Ønsker hjelp fra barn og unge for å forme god kulturpolitikk

MBR-20210609-13183.jpg
VIKTIGE SVAR: Barn og unge sitter på viktige svar, som kan bidra til at framtidas kulturpolitikk blir bra for landets yngste innbyggere. (Foto: Norsk kulturskoleråd)
29.09.2021 Egil Hofsli (tekst)
Del på:

Ønsker hjelp fra barn og unge for å forme god kulturpolitikk

OSLO: Kulturtanken ønsker innspill fra barn og unge mellom 8 og 25 år, om hvordan kunst- og kulturlivet kan styrkes i kjølvannet av koronapandemien. Alle innspill vil oppsummeres i en egen rapport, som blir presentert på konferansen Veien videre – neste generasjons kulturpolitikk 17. november 2021.

 

Kulturtanken har påtatt seg oppgaven med å samle inn disse innspillene som blir grunnlaget for rapporten Kulturrådet og Norsk Filminstitutt har fått i oppdrag å lage. Norsk kulturskoleråd er også med på laget som skal arrangere konferansen og anmoder nå både kulturskoleledere og -lærere samt foreldre, om å spre informasjon om spørreskjemaet til barn og unge.

 

Konferansen 17. november arrangeres av de tre nevnte aktørene samt Norsk kulturskoleråd, Medietilsynet, UKM samt Ungdom og Fritid. Konferansen har som mål å vise hvem dagens unge kulturbrukere er og hva de ønsker seg fra kulturlivet når vi nå skal bygge fremtidens kulturtilbud. Konferansen vil strømmes og er åpen for alle interesserte.

 

Spørreskjemaet inneholder ti spørsmål og du finner det her

Svarfrist: 10. oktober 2021.

Alle svar blir anonymisert.

 

Koronapandemiens innvirkning

Kunst- og kulturpolitikk for barn og unge må selvfølgelig inkludere barn og unges egne synspunkt. Våren 2019 reiste derfor Kulturtanken landet rundt for å snakke med barn og unge om kunst og kultur: Hva liker barn og unge å drive med, hvorfor, hva er de misfornøyde med, og hvilke tiltak tenker de at må på plass for å gjøre kunst- og kulturtilbudet enda bedre?

 

Svarene på disse og en rekke andre spørsmål ble samlet i den såkalte BUSK-rapporten (BUSK står for Barn og unges stemmer, kunst og kultur) og levert som innspill til regjeringas barne- og ungdomskulturmelding som ble lansert mars 2021

 

Våren 2019 var det imidlertid ingen som visste at vi ett år senere skulle oppleve en global pandemi. Koronapandemien har rammet det norske kunst- og kulturtilbudet hardt. Nå som vi er på vei ut av pandemien, jobbes det for å gjenreise kulturlivet og kulturtilbudet.

 

En har allerede gått ut til alle landets kommunale ungdomsråd samt alle som bidro inn i BUSK-arbeidet. Men en vil gjerne nå bredere ut. Derfor har en laget et spørreskjema som i utgangspunktet kan besvares av alle barn og unge i alderen 8–25 år.

 

Kulturtanken er underlagt Kulturdepartementet og har som oppgave å fremme og styrke kunst- og kulturtilbudet for barn og unge i Norge generelt, og på skolen spesielt. I tillegg til ulike støtteordninger for å styrke barne- og ungdomskulturen har Kulturtanken også det nasjonale koordineringsansvaret for Den kulturelle skolesekken.

 

Merk: Kulturtanken poengterer at begrepet kunst og kultur rommer både de tradisjonelle kunstformene og aktivitetene som ofte forbindes med den litt mer generelle termen «ungdomskultur».

 

Det betyr at kunst og kultur består av aktiviteter og tilbud forbundet med visuell kunst, musikk, litteratur, dans, film og teater, men også dataspill, Spotify, Tik Tok, YouTube, Netflix og andre liknende digitale verktøy og plattformer. Det er denne definisjonen av «kunst og kultur» Kulturtanken ønsker at barn og unge bruker når de svarer på spørsmålene.

Les flere nyheter!