Høring: Svar

<< Tilbake | Last ned svaret som PDF

Svar fra Lillestrøm kommune ved kommunalsjef skole, Kirsti Aandstad Hettasch

Kategori: Kommune

Sendt inn av Trude Nordeng Rougnø (Rektor kulturskolen)
14.05.2024 kl.10:53
Er strukturen i høringsutkastet til ny overordnet del av Rammeplan for kulturskolen forståelig og hensiktsmessig Nei
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Strukturen i høringsutkastet er forståelig, men vi synes det er brukt et tungt språk og tidvis en del uklare formuleringer. Vi oppfordrer til å gjøre språket enklere og kanskje samle og stramme opp noe av innholdet.
Er fremstillingen og forklaringen av kulturskolens tre pilarer (kapittel 2.2) klar og hensiktsmessig? Nei
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Kapittel 2.2 Kulturskolens tre pilarer er ukjente benevnelser for lærerne og oppleves som litt pretensiøst, svevende og usammenhengende. Formuleringene i kapittelet er lange og tunge å lese. Det å legitimere kunstopplæringen i kulturskolen bør kunne gjøres mer ut fra kunstfagenes egenverdi og den menneskelige utvikling elevene oppnår, istedenfor å blande inn de store samfunnsoppdragene for å legitimere kulturskolene.
Er beskrivelsen av kulturskolens praksis, inndelt i tre områder, klar og hensiktsmessig? Nei
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Beskrivelsen av kulturskolens praksis inndelt i tre områder er klar, og det er hensiktsmessig at kulturskolene skal ha bredde-, et kjerne- og et fordypningstilbud. Intensjonen i forslaget om å endre breddetilbudet er god, men vi ønsker å bevare samme definisjon på de tre områdene i henhold til den gamle Rammeplanen. Breddetilbudet er en lavterskel-inngang til kulturskolen, hvor de yngste elevene skal kunne bli introdusert for ulike fag der de kan utvikle sine kreative evner for eksempel gjennom gruppeundervisning. Det å endre breddeprogrammet til kun å gjelde uregistrerte elever vil gi kulturskolen en dårligere mulighet for å sikre god oppfølging av hver individuell elev, en oppfølging som er avhengig av kontakt/samarbeid med foresatte. Det er viktig at kulturskolen skal være for alle, og svært viktig at det presiseres at barn og unge skal prioriteres!
Barn og unges medvirkning: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av barn og unges medvirkning og er dette behandlet hensiktsmessig? Nei, vår oppfatning er at teksten ikke ivaretar ønsket om barn og unges medvirkning er behandlet hensiktsmessig. Vi mener at teksten i gammel rammeplan er mer konkret og bedre formulert (se fagplandelen) Vi mener også at det er uklare formuleringer i teksten, hva menes det for eksempel med «felles læringsstøttende vurderingskultur»? Menes det karakterer eller et felles gradssystem? Læringsstøttende arbeid, hva betyr det? Vi oppfatter begrepet som unødvendig da kulturskolens undervisning i seg selv er bygd på nettopp det å støtte opp under elevenes undervisning. En annen formulering, «fremovermeldinger» oppfattes også som uklar. Dette er formuleringer og begreper som til dels er kjent fra grunn- og videregående skole, men som kan virke fremmedgjørende hvis de ikke defineres eller forklares nærmere. "Her og nå- prosesser" er like viktige og det må skapes rom for refleksjon. Generelt: Elev og brukermedvirkning (elevråd, FAU) har fått for liten plass i høringsutkastet og bør samles i et eget i et eget punkt under kapittel 3.
Kulturskolen som samarbeidende aktør: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskolen som samarbeidende aktør og er dette behandlet hensiktsmessig? Ja, teksten ivaretar ønske om vektlegging av kulturskolen som samarbeidende aktør, men vi har noen tilleggspunkter. Det er viktig at også samarbeid med videregående skoler, folkehøgskoler og samarbeid med universitet og høgskoler nevnes. Disse er viktige samarbeidspartnere for at kulturskolen skal kunne følge eleven gjennom et helhetlig utdanningsløp fram til høyere utdanning. Kulturskolens rolle som tjenestetilbyder til det frivillige kulturliv kunne vært enda tydeligere. 3.6.1 Kulturskolen og grunnopplæringen Første setning: Vi er veldig enige i at kulturskolen skal organiseres i tiknytning til skolen, bl.a. med tanke på faglig kvalitet i opplæringen. Men, om det skal henvises til opplæringsloven så bør det henvises til korrekt lovtekst. Det er særlig viktig relatert til ny opplæringslov Det er bra at det fokuseres på at det skal legges til rette for hele stillinger. Det er viktig at kulturskolen kan opprettholde sin egenart med mulighet for individuell undervisning og tilpasset opplæring.
Kulturskole for alle: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskole for alle og er dette behandlet hensiktsmessig? Nei. Det er viktig at kulturskolene skal ivareta den samiske kulturen, men vi synes søkelyset på dette er for sterkt i forhold til de andre nasjonalminoritetene i Norge. Ivaretakelse av andre minoriteter som elever kan være tilknyttet til (foresattes hjemland/kultur m.m) har ikke fått fokus i høringsutkastet.
Kulturskolen i kommunalt planverk: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskolen i kommunalt planverk og er dette behandlet hensiktsmessig? Ja.
Med bakgrunn i politiske føringer eller endringer i samfunnet, er det i tillegg andre tema som skulle vært vektlagt i rammeplan for kulturskolen? Rammeplanen for kulturskolen har vært, og skal fortsatt være, et viktig styringsverktøy for både kulturskole og kulturskoleeier. Høringsutkastet har satt et sterkere søkelys på samarbeid, særlig knytte til grunnopplæringen, men også med andre kommunale virksomheter og ikke minst med det frivillige og profesjonelle kulturliv, noe vi oppfatter som veldig positivt.
Vedlegg Ingen vedlegg