Høring: Svar

<< Tilbake | Last ned svaret som PDF

Svar fra Skolelederforbundet

Kategori: Forening eller organisasjon

Sendt inn av Trond Otto Berg (Sentralstyret)
15.05.2024 kl.11:46
Er strukturen i høringsutkastet til ny overordnet del av Rammeplan for kulturskolen forståelig og hensiktsmessig Nei
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Tematisk fungerer kapittelinndelingen etter hensikten og gir en grei sturktur over planen. Vi stiller spørsmål ved om «målgruppen» for planen er godt nok definert. Er den skrevet for «menigheten», for ansatte, for politisk nivå, eller for et generelt «publikum»
Er fremstillingen og forklaringen av kulturskolens tre pilarer (kapittel 2.2) klar og hensiktsmessig? Ja
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Defenisjonen av begrepene fungerer etter hensikten, men vi bør kanskje være forsiktig med bruken av «pilarer». Dette kan fort bli «soveputer» eller honørbegrep uten reellt innhold.
Er beskrivelsen av kulturskolens praksis, inndelt i tre områder, klar og hensiktsmessig? Nei
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Tydeliggjøringen av de tre programområdene er absolutt positivt og hensiktsmessig! Slik strukturen er lagt opp kan lett dette «drukne» i andre begreper og tema. Planen bør derfor delvis omstruktureres for å tydeliggjøre programområdene og de ulike arbeids- og tilnærmingsmåtene. Kapittel 3.1-3.3 kunne vært hentet ut i et eget kapittel. Det kunne styrket både denne delen og resten av dagens kapittel 3.
Barn og unges medvirkning: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av barn og unges medvirkning og er dette behandlet hensiktsmessig? Temaet er berørt i ulike perspektiv gjennom planen, men tematikken bør blir betydelig styrket – gjerne med et eget kapittel.
Kulturskolen som samarbeidende aktør: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskolen som samarbeidende aktør og er dette behandlet hensiktsmessig? Tematikken er gjennomgående i flere kapittel. Forslaget er likevel både for lite ambisiøst og søkende med tanke på mulighetene Kulturskolen har i møte med øvrig (tradisjonell) kommunal tenesteproduksjon, frivilligheten og profesjonelt kulturliv. Det er få, eller ingen, formelle henvisninger til øvrig planverk i opplæringssektoren (barnehage, SFO, grunnopplæringen). Dette bør komme med i det videre arbeidet. Planen er altfor lite ambisiøs med tanke på de unike samskapingsmulighetene kulturskolen har i møte med bl.a. psykososiale utfordringer i skolen, hjelpetjenestene, eldreomsorg, integreringes- og inkluderingsarbeidet. Forslaget tar i for liten grad for seg den positive «sprengkraften» som oppstår når ulike kulturer møtes – og sammen skaper nye uttrykk og fellesskap. Potensialet i samarbeid og samskaping mellom kulturskole og frivillig kulturliv generelt (kap.3.6.2) bør styrkes i vesentlig grad. Særlig gjelder dette for korpsaktiviteten. I mange lokalsamfunn er dette bærebjelken i kulturskoleaktiviteten. På dette området bør planen bli vesentlig meir ambisiøs og utforskende.
Kulturskole for alle: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskole for alle og er dette behandlet hensiktsmessig? Visjonen er et gjennomgående tema i flere av kapitlene, men planen makter ikke å etablere en felles forståelsesramme for hvordan visjonen skal forstå og dermed også hvordan dette kan etableres i praksis. Planen unngår å drøfte sentrale problemstillinger knyttet til dette begrepet. (mer rundt dette i vårt åpne høringssvar»)
Kulturskolen i kommunalt planverk: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskolen i kommunalt planverk og er dette behandlet hensiktsmessig? Viktigheten av gode planverk i kommunene bør bli tydeliggjort. Ansvaret er plassert hos skoleeier, uten at dette ansvaret er utdypet. Kulturskolen som «nav» i kommunal samfunnsplanlegging er ikke utforsket. Heller ikke felles planstrategi for oppvekst- kultur-, og frivillig sektor. Her kan rammeplanen bli både tydeligere og vesetlig mer ambisiøs.
Med bakgrunn i politiske føringer eller endringer i samfunnet, er det i tillegg andre tema som skulle vært vektlagt i rammeplan for kulturskolen? Planforslaget er godt og gjennomarbeidet, men dokumentet burde synliggjort hva som er nytt, kva som er fjernet og evt. drøftet hvorfor en har tatt de valgene en har gjort. Planen er kanskje ikke tydelig nok i å svare ut de ulike perspektivene i «bestillingen» fra storting og øvrig forvalting.
Vedlegg 1715773589-33.pdf