Høring: Svar

<< Tilbake | Last ned svaret som PDF

Svar fra Bodø kulturskole

Kategori: En kulturskole

Sendt inn av Bertil Bertelsen (Rektor)
15.05.2024 kl.13:30
Er strukturen i høringsutkastet til ny overordnet del av Rammeplan for kulturskolen forståelig og hensiktsmessig Nei
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Ok, men kapittel 2 burde bare hete «kulturskolens oppdrag», ikke «forståelse av oppdraget»
Er fremstillingen og forklaringen av kulturskolens tre pilarer (kapittel 2.2) klar og hensiktsmessig? Nei
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Heller bruke perspektiv som begreper, framfor pilarer. Mer beskrivende og forståelig, pilarer virker fremmed og rart. Bodø kulturskole synes opplevelsesaspektet mangler. Perspektiv nr. 2 kunne hete «Utfoldelse og opplevelse»; for å også betone egenverdien av kunst og kultur, og opplevelse som et sentralt element Bruke begrepet sosial bærekraft i stedet for bare bærekraft. Mere presist, beskrivende og treffende for hva det dreier seg om. Under sosial bærekraft, nederst på s. 9, kommer plutselig natur inn som element. Virker fremmed og brått, og reflekteres ikke i avsnitt 2.3 Kulturskolens mål. I avsnitt 2.4 står det at kulturskolen bidrar til sosial innovasjon i samfunnet. Uten eksempler framstår dette som vel store ord, og vidløftig, og kan være eksempel på en språkbruk som går igjen, preget av gode, men høye intensjoner, og som kanskje skulle konkretiseres og strammes inn. I avsnitt 2.4.1. savner vi at frivillige organisasjoner og annen kultur/andre kulturaktører tydeliggjøres som mulige aktører for medvirkning, samhandling og samskaping. Generelt sett burde egenverdien til kunst og kultur komme tydeligere frem i kapittel 2. Det er vel og bra med å nevne og argumentere for hvordan kultur kan bidra og ha positiv effekt på en rekke andre forhold, men egenverdien kulturell aktivitet og opplevelse har, må ikke «bli borte»
Er beskrivelsen av kulturskolens praksis, inndelt i tre områder, klar og hensiktsmessig? Nei
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Bodø kulturskole mener at rekkefølgen fra gammel rammeplan, hvor breddetilbud kommer først, bør beholdes. Rekkefølgen bredde - kjerne – fordypning beskriver et naturlig utviklingsforløp. 3.1.1. Individuell registrering bør kanskje ikke være et definisjonskrav for kjerneprogrammet? Eksempelvis ved salg av tjenester kan det finnes tilfeller hvor frivillig organisasjon organiserer elevene, uten at de er individuelt registrert i kulturskolens systemer 3.1.3 Breddetilbud - Her bør det ikke være et definisjonskrav at brukeren ikke er individuelt registrert som kulturskolens elever. Et eksempel er tverrfaglige førskolegrupper driftet av kulturskolen selv, et typisk breddetilbud, hvor elevene søker plass og registreres som elever ved kulturskolen. Også viktig at frivillige organisasjoner/andre kulturaktører nevnes når det gjelder samhandling og samskaping for utvikling av nye tilbud og aktiviteter. 3.4 Eleven skal medvirke i hele læringsprosessen, ikke bare i vurderingen. Dette må komme tydeligere frem. Avsnittet smaker litt av gammel mesterlæretradisjon. 3.5 Andre avsnitt: kulturskolen som samhandlende aktør fordrer kunnskap i kulturskolekollegiet om.... her må også frivillige organisasjoner, andre kulturaktører nevnes, ikke bare fokusere på kommunale ting 3.6. kulturskolen og kulturlivet Bra at frivillige organisasjoner/det lokale kulturlivet nevnes her. Men det bør være med hele veien, jfr tidligere innspill. Kulturskolene samarbeider også med profesjonelle, private kulturaktører, til beste for barn, unge og eldre.
Barn og unges medvirkning: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av barn og unges medvirkning og er dette behandlet hensiktsmessig? Barn og unges medvirkning: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av barn og unges medvirkning og er dette behandlet hensiktsmessig? Medvirkning forstått som en prosess hvor lærer og elev samarbeider, er lite synlig. Elevens rett til å bli sett og hørt i det som vedrører egen sak, gjelder «hele veien». Eksempelvis nevnes under 4.1 – Kvalitet, elevråd som kanal for å ivareta elev-perspektivet, men sier ikke noe om primærkilden, den enkelte elev som kan medvirke her. Men bra at medvirkning til egen læring nevnes under prosesskvalitet :) Viktigheten av aktive elever; aktiviteter skapt av elevene, og samhold
Kulturskolen som samarbeidende aktør: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskolen som samarbeidende aktør og er dette behandlet hensiktsmessig? Fremtidens kulturskole som en samhandlende, samarbeidende og samskapende aktør er grundig vektlagt, men planen fokuserer helhetlig for mye på samarbeid med kommunale tjenester. Annet kulturliv, både frivillig organisasjoner og profesjonelle aktører må gjennomgående nevnes og være framme i bevisstheten gjennom planen.
Kulturskole for alle: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskole for alle og er dette behandlet hensiktsmessig? Ikke besvart
Kulturskolen i kommunalt planverk: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskolen i kommunalt planverk og er dette behandlet hensiktsmessig? Ikke besvart
Med bakgrunn i politiske føringer eller endringer i samfunnet, er det i tillegg andre tema som skulle vært vektlagt i rammeplan for kulturskolen? Ikke besvart
Vedlegg Ingen vedlegg