Høring: Svar

<< Tilbake | Last ned svaret som PDF

Svar fra Sola Kulturskole

Kategori: En kulturskole

Sendt inn av Lilli Anne Grong (Rektor)
14.05.2024 kl.13:28
Er strukturen i høringsutkastet til ny overordnet del av Rammeplan for kulturskolen forståelig og hensiktsmessig Nei
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Sola Kulturskole mener strukturen i høringsutkastet til ny overordnet del av rammeplanen er forståelig og hensiktsmessig. Innledning kan kortes ned, da den er noe gjentakende. Det bør henvises til St. melding 18 (2020-2021) kap. 8 og opplæringsloven allerede i innledningen. Ordet mangfold nevnes gjennom hele høringsutkastet uten at det er definert. Det ville vært fint med en definisjon av begrepet. Sola Kulturskole ønsker også at begrepet inkludering får større fokus i overordnet del
Er fremstillingen og forklaringen av kulturskolens tre pilarer (kapittel 2.2) klar og hensiktsmessig? Nei
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Fremstillingen og forklaringen av kulturskolens tre pilar er klar og hensiktsmessig, men Sola Kulturskole savner en konkretisering av kulturskolens egenart og egenverdi som en del av kapittel 2. Dette er beskrevet tydelig i St. meld 18. kap. 8.
Er beskrivelsen av kulturskolens praksis, inndelt i tre områder, klar og hensiktsmessig? Nei
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Beskrivelsen av kulturskolens praksis i inndelt i kjerneprogram, fordypningsprogram og breddetilbud oppfattes som klar og hensiktsmessig. Sola Kulturskolen mener endringen i beskrivelsen av breddetilbudet viser tydeligere forventninger om kulturskolens rolle som ressurssenter i kommunen. Sola Kulturskole stiller seg likevel spørrende til endringen i rekkefølgen og innhold i disse tre områdene dersom de sentrale fagplanene fra nåværende plan ikke skal endres. Sola Kulturskole savner en nærmere omtale av «Kulturskolebasert vurdering for læring» i overordnet del. I omtalen av det læringsstøttende arbeidet bør viktigheten av samarbeid med foresatte beskrives. Krav til elevens egeninnsats bør også komme tydeligere fram. Forventninger om kvalitet og progresjon i tilbudene bør omtales.
Barn og unges medvirkning: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av barn og unges medvirkning og er dette behandlet hensiktsmessig? Sola Kulturskole mener teksten ivaretar barn og unges medvirkning. Mulig planen kunne beskrevet former og metoder for medvirkning, men dette kommer gjerne som læringsressurser.
Kulturskolen som samarbeidende aktør: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskolen som samarbeidende aktør og er dette behandlet hensiktsmessig? Sola Kulturskole mener planen er ambisiøs i beskrivelsen av rollen som samarbeidende aktør i kommunen. Mulighetsrommet er stort, og planen skisserer et større samfunnsoppdrag for kulturskolen enn nåværende plan. Dersom kulturskolen skal favne bredere må rammeplanen beskrive hvordan kulturskolelærerne dermed får ansvar for å jobbe med inkludering og mer mangfoldige elevgrupper. Trygt læringsmiljø bør få større plass i overordnet del enn det som er foreslått i utkastet. Evne til klasseledelse er også viktig kompetanse. Sola Kommune savner en bedre balanse mellom rollen som samskapende aktør og kulturskolens mer tradisjonelle rolle. Det er ønskelig at Udir tar en større rolle for å påvirke samhandlingen mellom kulturskole og grunnskole slik opplæringslov også skisserer. Er grunnskolen klar til å samarbeide slik planen skisserer? Frivilligheten står sterkt i Norge, og det lokale kulturliv og frivillige musikkliv bør få større plass i rammeplanen da de er en viktig aktør for å sørge for at flest mulig får et kunst- og kulturtilbud.
Kulturskole for alle: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskole for alle og er dette behandlet hensiktsmessig? Sola Kulturskole mener teksten ivaretar ønsket om vektleggingen av kulturskole for alle, og at dette er hensiktsmessig behandlet i teksten. Vi mener likevel at kulturskolen alene ikke har kapasitet til å ta ansvar for at «barn og unge som tilhører en urbefolkning får leve i pakt med sin kultur, bekjenne seg til og utøve sin religion, eller bruke sitt eget språk». Det bør derfor tydeliggjøres at dette er en oppgave kulturskolen kan bidra til å ivareta i samarbeid med andre instanser. En visjonær plan skal kanskje ikke forholde seg til realiteten som en presset kommuneøkonomi, men ventelister på flere fag er en realitet, og kommunene får dermed ikke gitt et tilbud til alle som ønsker. Selv om friplassordninger finnes, kan også økonomi være et hinder for flere som ønsker å delta.
Kulturskolen i kommunalt planverk: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskolen i kommunalt planverk og er dette behandlet hensiktsmessig? Sola Kulturskole mener at ønsket om vektlegging av kulturskolen i kommunalt planverk er ivaretatt og hensiktsmessig beskrevet i teksten.
Med bakgrunn i politiske føringer eller endringer i samfunnet, er det i tillegg andre tema som skulle vært vektlagt i rammeplan for kulturskolen? Planen er ambisiøs, men er retningsgivende i tråd med endringer i samfunnet. Sola Kulturskole savner et avsnitt som omtaler kompetansen en kulturskole bør ha som samskapende aktør i dagens og fremtidens samfunn.
Vedlegg Ingen vedlegg