Høring: Svar

<< Tilbake | Last ned svaret som PDF

Svar fra Rogaland musikkråd

Kategori: Forening eller organisasjon

Sendt inn av Liv Tjemsland (Daglig leder)
15.05.2024 kl.13:57
Er strukturen i høringsutkastet til ny overordnet del av Rammeplan for kulturskolen forståelig og hensiktsmessig Ja
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Ikke besvart
Er fremstillingen og forklaringen av kulturskolens tre pilarer (kapittel 2.2) klar og hensiktsmessig? Ja
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Ikke besvart
Er beskrivelsen av kulturskolens praksis, inndelt i tre områder, klar og hensiktsmessig? Ja
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Men se innspill til innhold under.
Barn og unges medvirkning: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av barn og unges medvirkning og er dette behandlet hensiktsmessig? Ikke besvart
Kulturskolen som samarbeidende aktør: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskolen som samarbeidende aktør og er dette behandlet hensiktsmessig? Kulturskolen, profesjonelle kulturarbeidere og det frivillige musikklivet Vi registrerer at forslag til ny rammeplan toner betraktelig ned samarbeidet, samspillet og samskapingen kulturskolen har og bør ha med det frivillige kulturlivet. Vi etterlyser at dette ikke blir nevnt allerede i kap. 1 om kulturskolens samfunnsoppdrag. Det frivillige musikk- og kulturlivet er en viktig samarbeidspartner for å skape gode og inkluderende lokalsamfunn. I mange kommuner er det et viktig samarbeid om instruktører, dirigenter og profesjonelle musikere i det frivillige musikkliv. Det gjelder for kor, korps og orkester. Slike samarbeid er viktige for å ivareta et aktivt, kompetent og variert kulturliv. På den måten har kulturskolen vært og er et ressurssenter slik det var beskrevet i forrige rammeplan. Et aktivt frivillig kulturliv er et viktig supplement til kulturskolens undervisning, der elevene kan utfolde seg videre utover undervisning. Elevene fra kulturskolen Kultur- og likestillingsdepartementet la i fjor fram kulturfrivillighetsstrategien for 2023-2025 – Rom for deltakelse som har samspillet mellom frivillig og profesjonelt kulturliv som et eget satsingsområde. Samspillet med kommunale kulturaktører har fått et eget kapittel satsingsområde 4. Vi savner ambisjoner kulturskolen kan ha i forhold til dette. Samarbeid om egnede musikklokaler Et annet viktig moment i samspillet mellom frivillig musikk- og kulturliv, er sambruken av egnede musikklokaler til øving og framføring. Dette er svært viktig i de fleste lokalsamfunn. Det samme gjelder samarbeidet mellom kulturskolen og det frivillige musikklivet om å sørge for at det finnes egnede musikklokaler tilgjengelig. For mange steder er dette samarbeidet essensielt for at kommunen planlegger for egnede arenaer for kulturlivet. Dette er det flere eksempler på i Rogaland, at dette samarbeidet er helt nødvendig for å få gjennomslag for at kommunen skal planlegge for egnede lokaler både til kulturskolen og for resten av det frivillige musikk- og kulturlivet. I regjeringens Rom for deltakelse er egnede lokaler også et eget satsningsområde, og kulturskolen og det frivillige musikk- og kulturlivet bør stå sammen lokalt for å ha fokus på dette i kommunale prosesser. Kulturfrivilligheten er en stor ressurs for kulturskolen og kjennetegnes av stor samarbeidsvilje. Vi ønsker at den nye rammeplanen i større grad konkretiserer hvordan samarbeidet kan omsettes i praksis.
Kulturskole for alle: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskole for alle og er dette behandlet hensiktsmessig? Ikke besvart
Kulturskolen i kommunalt planverk: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskolen i kommunalt planverk og er dette behandlet hensiktsmessig? Ikke besvart
Med bakgrunn i politiske føringer eller endringer i samfunnet, er det i tillegg andre tema som skulle vært vektlagt i rammeplan for kulturskolen? Regjeringens strategi for kulturfrivilligheten, satsningsområde 2 og 4, og egnede lokaler og samspillet mellom frivillige og profesjonelle.
Vedlegg 1715781476-36.pdf