Høring: Svar

<< Tilbake | Last ned svaret som PDF

Svar fra Sør-Varanger kulturskole

Kategori: En kulturskole

Sendt inn av Per Anders Store (Rektor)
08.05.2024 kl.07:23
Er strukturen i høringsutkastet til ny overordnet del av Rammeplan for kulturskolen forståelig og hensiktsmessig Ja
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Ikke besvart
Er fremstillingen og forklaringen av kulturskolens tre pilarer (kapittel 2.2) klar og hensiktsmessig? Ja
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Vi savner en tydeliggjøring av det kulturelle aspektet i pilarene. I opplæringsloven §26-2 likestilles «kulturelle og kunstnariske uttrykk», men i pilarene vektlegges kun «kunstnerisk utfoldelse» og «kunstfaglig kompetanse». Her kan ordet «kulturfaglig» legges til i begge setninger for å styrke at kulturskolen også ivaretar det kulturelle aspektet i sine respektive fag.
Er beskrivelsen av kulturskolens praksis, inndelt i tre områder, klar og hensiktsmessig? Nei
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Nei – breddeprogrammets formulering oppleves som begrensende. Med nåværende formulering kan breddeprogrammet forstås som at det utelukkende skal være i samarbeid med kommunens øvrige tjenestetilbud, noe som kan være utfordrende i kommuner med anstrengt økonomi. Vi opplever også at punktet om at brukerne ikke skal være individuelt registrert som kulturskolens elever ikke samsvarer med mange eksisterende breddeprogram og/eller gjør skillet mellom bredde- og kjerneprogram uklart. I tillegg har vi et orslag til endring i teksten fordypningsprogrammet: «Tilbud innenfor fordypningsprogrammet gir faglig fordypning og kan være innrettet mot høyere kunst- og kulturfaglige utdanninger (…). Dette for å ivareta det kulturfaglige i rammeplanen, og synliggjøre at kulturskolen kan være forberedende til andre kulturfaglige studer.
Barn og unges medvirkning: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av barn og unges medvirkning og er dette behandlet hensiktsmessig? Ja
Kulturskolen som samarbeidende aktør: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskolen som samarbeidende aktør og er dette behandlet hensiktsmessig? Ja
Kulturskole for alle: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskole for alle og er dette behandlet hensiktsmessig? Det er ønskelig at det synliggjøres at alle barn og unge har rett til å oppleve det kunsteriske og kulturelle mangfoldet rundt seg, uavhengig av etnisk, religiøs eller demografisk tilhørighet og at kulturskolen er en viktig bidragsyter til dette.
Kulturskolen i kommunalt planverk: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskolen i kommunalt planverk og er dette behandlet hensiktsmessig? Ja
Med bakgrunn i politiske føringer eller endringer i samfunnet, er det i tillegg andre tema som skulle vært vektlagt i rammeplan for kulturskolen? Vi opplever at kapittelet om digital utvikling er litt vagt og med fordel kunne ha sagt mer om undervisningsformer og kompetansebehov i kulturskolen. Samtidig nevnes ikke kunstig intelligens i avsnittet, det bør stå noe prinsipielt om hvordan/at kulturskoler skal forholde seg til dette. Kulturskolen bør ikke være passiv ovenfor en slik teknologisk utvikling.
Vedlegg Ingen vedlegg