Høring: Svar

<< Tilbake | Last ned svaret som PDF

Svar fra Flekkefjord Kulturskole

Kategori: En kulturskole

Sendt inn av Ragnhild Maria Sandvik (Kulturskoleleder)
15.05.2024 kl.06:45
Er strukturen i høringsutkastet til ny overordnet del av Rammeplan for kulturskolen forståelig og hensiktsmessig Nei
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Strukturen er klart formulert i fht at oppdraget først presenteres, så kommer forståelsen og ut fra dette praksis. Men hva betyr det i praksis at kulturskolen skal være en samhandlende aktør for sosial bærekraft? Det er bra at urfolksrettigheter tas opp, men hva med egen tradisjon? Norsk folkemusikk? Lokale tradisjoner? Andre minoritetsgrupper? Pilarene og bærekraftperspektivet er nytt i rammeplanen. Kunne disse begrepene vært introdusert på en tydeligere måte med tanke på hvordan de er tenkt å påvirke praksis? Det hadde også vært fint hvis rammeplanen konkretiserte hvordan det er tenkt at ressursene skal økes for å kunne imøtekomme at alle i kommunen som ønsker det skal kunne ta del i kulturskolens aktiviteter og undervisning.
Er fremstillingen og forklaringen av kulturskolens tre pilarer (kapittel 2.2) klar og hensiktsmessig? Nei
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Bærekraftmålene er i utgangspunktet en plan for hvordan verden kan utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringer innen 2030. I denne sammenhengen blir det noe kunstig. Det er heller ikke helt klart hvorfor akkurat begrepet pilar brukes. Kunne det vært sagt noe om kvalitet, krav og forventninger i tillegg til læring?
Er beskrivelsen av kulturskolens praksis, inndelt i tre områder, klar og hensiktsmessig? Nei
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Endringen av begrepet breddetilbud gjør at rammeplanen ikke lenger samsvarer med det som ligger i lokale fagplaner.
Barn og unges medvirkning: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av barn og unges medvirkning og er dette behandlet hensiktsmessig? Barn og unge skal ikke involveres på alle nivå, men medvirkning er viktig på de områdene man har nytte av medvirkning. Lærers kompetanse kan ikke sidestilles med alle elevers ønsker, men det er viktig å skape arenaer der det er mulig å komme med innspill og legge til rette for dialog.
Kulturskolen som samarbeidende aktør: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskolen som samarbeidende aktør og er dette behandlet hensiktsmessig? Kulturskolen vil ha behov for økte ressurser for å kunne vokse uten å måtte kutte i det som har vært vår kjernevirksomhet. Begrepet samarbeidende aktør viser ofte til samarbeid knyttet til institusjoner innen opplæring eller helse. Kunne rammeplanen sagt noe om kulturskolen som samarbeidende aktør inn mot enkeltmennesker i alle aldersgrupper?
Kulturskole for alle: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskole for alle og er dette behandlet hensiktsmessig? Rammeplanen er tydelig på ønsket om kulturskole for alle, men ikke tydelig på hvem «alle» er. Rammeplanen kunne gjerne konkretisert mer hvordan dette er tenkt i forhold til kompetanse, faglighet, ressurser etc Vil dette punktet føre til behov for andre faggrupper, f.eks fra helse, inn i kulturskolen?
Kulturskolen i kommunalt planverk: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskolen i kommunalt planverk og er dette behandlet hensiktsmessig? Dette punktet kunne det stått mer og gjerne sett i sammenheng med punktet over: det å være kulturskole for alle, enkeltmennesker i alle aldre, fysisk, psykisk, mestring etc.
Med bakgrunn i politiske føringer eller endringer i samfunnet, er det i tillegg andre tema som skulle vært vektlagt i rammeplan for kulturskolen? Kunstfagenes verdi som kunstfag i seg selv både kunne og burde vært nevnt i rammeplanen.
Vedlegg Ingen vedlegg