Høring: Svar

<< Tilbake | Last ned svaret som PDF

Svar fra Kulturskolerektorene i Gauldalsregionen

Kategori: Et fagmiljø

Sendt inn av Sverre Stenløkk (Rektor)
16.05.2024 kl.14:35
Er strukturen i høringsutkastet til ny overordnet del av Rammeplan for kulturskolen forståelig og hensiktsmessig Ja
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Ikke besvart
Er fremstillingen og forklaringen av kulturskolens tre pilarer (kapittel 2.2) klar og hensiktsmessig? Ja
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Ikke besvart
Er beskrivelsen av kulturskolens praksis, inndelt i tre områder, klar og hensiktsmessig? Ja
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Ikke besvart
Barn og unges medvirkning: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av barn og unges medvirkning og er dette behandlet hensiktsmessig? Ikke besvart
Kulturskolen som samarbeidende aktør: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskolen som samarbeidende aktør og er dette behandlet hensiktsmessig? Ikke besvart
Kulturskole for alle: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskole for alle og er dette behandlet hensiktsmessig? Ikke besvart
Kulturskolen i kommunalt planverk: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskolen i kommunalt planverk og er dette behandlet hensiktsmessig? Ikke besvart
Med bakgrunn i politiske føringer eller endringer i samfunnet, er det i tillegg andre tema som skulle vært vektlagt i rammeplan for kulturskolen? Det var knyttet store forventninger til hvordan revidert rammeplan ville vektlegge digitalitet, etter Lederkonferansens fokus på tematikken, og med bakgrunn i bl.a. Telemarksforsknings anbefaling om at kulturskolen må rustes for fremtiden gjennom digital didaktikk som må forankres i planverk. Avsnitt 3.3s overskrift kan imidlertid virke å love mer enn den holder. Rammeplanutkastet oppleves å underminere omfanget av digitalitet og konsekvensene denne har fått og kommer til å få, ikke bare for kulturskolen, men også dens samskapingspartnere og samfunnet for øvrig. Digitalitet fordrer endring i relasjonen mellom kulturskolen og omverdenen, samt endring av kulturskolens rolle i samfunnet. Grunnleggende sett får den i økende grad alvorlige konsekvenser for kunstens, og kunstopplæringens, egenverdi og samfunnsverdi, spesielt i møte med kunstig intelligens. Det bør fremheves at kulturskolen både skal "benytte mulighetene som ligger i den digitale utviklingen" og samtidig være kritisk til, og reflektere rundt, konsekvensene av digitaliteten i møte med skapende kunst, utover dikotomien mellom håndverk og originalitet hos autodidakte digitalt kompetente elever. Digitaliteten er ikke bare verktøy, men et paradigmeskifte som skaper etiske problemstillinger av grunnleggende art for kulturskolen; et perspektiv som ikke bør gå upåaktet hen. Begrunnelsen for hvorfor digitalitet krever innovativ og dialogbasert pedagogikk er godt formulert i utkastet. Tematikken bør nyanseres og innlemmes i flere relevante avsnitt i rammeplanens overordnede del.
Vedlegg Ingen vedlegg