Høring: Svar

<< Tilbake | Last ned svaret som PDF

Svar fra Nordreisa kommune, kommunestyret

Kategori: Kommune

Sendt inn av Olaug Bergset (kommunalsjef Oppvekst og kultur)
26.04.2024 kl.12:12
Er strukturen i høringsutkastet til ny overordnet del av Rammeplan for kulturskolen forståelig og hensiktsmessig Ja
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Ikke besvart
Er fremstillingen og forklaringen av kulturskolens tre pilarer (kapittel 2.2) klar og hensiktsmessig? Ja
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Ikke besvart
Er beskrivelsen av kulturskolens praksis, inndelt i tre områder, klar og hensiktsmessig? Ja
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Ikke besvart
Barn og unges medvirkning: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av barn og unges medvirkning og er dette behandlet hensiktsmessig? Ikke besvart
Kulturskolen som samarbeidende aktør: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskolen som samarbeidende aktør og er dette behandlet hensiktsmessig? Ikke besvart
Kulturskole for alle: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskole for alle og er dette behandlet hensiktsmessig? Ja
Kulturskolen i kommunalt planverk: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskolen i kommunalt planverk og er dette behandlet hensiktsmessig? ok
Med bakgrunn i politiske føringer eller endringer i samfunnet, er det i tillegg andre tema som skulle vært vektlagt i rammeplan for kulturskolen? Ja. Høringsutkastet har med samiske perspektiver flere steder. Det er bra. Men etter forsoningskommisjonens rapport må en kunne forvente at også kvenske og andre minoriteters perspektiv og kulturuttrykk får sin plass. Det er ikke nevnt. Dette er svært skuffende. Forsoningskommisjonen mener at ulike samfunnsaktører som er berørt av kommisjonens gransking av fornorskingspolitikk og fornorsking, har et selvstendig ansvar for å ta et oppgjør med egen historie og praksis og slik legge til rette for forsoning, og videre at offentlige institusjoner i alle samfunnssektorer og på alle forvaltningsnivåer bør vurdere hvordan de kan bidra til forsoning, i lys av de funn denne rapporten dokumenterer. Da må en kunne forvente at et utkast til rammeplan for kulturskolene gir plass til både urfolk og minoriteter. Kommunestyret er skuffet over at ikke kvenske perspektiver er tatt med i høringsutkastet. Kvenene og andre minoriteter må synliggjøres og omtales i rammeplanen for kulturskolen
Vedlegg 1714133554-4.pdf