Høring: Svar

<< Tilbake | Last ned svaret som PDF

Svar fra Arendal kulturskole

Kategori: En kulturskole

Sendt inn av Martha Hansen (Rektor)
15.05.2024 kl.11:41
Er strukturen i høringsutkastet til ny overordnet del av Rammeplan for kulturskolen forståelig og hensiktsmessig Ja
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Ikke besvart
Er fremstillingen og forklaringen av kulturskolens tre pilarer (kapittel 2.2) klar og hensiktsmessig? Ja
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Ikke besvart
Er beskrivelsen av kulturskolens praksis, inndelt i tre områder, klar og hensiktsmessig? Nei
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Arendal kulturskole viser til Stortingsmeldinga Boks. 7.10 - Samarbeid mellom kulturskole og fritidsklubb og mener derfor at det i 3.6 Kulturskolens praksis i samhandling med andre bør tilføyes FRITIDSKLUBB: Opplæringsloven fastslår at kommunenes kulturskoletilbud skal være organisert i tilknytning til skolen, FRITIDSKLUBB og kulturlivet. Gjennom samarbeid og samhandling med barnehager, skoler, FRITIDSKLUBB, bibliotek og det lokale kulturlivet, er kulturskolen en ressurs og støtte i et helhetlig opplæringsløp, og for det frivillige kulturlivet i kommunen. Som en del av kommunens samlede tjenestetilbud samarbeider kulturskolen også nært med kommunale tjenester som eldreomsorg, NAV, helsetjenester, barneverntjeneste, flyktningtjeneste med flere. Kulturskolen har kjennskap til og kompetanse om mulige samarbeidsparter, og utvikler kontinuerlig sine tjenester i lag med andre, for et helhetlig tilbud for hele lokalsamfunnet. Gjennom å samarbeide tverrfaglig om oppgaver, ansatte, budsjett og eksterne søknader økes potensialet for samhandling med kulturskolen, og sikrer samtidig kulturskolens relevans i lokalsamfunnet. Kulturskolens ansatte deltar i læringsfellesskap med andre tjenester og fagområder, med sikte på å realisere intensjonen om kulturskolen som samhandlende aktør.
Barn og unges medvirkning: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av barn og unges medvirkning og er dette behandlet hensiktsmessig? Ikke besvart
Kulturskolen som samarbeidende aktør: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskolen som samarbeidende aktør og er dette behandlet hensiktsmessig? Ikke besvart
Kulturskole for alle: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskole for alle og er dette behandlet hensiktsmessig? Ikke besvart
Kulturskolen i kommunalt planverk: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskolen i kommunalt planverk og er dette behandlet hensiktsmessig? Ikke besvart
Med bakgrunn i politiske føringer eller endringer i samfunnet, er det i tillegg andre tema som skulle vært vektlagt i rammeplan for kulturskolen? Ikke besvart
Vedlegg 1715773282-32.pdf