Høring: Svar

<< Tilbake | Last ned svaret som PDF

Svar fra Namsos kommunale kulturskole

Kategori: En kulturskole

Sendt inn av Lars Øivind Meland (Virksomhetsleder)
15.05.2024 kl.09:56
Er strukturen i høringsutkastet til ny overordnet del av Rammeplan for kulturskolen forståelig og hensiktsmessig Nei
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Grei overordnet struktur (inndeling), men innledningsvis tungt språk, og klare definisjoner savnes i starten - ønskelig med definisjoner tidlig i dokumentet heller enn spredt utover. Dokumentet preges av gjentakelser, og kunne vært komprimert.
Er fremstillingen og forklaringen av kulturskolens tre pilarer (kapittel 2.2) klar og hensiktsmessig? Nei
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Pilarene Læring og Utfoldelse forklares greit på en kort og tydelig måte. \r\n\r\nDefinisjonen av bærekraft i kulturskolesammenheng er uklar, og kanskje brukes det for mange ord på å prøve å forklare begrepet. Bruken av samisk som forsøk på å prøve å forklare virker noe krampaktig. \r\n\r\nBærekraft handler vel også om å ivareta tradisjoner?
Er beskrivelsen av kulturskolens praksis, inndelt i tre områder, klar og hensiktsmessig? Nei
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Omtale av skole/hjem-samarbeid savnes! (en viktig byggesten - inkludering av foresatte/foreldre (foreldreforeninger/-grupper, støtte fra heimen) \r\n\r\nIkke alle tilbud trenger digitalisering – mye av det vi holder på bygger på flere hundre års tradisjoner \r\n\r\nDette utkastet er tydeligere mtp fordypning/kjernetilbud/breddetilbud enn forrige rammeplan. det er et godt og riktig grep å omdefinere breddetilbud til å inkludere annen aktivitet enn tradisjonell undervisning. Dette er helt i kommune/kulturskole 3.0-ånd, og representerer en retning mange kulturskoler allerede har tatt. \r\n\r\nBør ikke være for stort rom for tolkning, heller tydeliggjøre oppdraget \r\n\r\nBevare tradisjoner er ikke vektlagt – savnes! \r\n\r\nKulturskolens rolle som oppdrager og kulturformidler er større nå enn tidligere \r\n\r\nLitt usikkert om kulturskoler i alle størrelser kjenner seg igjen i kapitlet.
Barn og unges medvirkning: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av barn og unges medvirkning og er dette behandlet hensiktsmessig? Hensiktsmessig: Generelt tungt språk, spesielt i starten. Enkelte begreper er tynt definert, andre er definert på flere ulike steder i dokumentet \r\n\r\nSavner konkrete eksempler på hvordan reel medvirkning kan foregå.
Kulturskolen som samarbeidende aktør: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskolen som samarbeidende aktør og er dette behandlet hensiktsmessig? Teksten er godt beskrivende og konkret, med gode eksempler på aktuelle samarbeidspartnere og hvordan samarbeidet kan foregå. fint at \"Kulturskolens ansatte i læringsfellesskap med samarbeidende aktører\" blir nevnt.
Kulturskole for alle: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskole for alle og er dette behandlet hensiktsmessig? “kulturskole for alle gjennom hele livet” - Har vi kompetanse/ressurser/økonomi til å oppfylle dette? Vi er klar over behovene, men begrenses av lokalpolitiske rammer \r\n\r\nIntensjonen i planen (“hele livet”) samsvarer ikke med lokalpolitiske føringer, med målgruppe opp til 19 års alder. Vi er svært usikre på om vi vil få politisk vedtak på en plan som vil påvirke kommunens øvrige tjenestetilbud, og videre vil kunne kreve strukturelle endringer på tvers av sektorer, som igjen er kostnadsdrivende. \r\n\r\nhvordan skal kulturskolen i praksis ivareta andre grupper enn kjernemålgruppen (f.eks fremmedspråklige, personer med funksjonsnedsettelser, eldre, minoritetsgrupper ...). God intensjon og målsetning, men ingen retningslinjer for hvordan intensjonen i praksis skal kunne oppfylles \r\n\r\nVisjonær plan - svært ambisiøst dokument hvis man tenker på det som et styringsdokument. Har vi ressurser/kompetanse/økonomi til å oppfylle intensjonen. Hvis revisjonen av rammeplanen vedtas, er dette styringsdokumentet som ligger til grunn for hva vi skal tilby – per i dag er det ikke for alle \r\n\r\nUrfolksrettigheter – klart og tydelig, men pdd har vi ikke kompetanse/ressurser til å oppfylle dette målet.
Kulturskolen i kommunalt planverk: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskolen i kommunalt planverk og er dette behandlet hensiktsmessig? 4.2:Kulturskolen er en del av kommunens helhetlige tjenestetilbud knyttet til oppvekst, utdanning, kultur og helse, og inngår i kommunens plandokument.\r\nOrdet plandokument bør byttes ut med planverk eller plansystem. Evnt tilføyelese \"... for en bærekraftig samfunnsutvikling.\"\r\nSe gjerne til Namsos kommunes Kulturplan (Temaplan for kultur, idertt og frivillighet) for eksempel på hvordan bærekraftsmålene kan knyttes inn i planen. Lenke her: https://namsos.kommune.no/planportal/temaplaner-og-strategier/temaplaner/kultur-idrett-og-fritid/temaplan-for-kultur-idrett-og-frivillighet-2/
Med bakgrunn i politiske føringer eller endringer i samfunnet, er det i tillegg andre tema som skulle vært vektlagt i rammeplan for kulturskolen? Kommentar til 2.3 Kulturskolens mål: kulepunktene er delt i to avsnitt, hvor andre avsnitts overskrift er \"Derfor er kulturskolen\". Det synes for oss som at dette avsnittet egentlig er et nytt sett med mål, og bør i så fall ikke skilles fra de andre målene med egen tittel. Dersom disse punktene derimot er tenkt som strategier for å oppfylle målene, bør dette komme tydeligere frem.
Vedlegg Ingen vedlegg