Kulturskolerådets veiledningsordning evaluert – rapport klar

30.09.2021 Egil Hofsli (tekst og illustrasjon)
Del på:

Kulturskolerådets veiledningsordning evaluert – rapport klar

TRONDHEIM: Siden 2016 har Norsk kulturskoleråd veiledet sine medlemskommuner i kulturskoleutvikling. Kulturskolerådet har utarbeidet en kunnskapsbasert evaluering av veiledningsordningen, for å se på hvordan erfaringer og kunnskap kan bidra til å videreutvikle ordningen. Rapporten fra evalueringa er nå klar.

 

Funnene i spørreundersøkelsen som er gjennomført blant alle deltakerkommuner i veiledningsordningen portefølje 2 (2019–2020), er som følger – i kortversjon:

 

  • Kommunegruppenes sammensetning, funksjonalitet og relasjonelle kvaliteter viser seg å ha avgjørende betydning for hvordan kommunen griper an utviklingsarbeidet.
  • Forståelse for at utøvelse av lederrollene, eier og leder, er av avgjørende betydning for framdrift og resultat i det lokale utviklingsarbeidet.
  • Kulturskolelæreres kompetanse knyttet til lokalt utviklingsarbeid er avgjørende for praksis- og organisasjonsendringer.

Overordna målsetting

 

Den overordna målsettinga for veiledningsordningen er at kulturskoleeier og kulturskolen skal etablere gode strukturer og arbeidsmåter i løpet av veiledningsperioden, med Rammeplan for kulturskolen som bakgrunn.

 

Gjennom veiledningen skal kulturskoleeier og kulturskoleleder styrke eget utviklingsarbeid ut fra erkjente behov, egenvurdering og analyse. Utviklingsarbeidet skal ha et langsiktig perspektiv som går utover avtaleperioden.

 

Veiledningsordningen for kulturskolene bygger på erfaringer fra veilederkorpsordningen til Utdanningsdirektoratet.

 

Nå har Kulturskolerådet altså utarbeidet en kunnskapsbasert evaluering av veiledningsordningen, først og fremst for å se på hvordan erfaringer og kunnskap kan bidra til å videreutvikle veiledningsordningen, slik at veiledningen imøtekommer kommunenes behov best mulig. Samtidig er det et mål å se hvordan funn i rapporten kan knyttes til annet utviklingsarbeid generelt.

 

Omfattende spørreundersøkelse

 

Rapporten baserer seg først og fremst på en omfattende spørreundersøkelse blant alle deltakerkommuner i veiledningsordningen portefølje 2 (2019–2020). Innspillene fra undersøkelsen er bearbeidet og oppsummert av ei arbeidsgruppe som har bestått av

 

  • Rut Jorunn Rønning, rådgiver i Norsk kulturskoleråd og veileder i veiledningsordningen
  • Ragnhild Skille, rådgiver i Norsk kulturskoleråd og veileder i veiledningsordningen
  • Inger Anne Westby, dosent emeritus ved Norges musikkhøgskole og del av ressursteamet knyttet til veiledningsordningen
  • Åste Selnæs Domaas, leder for veiledning og rammeplanutvikling i Norsk kulturskoleråd

Rapporten beskriver hovedtrekk i veiledningsordningen, for å gi et innblikk i hvilke målsettinger Norsk kulturskoleråd har med ordningen, og hvordan veiledningen kan bidra med et kunnskapsgrunnlag for kulturskoleutvikling i kommunene.

 

Videre beskriver rapporten selve spørreundersøkelsen, og det redegjøres for innhenting og tolkning av materialet og selve gjennomføringen av undersøkelsen.  Analyser og funn er kategorisert, og sitater fra kommunene er tatt med i rapporten for å tydeliggjøre hvordan deltakerne uttrykker sine erfaringer med tanke på det videre utviklingsarbeidet.

 

Siste del av rapporten tar for seg hvordan resultatene av undersøkelsen også kan ses i sammenheng med annen forskning på skole- og lokalt utviklingsarbeid i kommunene. 

Rapporten Kunnskapsbasert evaluering av veiledningsordningen er et dokument som Norsk kulturskoleråd håper kan være et nyttig bidrag til alle kommuner som har kommunalt utviklingsarbeid og kulturskoleutvikling på agendaen.

 

Rapporten Kunnskapsbasert evaluering av veiledningsordningen kan leses her

(Utlagt på digiblad.no)

 

Rapporten som utskriftsvennlig versjon (PDF) finner du her

(Utlagt i dokumentarkivet på kulturskoleradet.no)

Les flere nyheter!