Høring: Svar

<< Tilbake | Last ned svaret som PDF

Svar fra Bamble kulturskole

Kategori: En kulturskole

Sendt inn av John Mikal Guldager (rektor)
29.04.2024 kl.11:52
Er strukturen i høringsutkastet til ny overordnet del av Rammeplan for kulturskolen forståelig og hensiktsmessig Nei
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Den overordnete strukturen syns vi er bra, og at man har tatt med en utvidelse av overordnete del som henger sammen med de siste årenes tanker om utvikling er veldig positivt. Vi tenker at en del momenter kommer mange ganger, og at man bør se på om det er mulig å stramme opp innholdet.
Er fremstillingen og forklaringen av kulturskolens tre pilarer (kapittel 2.2) klar og hensiktsmessig? Nei
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Kommentarer til kapittel 2.2 – Bærekraftspilaren Det er usikkert om pilaren 'Bærekraft' er tilstrekkelig og klar nok presentert i kapittel 2.2 av dokumentet. Kapittelet nevner: "Kulturskolen bidrar til livskvalitet og sosial bærekraft ved å benytte sin høye kunst- og kulturfaglige kompetanse i samarbeid med kommunens øvrige tjenester og den frivillige sektor." Vi anerkjenner betydningen av høy kunst- og kulturfaglig kompetanse, men det er essensielt å presisere at det ikke er kompetansen i seg selv som skaper livskvalitet og sosial bærekraft, men hvordan denne kompetansen anvendes. Det ville være nyttig med en utdypning av hvordan kulturskolens kompetanse konkret kan utnyttes for å fremme disse målene. Videre er det behov for klarhet i formuleringen "i sammenheng med kommunens øvrige tjenestetilbud og frivillig sektor". Det bør spesifiseres om dette innebærer et direkte samarbeid med disse sektorene, eller om det refererer til hvordan det samlede tjenestetilbudet bidrar til sosial bærekraft. Det anbefales at dette avsnittet gjennomgår en grundigere bearbeiding for å forbedre tydeligheten og relevansen. Kapittel 2.4 ser ut til å behandle temaet mer detaljert, og det kan være nyttig å integrere noen av disse punktene allerede i kapittel 2.2 for å styrke sammenhengen i dokumentet.
Er beskrivelsen av kulturskolens praksis, inndelt i tre områder, klar og hensiktsmessig? Nei
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Tilbakemelding på beskrivelsen av breddeprogrammet i den nye rammeplanen Vi har merket at beskrivelsene av de tre programmene i den nye rammeplanen har gjennomgått endringer i forhold til den gjeldende rammeplanen. Mange av endringene er positive, men vi er bekymret for den reviderte beskrivelsen av breddeprogrammet, som nå virker mer begrensende for hva som kan tilbys som breddetilbud. Ifølge den nye definisjonen av et breddetilbud er det nå to hovedbegrensninger vi vil gi tilbakemeldinger på: Elever kan ikke registreres i sakssystemet i forbindelse med deltakelse i breddetilbud. Tilbudet må være basert på samarbeid. Dette innebærer at et tilbud fra kulturskolen, som er ment å favne bredere enn det ordinære kjerneprogrammet, ikke vil kvalifisere som et breddetilbud hvis det ikke møter de nevnte kriteriene. Dette synes vi er problematisk. Det virker som om utformingen av den nye rammeplanen er preget av et ønske om å tilpasse seg spesifikke tilbud fremfor å legge til rette for et mer fleksibelt og inkluderende spekter av breddetilbud. Vi foreslår derfor en revisjon av denne delen for å bedre reflektere behovet for et bredere og mer tilgjengelig tilbud i kulturskolens virksomhet.
Barn og unges medvirkning: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av barn og unges medvirkning og er dette behandlet hensiktsmessig? Ja
Kulturskolen som samarbeidende aktør: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskolen som samarbeidende aktør og er dette behandlet hensiktsmessig? Ja
Kulturskole for alle: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskole for alle og er dette behandlet hensiktsmessig? Ja
Kulturskolen i kommunalt planverk: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskolen i kommunalt planverk og er dette behandlet hensiktsmessig? Ja
Med bakgrunn i politiske føringer eller endringer i samfunnet, er det i tillegg andre tema som skulle vært vektlagt i rammeplan for kulturskolen? Ja
Vedlegg Ingen vedlegg