Høring: Svar

<< Tilbake | Last ned svaret som PDF

Svar fra Sortland kommune v/styret i Kulturfabrikken Sorland KF

Kategori: Kommune

Sendt inn av Maroun Abou Zeid (Styreleder for Kulturfabrikken Sortland KF)
26.04.2024 kl.10:37
Er strukturen i høringsutkastet til ny overordnet del av Rammeplan for kulturskolen forståelig og hensiktsmessig Ja
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Ikke besvart
Er fremstillingen og forklaringen av kulturskolens tre pilarer (kapittel 2.2) klar og hensiktsmessig? Ja
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Ikke besvart
Er beskrivelsen av kulturskolens praksis, inndelt i tre områder, klar og hensiktsmessig? Ja
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Ikke besvart
Barn og unges medvirkning: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av barn og unges medvirkning og er dette behandlet hensiktsmessig? Barn og unges medvirkning er viktig i anligger som angår dem. Vi mener utkastet tar dette for seg på en god måte og at intensjonene som ligger i teksten er tydelige.
Kulturskolen som samarbeidende aktør: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskolen som samarbeidende aktør og er dette behandlet hensiktsmessig? Samarbeid vil være ei viktig forutsetning i alle kommuner for at man skal kunne legge til rette for gode liv for innbyggerne. Kulturskolen inngår i kommunenes tjenesteportefølje og vil være en naturlig samarbeidspart både i det offenlige tjenestesystemet, og i samarbeid med frivilligheten.
Kulturskole for alle: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskole for alle og er dette behandlet hensiktsmessig? Som visjon er «kulturskole for alle» synlig ved at det gjentas jevnlig gjennom hele tekstutkastet. Som forvalter av kunst- og kulturarv og med et mulighetsrom for å ha tilbud gjennom hele livet, mener vi «kulturskole for alle» kommer godt frem. Gjentakelsene fungerer godt i teksten og er med på å både understreke og forsterke budskapet.
Kulturskolen i kommunalt planverk: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskolen i kommunalt planverk og er dette behandlet hensiktsmessig? Det er viktig at kulturskolen inngår i kommunale planverk. De lokale forholdene vil av naturlige årsaker være ulike rundt om i Norge. Kommunene er forskjellige og en fast og stram plan vil kunne være like mye en hemsko som en styrke. Kommunene og kulturskolenes lokale egenart og autonomi vil gjennom lokale planer og strategier kunne hensynstas og fremmkomme på en god måte.
Med bakgrunn i politiske føringer eller endringer i samfunnet, er det i tillegg andre tema som skulle vært vektlagt i rammeplan for kulturskolen? Rammeplanen for kulturskolene er et godt styringsverkstøy for kommunene som kulturskoleeier. Planen slik den er i dag, og slik utkastet til ny overordnet del ligger, setter gode rammer men gir samtidig kommunene et handlingsrom for lokalt selvstyre. Kreative fag trenger handlingrom og mulighet for å gi aktuelle og solide tilbud til innbyggerne i en kommune. Dette mener vi høringsutkastet tar godt innover seg og vi ser frem til å lese ferdigstillelsen av planen.
Vedlegg Ingen vedlegg