Høring: Svar

<< Tilbake | Last ned svaret som PDF

Svar fra Skaun kulturskole

Kategori: En kulturskole

Sendt inn av Roar Minde Fagerli (rektor)
15.05.2024 kl.11:55
Er strukturen i høringsutkastet til ny overordnet del av Rammeplan for kulturskolen forståelig og hensiktsmessig Ja
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Ikke besvart
Er fremstillingen og forklaringen av kulturskolens tre pilarer (kapittel 2.2) klar og hensiktsmessig? Nei
Hvis nei: Fortell oss hvorfor I pilaren om læring står det ingen ting om at opplæringen skal være av høy faglig og pedagogisk kvalitet, slik det står om undervisningstilbudet i stortingsmelding 18. Dette bør nevnes i pilaren, slik at det ikke er noen usikkerhet rundt det.
Er beskrivelsen av kulturskolens praksis, inndelt i tre områder, klar og hensiktsmessig? Nei
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Den er klar og mye tydeligere enn dagens plan, men kanskje ikke hensiktsmessig. I utkastet er det klart hva som menes med bredde, mens kjerneprogrammet er blitt et mye større og et helt åpent program som favner alt fra lavterskeltilbud med stor bredde, til elever i tilbud som er motivert for egeninnsats og langsiktighet. Det oppleves som vanskelig å kunne ha forventninger til elevens egeninnsats og langsiktighet når dette ikke er nevnt i den nye definisjonen av kjerneprogrammet i utkastet. Det er vanskelig med målsetting når det ikke en noen langsiktighet for elevens undervisning. Det virker som forventninger til elevens egeninnsats og langsiktighet er tatt bort fra kjerneprogrammet i utkastet og kun ligger under fordypningsprogrammet. Det oppleves for øvrig som et klokt valg å gå bort fra definisjonen i dagens plan om at fordypningstilbudet er for elever med særskilte forutsetninger for å arbeide med faget, men kun beholde definisjonen om elevens særskilte interesse for å arbeide med faget som forutsetning for deltagelse i fordypningsprogrammet.
Barn og unges medvirkning: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av barn og unges medvirkning og er dette behandlet hensiktsmessig? Ja.
Kulturskolen som samarbeidende aktør: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskolen som samarbeidende aktør og er dette behandlet hensiktsmessig? Teksten oppleves som for konkret. Innspill om at det heller kan lages en lokal kommunal plan for samhandling med andre.
Kulturskole for alle: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskole for alle og er dette behandlet hensiktsmessig? Det oppleves som at begrepet omtales på ulike måter i planen og på den måten blir det utydelig hvem «alle» er. Er det for «alle som ønsker det» (det=relevant og tilpasset kunst- og kulturfaglig opplæring..), eller skal den være for absolutt alle, men at barn mellom 0-19 år skal prioriteres? Dette bør harmoneres i de ulike teksten. En kulturskole for alle er ikke en realistisk målsetting med dagens rammer og ressurser. Da må det komme friske midler fra sentralt hold om dette menes bokstavelig og ikke i en form der en tolker hvem «alle» er.
Kulturskolen i kommunalt planverk: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskolen i kommunalt planverk og er dette behandlet hensiktsmessig? Ja.
Med bakgrunn i politiske føringer eller endringer i samfunnet, er det i tillegg andre tema som skulle vært vektlagt i rammeplan for kulturskolen? Nei
Vedlegg 1715774149-34.pdf