Høring: Svar

<< Tilbake | Last ned svaret som PDF

Svar fra Steinkjer kulturskole, Verdal kulturskole, Inderøy kulturskole, Levanger kulturskole

Kategori: En kulturskole

Sendt inn av Svein Kåre Haugen (Rektor kulturskole)
15.05.2024 kl.06:13
Er strukturen i høringsutkastet til ny overordnet del av Rammeplan for kulturskolen forståelig og hensiktsmessig Ja
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Strukturen oppleves som hensiktsmessig, men generelt mye tekst. Om mulig kunne en henvise i større grad til tekst i førende dokumenter. Dokumentet må følge klarspråkprofil. Vi må stille oss spørsmålet om hvem rammeplanen er til for? Politikere (eiere av kulturskolen), ansatte i kulturskole eller brukere. Hvis planen skal fungere som et aktivt verktøy er det viktig at den om mulig kan bli enda mer nedkortet og presis. Vi savner at en setter seg mål om dekningsgrad om minst 30% av grunnskolens elever. I tillegg er det en svakere henstilling til at kulturskolen bare «kan» være et lokalt ressurssenter og ikke skal. Ressurssenter funksjonen bør være framme i tankebildet også da kulturskolen inngår i et større bilde i utvikling av fremtidig tjenestestruktur og innhold i fremtidens kommune.
Er fremstillingen og forklaringen av kulturskolens tre pilarer (kapittel 2.2) klar og hensiktsmessig? Ja
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Framstillingen er hensiktsmessig og godt beskrivende. Likevel savner vi et mer forpliktende samarbeide med grunnskolen og både innhold og organisering innenfor kulturfagene.
Er beskrivelsen av kulturskolens praksis, inndelt i tre områder, klar og hensiktsmessig? Ja
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Ja og spesielt beskrivelsen av breddetilbud og fordypningstilbud er bedre og mer dekkende.
Barn og unges medvirkning: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av barn og unges medvirkning og er dette behandlet hensiktsmessig? Ja, men også her vel mye tekst. Intensjonen er god, men vi må huske hvem som skal bruke planen.
Kulturskolen som samarbeidende aktør: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskolen som samarbeidende aktør og er dette behandlet hensiktsmessig? Vi ønsker en mer forpliktende prioritering i offentlig sektor med satsing på barn og unge. Hvor mye av kulturskolens virksomhet skal vinkles mot arbeid for og med barn og unge, versus andre oppgaver/prosjekter osv? 90% på barn og unge/10% annet?
Kulturskole for alle: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskole for alle og er dette behandlet hensiktsmessig? Dette er greit.
Kulturskolen i kommunalt planverk: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskolen i kommunalt planverk og er dette behandlet hensiktsmessig? Punkt 3.6.2 og 3.6.3 kunne gjerne vært slått sammen. Omhandler mye av det samme. Kulturlivet og foreningsvirksomhet foregår i kommunen.
Med bakgrunn i politiske føringer eller endringer i samfunnet, er det i tillegg andre tema som skulle vært vektlagt i rammeplan for kulturskolen? Kapittel 4.1.1 om strukturkvalitet, prosesskvalitet og resultatkvalitet: Viktig at strukturer beholdes slik at kulturskolens rolle som ressurssenter i kommunen befestes sterkere. Det må legges til rette for samskaping i kommunene der kulturskolene får en sterkere forankring. Ikke bare gjennom en symbolsk vilje… Det burde være en tydeligere politisk føring på kulturskolenes størrelse: - Hvilket resultat og innhold bør en kulturskole tilby? - Hvilken bredde på innhold bør en kulturskole tilby? Generelt er det en utfordring at rammeplanen ikke er et formelt styringsdokument for kommunene slik som f.eks. Kunnskapsløftet for skole. Uansett bør den ferdige rammeplanen være i en slik form at den kan vedtas lokalt som retningsgivende for utviklingen av kulturskolene.
Vedlegg Ingen vedlegg