Stortingskomiteer har fått "stimuleringsmidleravklaring" fra Kulturskolerådet

25.05.2021 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Stortingskomiteer har fått "stimuleringsmidleravklaring" fra Kulturskolerådet

TRONDHEIM: I forbindelse med Stortingets behandling av stortingsmeldinga om barne- og ungdomskultur, har Norsk kulturskoleråd registrert et ønske fra stortingskomitéhold om noen avklaringer rundt Kulturskolerådets forslag om stimuleringsmidler til kulturskolen. Nå har Kulturskolerådet gitt et forslag i sakens anledning, til to stortingskomiteer.

 

Både familie- og kulturkomiteen, som har stortingsmeldinga til behandling – og som i dag har offentliggjort sin midlertidige innstilling (mer om denne nederst i artikkelen) – samt utdannings- og forskningskomiteen, som har uttalelsesrett til familie- og kulturkomiteens utkast til innstilling, har fått innspillet fra Norsk kulturskoleråd.

 

Stimuleringsmidler til utvikling  ikke drift 

 

I sitt brev til komiteene foreslår Kulturskolerådet at midlene skal finansiere utviklingsarbeid, ikke drift. De kan gis som tildelinger til kommuner etter søknad, og gjerne over en periode på noen år for å sikre gode utviklingsprosesser. Videre mener Kulturskolerådet at kriteriene bør ta utgangspunkt i visjonen Kulturskole for alle, Rammeplan for kulturskolen, Regjeringens PE-strategi og den aktuelle barne- og ungdomskulturmeldinga, for eksempel med søkelys på nye målgrupper, inkludering, bærekraft og mangfold, nye undervisningsformer og/eller utvikle kulturskolen i en tydeligere rolle som samfunnsaktør.

 

Kriterier utover dette, og administrasjon av ordningen, mener Kulturskolerådet bør gjøres

av Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet, i samarbeid med Norsk kulturskoleråd.

 

Hvor stor skal potten være?

 

Kulturskolerådet deler også sine tanker om hvor stor potten bør være:

 

«Vi tenker årlige, friske budsjettmidler, og som et utgangspunkt for å angi et beløp på potten, kan en for eksempel se på det som ble brukt til å innføre kulturskoletimen – altså ca. 75 mill. kr. (sitat fra sak 5.1.3. i Norsk kulturskoleråds landsting 2020)», heter det i brevet som er sendt stortingskomiteene.

 

Norsk kulturskoleråd skriver videre at «en ulempe kan være at slike budsjettposter fort kan endres ved endring i politisk makt på Stortinget. En viktig forutsetning slik vi ser det, er at kommunen kan stole på at dette blir en langsiktig innretning. Avkastning fra en fondsanretning, vil kreve et veldig stort fond, og det vil trolig være mye mer arbeid med en fondsforvaltning. Men fond har kanskje større grad av langsiktighet».

 

Se hele innspillet om stimuleringsmidler til kulturskolen fra Norsk kulturskoleråd her

 

Midlertidig innstilling foreligger

 

Angående familie- og kulturkomiteens midlertidige innstilling (som skal bli en endelig innstilling innen 27. mai 2021):

 

Komiteens tilråding fremmes av en samlet komité. Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til meldingen og rår Stortinget til å gjøre følgende

 
I) Stortinget ber regjeringen videreføre dagens DKS-ordning samt tydeliggjøre at målet med DKS (Den kulturelle skolesekken) fortsatt skal være å medvirke til at elever får et profesjonelt kunst- og kulturtilbud.
 
II) Meld. St. 18 (2020–2021) – om Kunst og kultur for, med og av barn og unge – vedlegges protokollen.
 
I den midlertidige innstillinga er det også dokumentert en rekke forslag fra mindretall i komiteen  se her. Tre av forslagene fra Sosialistisk Venstreparti omhandler kulturskolen direkte, og er som følger:
 
  • Forslag 8: Stortinget ber regjeringen i forslag til statsbudsjett for 2022 foreslå å gjøre plass i kulturskole gratis, gjennom tilskudd fra staten.
  • Forslag 9: Stortinget ber regjeringen i forslag til statsbudsjett for 2022 foreslå en opptrappingsplan med øremerkede midler til flere elevplasser i kulturskolen.
  • Forslag 10: Stortinget ber regjeringen øke kompetansen i kulturskolen, gjennom å tilby tilrettelagt PPU-utdanning for kulturskolelærere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avklaring om stimuleringsmidler

Les flere nyheter!