeltet og samhandling mellom kulturskolefeltet og akademia finner også en sterk klangbunn i regjeringas strategi for utvikling av praktisk og estetisk innhold i barnehage, skole og lærerutdanning – Skaperglede, engasjement og utforskertrang. Der tar regjeringa til orde for å styrke kompetansen i kulturskolen blant annet gjennom «utvikling og samhandling med universiteter og høyskoler» (s. 32). 

 

Antologien motiveres videre av behovet for forskning i en tid hvor kulturskolen gjennomgår en «transformasjonsfase». I Kunnskapsgrunnlaget Kultur + skole = sant fra 2019 konkluderes det blant annet med: 

 

... mange kulturskoler og kommuner er i ferd med å ta innover seg nye tider, både med sviktende rekruttering, endrede demografiske forutsetninger, og en vesentlig utvidelse av kulturskolens innhold og fokus. Slike endringer kommer dels som svar på, dels i tillegg til, en rekke andre utfordringer knyttet til teknologisk utvikling, endrede fritidsvaner med tid brukt på skjermbasert aktivitet og økende konkurranse om barn og unges fritid. (s. 189) 

 

Også det dagsaktuelle utviklingsprosjektet Fremtidens kulturskole peker mot behovet for forskning og utvikling. I prosjektet utforsker Kulturskolerådet og KS kulturskolens potensial. For å bidra til mer målrettet utviklingsarbeid på feltet, er det ønskelig å få konkretisert ambisjoner for kulturskolen og se nærmere på hva slags grep kommunen som ansvarlig eier kan ta. Erfaringer fra praksisfeltet og synliggjøring av disse er vesentlig for prosjektet, som videre etterspør kunnskap om hva slags kompetanser og samhandlingsformer som kan være viktige for å nå fremtidsbildene for kulturskolen og offentlig sektor.

 

Insentiver 

 

Norsk kulturskoleråd utlyser ti stipend à 10 000 kroner som tildeles og utbetales til forfattere som er ansatt i kulturskolen. De ti stipendene tildeles ut fra kriterier som speiler kvalitet og realisme i prosjektene. Norsk kulturskoleråd tar i tillegg ansvar som garantist for publiseringsavgifter som ikke blir dekket gjennom akademia-forskeres tilgang på publiseringsfond. I tillegg sponser kulturskolerådet deltakelse ved Cutting Edge praksiskonferansen 2022, hvor prosjektene vil bli presentert.

 

Kulturskolerådet vil også bistå ved behov med å opprette kontakt med erfarne forskere som kan gå inn som medforfattere.

 

Det forutsettes at den lokale kulturskolen hvor den enkelte forfatter er ansatt gjør en intensjonsavtale som legger til rette for forfatterens deltakelse i antologiprosjektet.

  

Målgruppe 

 

Målgruppa for antologien er forskere, kulturskolelærerutdannere og de som arbeider i kulturskolens praksisfelt. Redaktørene oppmuntrer særlig til forskningspartnerskap som skaper bro mellom praksisfeltet og akademia, gjerne i form av forskningspar eller -grupper med deltakere fra begge sider.

 

Antologien søker å favne vidt, ved å kunne romme så vidt ulike perspektiv som mangfold, diversitet og forbilledlige så vel som grensesprengende praksiser. Et samlende fokus i antologien vil være rettet mot det praktiske arbeidet med undervisning, læring og utøving av kunst i kulturskolens kontekst. Norsk kulturskoleråd forsøker å knytte antologien opp til prosjektet Fremtidens kulturskole, ved at gode prosjekt derfra prioriteres.

  

Eksempler på aktuelle forskningsområder 

 

  • Kulturskolen i samarbeid med grunnskole eller barnehage
  • Mangfold som ressurs i kulturskolen
  • Nyskapende/grensesprengende praksiser
  • «Best practice»
  • Kulturskolepraksis i endring

 

Prosjektskisse som søknad om deltakelse i antologien

 

Interesserte bes om å sende en inn kortfattet prosjektskisse. Flere detaljer om dette i selve invitasjonen. Merk at fristen (15. juli) ikke er absolutt, og at det fortsatt kan være plass til flere i programmet utover høsten. 

 

 

Her finner du invitasjonen

Les flere nyheter!