Høring: Svar

<< Tilbake | Last ned svaret som PDF

Svar fra Bergen kommune

Kategori: Kommune

Sendt inn av Bjarne Aagaard (Seksjonssjef for politiske saker i Byrådsavdeling )
14.05.2024 kl.14:22
Er strukturen i høringsutkastet til ny overordnet del av Rammeplan for kulturskolen forståelig og hensiktsmessig Ja
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Ikke besvart
Er fremstillingen og forklaringen av kulturskolens tre pilarer (kapittel 2.2) klar og hensiktsmessig? Ja
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Ikke besvart
Er beskrivelsen av kulturskolens praksis, inndelt i tre områder, klar og hensiktsmessig? Ja
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Ikke besvart
Barn og unges medvirkning: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av barn og unges medvirkning og er dette behandlet hensiktsmessig? Planforslaget er lite konkret når det gjelder barn og unges medvirkning. Det sies i innledningen at barn og unge skal «lyttes til og involveres i kulturskolens arbeid på alle nivå», men uten videre forklaring på hva som menes med dette. Det ville være nyttig med en konkretisering av hva dette idealet kan innebære av medvirkningsarenaer. Ved Bergen kulturskole er elevene per nå representert i elevråd og i Kulturskolens råd, noe Bergen kommune mener er gode arenaer for formell medvirkning.
Kulturskolen som samarbeidende aktør: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskolen som samarbeidende aktør og er dette behandlet hensiktsmessig? Planforslaget vektlegger kulturskolen som samarbeidende aktør på en god måte. Bergen kulturskole har allerede utstrakt samhandling og samarbeid med andre institusjoner og virksomheter. Samhandling med skole og utdanning, samt samarbeid med lokalt og nasjonalt kulturliv, er det mest fremtredende, og innebærer samarbeid med både offentlige og frivillige aktører. I tillegg har Bergen kulturskole i de siste par årene innledet samtaler og samarbeid med helse- og sosiale tjenester gjennom deltakelse i Polyfon-nettverket for musikkterapi. Dette er nødvendige, fruktbare og viktige samarbeid for Bergen kulturskole, og Bergen kommune setter pris på at slikt samarbeid er vektlagt i utkastet til ny plan. Bergen kommune mener at planutkastet generelt fremstår som mer ambisiøst enn den forrige rammeplanen hva angår samarbeid, samskaping, mangfoldsarbeid og samfunnsansvar. Det er positivt at planutkastet så tydelig anerkjenner kunsten og kulturens bidrag til å bygge menneskene og bidra til et godt samfunn. Som mål og visjoner for kulturskolens samfunnsrolle i dag og i tiden fremover, ønskes det velkommen at kulturskolen «bidra[r] til å løse kommunens oppgaver innenfor områder som oppvekst, helse og omsorg» (punkt 3.6.2.). I praksis arbeider Bergen kulturskole allerede med flere prosjekter for å nå ut til grupper som ikke allerede bruker kulturskolen, både innenfor ordinær undervisning i bydeler med levekårsutfordringer og gjennom musikkterapi til brukere med spesielle behov. Kulturskolen har metoder og løsninger som kan brukes på andre områder innen helse og oppvekst. Slike satsinger gir ofte ikke inntekter i samme grad som brukerbetalingen knyttet til det øvrige undervisningstilbudet. Selv om økonomiske rammer setter grenser for hvilke satsinger som lar seg gjennomføre, er Bergen kommune positiv til føringene rammeplanen setter for kulturskolen som samarbeidende aktør.
Kulturskole for alle: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskole for alle og er dette behandlet hensiktsmessig? «Kulturskole for alle» er en visjon som åpner for noe nyansering og lokal tilpasning. Det er trolig ulike behov i kulturskoler av ulik størrelse. For Bergen kommune sin del, kan visjonen f.eks. knyttes til en ambisjon om å tilby et bredere tilbud i bydelene. Bergen kulturskole arbeider allerede med mangfold og inkludering for å kunne nå ut til flest mulig uavhengig av økonomi, klasse, bakgrunn, etnisitet, funksjonsnivå, geografi osv., men i hovedsak rettet mot barn og unge, som er kulturskolens kjernemålgruppe. Dette er i samsvar med rammeplanens punkt 1.2 som henviser til kulturskolens formål i Meld. St. 18 (2020–2021): «Formålet til kulturskolen er å gi eit undervisningstilbod av høg fagleg og pedagogisk kvalitet til alle barn og unge, uavhengig av kvar dei bur og økonomi.» Det fremkommer også under samme punkt at «Kulturskolen er open for personar i alle aldrar, men barn og unge frå 0 til 19 år er primærmålgruppa, og barn i skolealder, til og med vidaregåande opplæring, skal prioriterast.» At kulturskolen er «åpen og inviterende mot nye målgrupper», slik det er formulert i punkt 2.3, skal likevel inngå i kulturskolens forståelse av oppdraget, og være en naturlig følge av kulturskolens verdigrunnlag.
Kulturskolen i kommunalt planverk: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskolen i kommunalt planverk og er dette behandlet hensiktsmessig? En rammeplan for kulturskoler skal være en forpliktende del av kommunens planverk. I alle kommuner vil kulturskolens mulighet til å oppfylle intensjonene i planen være avhengig av økonomiske rammevilkår til en viss grad. Rammeplanen gir uansett en god retning for kulturskolens virksomhet.
Med bakgrunn i politiske føringer eller endringer i samfunnet, er det i tillegg andre tema som skulle vært vektlagt i rammeplan for kulturskolen? Bergen kommune er tilfreds med planforslagets fokusområder og innretning.
Vedlegg Ingen vedlegg