Kulturskolerådet vil ha kulturskolen mer omtalt i NOU om levekår i byer

01.05.2021 Egil Hofsli (tekst) Alexis Brown/Unsplash (foto)
Del på:

Kulturskolerådet vil ha kulturskolen mer omtalt i NOU om levekår i byer

TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd har levert høringsinnspill på en nasjonal offentlig utredning som to departement har laget. Kulturskolerådet ber om at kulturskolen nevnes i sammenhenger skoleslaget naturlig hører med i NOU 2020:16 Levekår i byer – gode lokalsamfunn for alle.

 

«Vi viser også til at Utdanningsdirektoratet (Udir) har innlemmet kulturskolene i begrepet utdanningsløpet på linje med barnehagene og SFO, altså opplæringstilbud som er lovpålagt gjennom opplæringsloven, men frivillige å benytte. Vi ber om at dette i større grad blir speilet også i denne NOU-en», skrives det blant annet i Kulturskolerådets innspill.

 

Kulturskolen nevnt i to kapittel

 

Kulturskolene er konkret nevnt under tp kapittel i NOU-en, i kapitlene 6.4.2.1 Organiserte fritidstilbud» (s. 98) og 16.1.2 Virkemidler på kultur- og fritidsfeltet (s. 249).

 

Kulturskolerådet ber om at sentrale trekk fra to dokument i større grad bli tatt hensyn til, og ført inn i NOU-en på relevante steder med tanke på de kommunale kulturskolene sin rolle og muligheter for økt bidrag. De to dokumentene er

 

Kulturskolerådet har merket seg at begrepet «inkludering» er nevnt mange steder i NOU-en, og ber om at kulturskolene bli tatt inn i disse sammenhengene.

 

Kulturskolerådet har også kommentarer noen foreslåtte tiltak, med forslag til konkrete endringer, disse endringsforslagene kan du lese om i selve høringsinnspillet.

 

Les Kulturskolerådets høringsinnspill her

 

Fokus på levekårsutfordringer

 

Kunnskapsdepartementet (KD) og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sendte NOU 2020:16 Levekår i byer – gode lokalsamfunn for alle på høring i februar, og høringsfristen var 30. april 2021.

 

By- og levekårsutvalget har utredet levekårs- og integreringsutfordringer i byområder, og har gitt en faktabasert situasjonsbeskrivelse om konsentrasjon av levekårsutfordringer i og rundt de store byene i Norge, og har drøftet konsekvenser av opphopning av levekårsutfordringer både på individ- og samfunnsnivå.

 

Utvalget ble oppnevnt i oktober 2018, og har blitt ledet av statsforvalter Frank Jenssen. Utredningen ble overlevert kunnskaps- og integreringsministeren og kommunal- og moderniseringsministeren i desember 2020.

 

Mer om NOU-en og høringa på regjeringen.no her

Les flere nyheter!