Høring: Svar

<< Tilbake | Last ned svaret som PDF

Svar fra Halden kommune

Kategori: Kommune

Sendt inn av Knut Olav Brekklund Sæves (Kultursjef)
13.05.2024 kl.12:26
Er strukturen i høringsutkastet til ny overordnet del av Rammeplan for kulturskolen forståelig og hensiktsmessig Ja
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Ikke besvart
Er fremstillingen og forklaringen av kulturskolens tre pilarer (kapittel 2.2) klar og hensiktsmessig? Nei
Hvis nei: Fortell oss hvorfor • De tre pilarene er gode, og de er klart og hensiktsmessig fremstilt. Særlig er «sosial bærekraft» en god spesifisering av kulturskolens betydning og plass overfor bærekraft. • Vi stiller spørsmålet om dimensjoner som Kulturarv og Entreprenørskap burde være representert med sine egne pilarer. Videreføring av kulturarv handler blant annet om å styrke barn og unges stemmer og uttrykksmuligheter gjennom fortellinger om lokal identitet, historie og kulturarv. Det er en sammenheng mellom kulturarv og bærekraft, og kulturskolen er ofte er en viktig aktør når det gjelder videreføring av lokal kulturarv. Dette gjelder både det mer tradisjonelle, men også kulturarv kombinert med f.eks. nåtidens teknologi. Entreprenørskap har med tiden fått en naturlig plass i grunnskolen, spesielt på ungdomstrinnet, og kan også ha stor relevans og utviklingspotensiale for kulturskolen, muligens spesielt knyttet opp mot fordypningstilbud. Mange kulturfaglige planverk omhandler verdiskaping og entreprenørskap innenfor kulturelle og kreative næringer, og å løfte dette perspektivet i rammeplanen, vil sette kulturskolen i en enda sterkere sammenheng med dette. • Hva er bakgrunnen for de tre pilarene? Hvor er de hentet fra eller hvordan er de blitt valgt ut? Dette kunne med fordel vært tydeligere begrunnet og beskrevet i rammeplanen.
Er beskrivelsen av kulturskolens praksis, inndelt i tre områder, klar og hensiktsmessig? Ja
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Ikke besvart
Barn og unges medvirkning: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av barn og unges medvirkning og er dette behandlet hensiktsmessig? Her står det på et generelt grunnlag at vi skal ha reell medvirkning fra alle barn og unge på alle nivå. Vi savner en tydeligere definering av barn og unges medvirkning. Et eksempel på dette kan være at alle kulturskoler bør ha et elevråd og hvordan dette kan organiseres. Kanskje kapittel 11 i opplæringsloven kan være en rettesnor?
Kulturskolen som samarbeidende aktør: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskolen som samarbeidende aktør og er dette behandlet hensiktsmessig? Det er ønskelig å peile et mer helhetlig løp for kulturskolen, f.eks. helhetlig utdanningsløp innen kunst og kulturfag. Slik definisjonene er nå blir det svært sprikende hva en kulturskole skal være. En klarere retning utelukker ikke et bredt samarbeid, men styrker og klargjør hvilke samarbeid man skal gå for.
Kulturskole for alle: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskole for alle og er dette behandlet hensiktsmessig? • Det er litt selvmotsigende at vi skal ha en kulturskole for alle, i alle aldre, samtidig som det står at vi skal prioritere barn og unge. Det blir veldig individuelt fra kommune til kommune avhengig av fysiske rammebetingelser og økonomi. • Skal vi ha et kulturtilbud til personer med nedsatt funksjonsevne stiller det også krav til en annen type kompetanse i kulturskolen enn den vi har hittil, og det bør også gjenspeiles i kapittel 4.1.2. • I kapittel 3.2 ønskes det et større mangfold i kulturskoletilbudet, det bør også gjenspeiles i kapittel 4.1.2, slik at man også har en mer mangfoldig ansettelsesstrategi.
Kulturskolen i kommunalt planverk: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskolen i kommunalt planverk og er dette behandlet hensiktsmessig? • Det bør være mer konkretisert og tydeligere at kulturskolen skal vektlegges eller prioriteres i kommunalt planverk. MERKNAD: Høringsinnspill fra Halden kommune skal politisk behandles. Våre høringsinnspill her blir endelig politisk behandlet først 20. juni, og innsender svarer med forhold om at det kan komme endringer fra vårt hold da. I så fall meldes det umiddelbart inn.
Med bakgrunn i politiske føringer eller endringer i samfunnet, er det i tillegg andre tema som skulle vært vektlagt i rammeplan for kulturskolen? Ikke besvart
Vedlegg Ingen vedlegg