Høring: Svar

<< Tilbake | Last ned svaret som PDF

Svar fra Kulturskolen Mjølkefabrikken

Kategori: En kulturskole

Sendt inn av Solveig Rønningen (Rektor)
14.05.2024 kl.10:34
Er strukturen i høringsutkastet til ny overordnet del av Rammeplan for kulturskolen forståelig og hensiktsmessig Ja
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Ikke besvart
Er fremstillingen og forklaringen av kulturskolens tre pilarer (kapittel 2.2) klar og hensiktsmessig? Nei
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Flere lærere i kollegiet reagerer på betegnelsen "pilar". Det fremstår som en fremmed betegnelse. Det reageres også på bruken av begrepet bærekraft - sosial bærekraft. Bedre å kalle det livskvalitet/livsmestring er tilbakemeldingene fra lærere. Bærekraft er et begrep vi mener fort kan misoppfattes når det er snakk om kulturskole.
Er beskrivelsen av kulturskolens praksis, inndelt i tre områder, klar og hensiktsmessig? Nei
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Hvorfor ikke fortsette å kalle det opplæringsprogram, som det står i gjeldende rammeplan? Praksis virker litt fjernt i denne konteksten. Med tanke på endring av hva som skal defineres som breddeprogram; Mange kulturskoler har slike tilbud allerede. Kan det undersøkes hvordan disse elevene (som ikke er registrert hos oss som elever) kan registreres inn i rapporteringssystem til GSI? Vi når ut til mange, og tilbudet har en verdi for barna og samfunnet, og burde derfor i så måte kunne bli målt inn i GSI-systemet.
Barn og unges medvirkning: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av barn og unges medvirkning og er dette behandlet hensiktsmessig? Ikke besvart
Kulturskolen som samarbeidende aktør: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskolen som samarbeidende aktør og er dette behandlet hensiktsmessig? Ikke besvart
Kulturskole for alle: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskole for alle og er dette behandlet hensiktsmessig? Ikke besvart
Kulturskolen i kommunalt planverk: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskolen i kommunalt planverk og er dette behandlet hensiktsmessig? Ikke besvart
Med bakgrunn i politiske føringer eller endringer i samfunnet, er det i tillegg andre tema som skulle vært vektlagt i rammeplan for kulturskolen? Ikke besvart
Vedlegg Ingen vedlegg