Høring: Svar

<< Tilbake | Last ned svaret som PDF

Svar fra Lørenskog Kommune

Kategori: Kommune

Sendt inn av Finn Evensen (Rektor, Lørenskog Kulturskole)
14.05.2024 kl.06:28
Er strukturen i høringsutkastet til ny overordnet del av Rammeplan for kulturskolen forståelig og hensiktsmessig Ja
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Ikke besvart
Er fremstillingen og forklaringen av kulturskolens tre pilarer (kapittel 2.2) klar og hensiktsmessig? Ja
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Ikke besvart
Er beskrivelsen av kulturskolens praksis, inndelt i tre områder, klar og hensiktsmessig? Nei
Hvis nei: Fortell oss hvorfor • Kjerneprogrammet er greit beskrevet, men kunne det vært en sterkere oppfordring til å prøve nye undervisningsmetoder og utradisjonelle opplæringsløp? • Beskrivelsen av kulturskolens praksis, inndelt i tre områder er tydelig forklart. Hvordan breddetilbudet organiseres vil variere mye mellom kommunene. F.eks. ved samarbeid med skolene er registrering av elever ofte nødvendig for å kunne ha flere tilbud gående samtidig på skolene, der skolestørrelsene er store og komplekse.
Barn og unges medvirkning: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av barn og unges medvirkning og er dette behandlet hensiktsmessig? • Teksten ivaretar til en viss grad barn og unges medvirkning, men det bør legges større vekt på hvordan slik medvirkning bør skje og organiseres, for å sikre god og varig medvirkning inn mot kulturskolens virksomhet. • Begrepet medvirkning brukes svært mange ganger i utkastet. Tydeligst i sitatet fra St.M 18: Kulturskolen skal gi elevane moglegheit til å medverke. Elevane skal erfare at dei blir lytta til, at dei har reell innverknad, og at dei kan påverke det som vedkjem dei • En konkretisering av hva det betyr for elever/lærere i kulturskolen vil kanskje komme i neste del av planen?
Kulturskolen som samarbeidende aktør: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskolen som samarbeidende aktør og er dette behandlet hensiktsmessig? • Teksten vektlegger gjennom hele høringsutkastet kulturskolens rolle som samarbeidende aktør og gir også frihet til kommunene til selv å utvide og definere begrepet innenfor egne rammer.
Kulturskole for alle: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskole for alle og er dette behandlet hensiktsmessig? • Teksten ivaretar gjennom hele høringsutkastet ønsket om vektlegging av kulturskole for alle og er behandlet hensiktsmessig, det er likevel et spørsmål om det i større grad bør defineres hvordan det skal legges til rette for reelle muligheter for kulturskole for alle.
Kulturskolen i kommunalt planverk: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskolen i kommunalt planverk og er dette behandlet hensiktsmessig? • Teksten ivaretar i mindre grad ønsket om vektlegging av kulturskolen i kommunalt planverk og det burde vært bedre definert på hvilken måte kulturskolen skal inkluderes i kommunalt planverk.
Med bakgrunn i politiske føringer eller endringer i samfunnet, er det i tillegg andre tema som skulle vært vektlagt i rammeplan for kulturskolen? • Utover det overnevnte, tar teksten opp i seg mange viktige aspekter ved politiske føringer og endringer i samfunnet herunder kulturskolens rolle som aktør innenfor sosial bærekraft og som bidragsyter for å hindre utenforskap på tvers av kommunale tjenester. • Vi forstår at urfolk/samers interesser skal ivaretas i rammeplanen. Likevel savner vi et bredere fokus på mangfold og inkludering i kulturskolen, kanskje også noen føringer for hvordan det kan gjøres. Vår kommune har landets største tetthet av ikke-vestlige innvandrere. Samer er i svært liten grad bosatt her. • Musikkterapi er ikke nevnt i kap 3.2. Det er et område i vekst, og hører naturlig hjemme i kulturskolene. Musikkterapien jobber tett både med helse og skole, og er viktige broer i samarbeidet med andre deler av kommunen. • Selv om Kulturskolene er hjemlet i Opplæringslova, er det et viktig og strategisk valg hvor i det kommunale forvaltningskartet vi befinner oss. Her bør man finne gode veier for å komme nær beslutningsprosesser på politisk nivå. • Punkt 3.5 er en fin beskrivelse av lærernes rolle. Den kunne kanskje være sterkere: 1) Kulturskolelærerne er ambassadører for kulturskolen i kommunen. 2) Lærerne kjenner lokalmiljøet, og utøver kunst/kultur enten alene eller sammen med elever for kommunens innbyggere på konserter, forestillinger eller utstillinger.
Vedlegg Ingen vedlegg