Høring: Svar

<< Tilbake | Last ned svaret som PDF

Svar fra Skien kommune

Kategori: Kommune

Sendt inn av Ole Andreas Meen (Rektor )
15.05.2024 kl.06:30
Er strukturen i høringsutkastet til ny overordnet del av Rammeplan for kulturskolen forståelig og hensiktsmessig Ja
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Ikke besvart
Er fremstillingen og forklaringen av kulturskolens tre pilarer (kapittel 2.2) klar og hensiktsmessig? Ja
Hvis nei: Fortell oss hvorfor
Er beskrivelsen av kulturskolens praksis, inndelt i tre områder, klar og hensiktsmessig? Ja
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Ikke besvart
Barn og unges medvirkning: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av barn og unges medvirkning og er dette behandlet hensiktsmessig? Høringsdokumentets beskrivelsen av barn- og unges medvirkning er i stor grad knyttet til elevens egen læring og i dialog med lærer. Det er bra, men elevmedvirkning burde også ha blitt tatt med i flere kapitler som f. eks. kapitlene om utvikling (kap.4.5). Det er også grunn til å etterlyse en tydeligere beskrivelse i kapittel 4 om hvordan elevmedvirkning kan og bør organiseres.
Kulturskolen som samarbeidende aktør: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskolen som samarbeidende aktør og er dette behandlet hensiktsmessig? Kulturskolen som samarbeidende aktør blir beskrevet i kapittel 3.6 og gir en god beskrivelse av kulturskolens samarbeidsparter og hvilke muligheter det gir. Samarbeidet kulturskole – grunnskole er beskrevet på en måte som gir rom for samarbeidsformer mellom grunnskole og kulturskole. Samhandlingen mellom kulturskole og grunnopplæringen kunne hatt en tydeligere formulering. Høringen burde ha definert kulturskolens faglige tilknytning og rolle til grunnskolen tydeligere. Fagene i kulturskolen er sammenlignbare med de estetiske fagene i grunnskolen. En formulering rundt dette ville ha banet vei for kulturskolens praktiske kompetanse innenfor de praktisk estetiske fagene i grunnopplæringen.
Kulturskole for alle: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskole for alle og er dette behandlet hensiktsmessig? Kulturskole for alle er Norsk Kulturskoleråd sin visjon og høringsdokumentet bygger opp om denne visjonen på en god måte
Kulturskolen i kommunalt planverk: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskolen i kommunalt planverk og er dette behandlet hensiktsmessig? Kulturskolen i det kommunale planverket er avgjørende for skoleslagets tilbud og utvikling. Kulturskolen har i noen kommuner blitt en salderingspost muligens fordi forankringen til både lovverket og plandokumentene er «løsere» enn andre virksomheter i kommunen. Kapittel 4.2. definerer på en god måte kommunens ansvar, at kulturskolen skal inngå i kommunenes plandokument og til slutt at kommunen har ansvar for kvalitets- og kompetanseutvikling i kulturskolen på lik linje som for skoleverket ellers.
Med bakgrunn i politiske føringer eller endringer i samfunnet, er det i tillegg andre tema som skulle vært vektlagt i rammeplan for kulturskolen? Ikke besvart
Vedlegg 1715754609-24.pdf