Høring: Svar

<< Tilbake | Last ned svaret som PDF

Svar fra Indre Fosen kommune, utvalg for samfunnsutvikling og forvaltning

Kategori: Kommune

Sendt inn av Svein Buan (Kulturskolerektor)
03.05.2024 kl.08:56
Er strukturen i høringsutkastet til ny overordnet del av Rammeplan for kulturskolen forståelig og hensiktsmessig Ja
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Ikke besvart
Er fremstillingen og forklaringen av kulturskolens tre pilarer (kapittel 2.2) klar og hensiktsmessig? Nei
Hvis nei: Fortell oss hvorfor • Hvor kommer pilarene fra? Trenger litt mer forklaring. • Sosial bærekraft - allmenn kjent som begrep?
Er beskrivelsen av kulturskolens praksis, inndelt i tre områder, klar og hensiktsmessig? Nei
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Det bør skrives tydeligere om fordypning – skal man oppnå kulturskole for alle, er dette viktig.
Barn og unges medvirkning: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av barn og unges medvirkning og er dette behandlet hensiktsmessig? Det står ingenting om hvilken medvirkning de skal ha, hvordan dette skal løses.
Kulturskolen som samarbeidende aktør: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskolen som samarbeidende aktør og er dette behandlet hensiktsmessig? o 3.6.2: (Kulturskolen og kulturlivet) Teksten mangler hvilket mandat og hvilke ressurser vi har til å gjennomføre dette arbeidet, det bør også skrives mer utfyllende om dette temaet. (Forslag: bruke eksempel som det gjøres i Meld St. 18 (2020–2021) o Kapittel 4.4 Universiteter og høgskolers ansvar Skal rammeplanen for kulturskolen legge føringer for universiteter og høgskoler? Skal universiteter og høgskoler vedta rammeplan for kulturskole? «..deltar i aktive partnerskap og bidrar slik i kulturskolenes utviklingsarbeid»? Det kan være vanskelig å forstå dette som en del av en rammeplan som skal vedtas i kommunestyret, men det kan passe veldig fint i en strategiplan for Kulturskolerådet? o Kapittel 3.6.3 Kulturskolen og kommunens tjenester «….kan bidra til å løse kommunens oppgaver innenfor områder som oppvekst, helse og omsorg.» Hvilke udefinerte oppgaver innenfor helse og omsorg er det snakk om at vi skal løse? Her hadde det vært tydeligere dersom dette hadde vært konkretisert, og da spesielt innenfor helse og omsorg. Kulturskolen i forebyggende og helsefremmende arbeid (2.4.3) her kunne det med fordel ha stått mer utdypende og konkret. For eksempel musikkterapi – det står ingen ting om hva musikkterapi er, og hvordan musikkterapi kan brukes.
Kulturskole for alle: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskole for alle og er dette behandlet hensiktsmessig? o Det mangler kanskje en tydelig klargjøring av hva som ligger i kulturskole for alle. Savner en presisering av hvem som er alle og hva som menes med kulturskole for alle. Ordet «tilrettelegging» er ikke-eksisterende når det snakkes om kulturskole for alle. Det nevnes «tilgjengelig» i stedet. Det er forskjell på fysisk tilgjengelighet og pedagogisk tilrettelegging. Det er stort fokus på mangfold i både elevmasse og fag, men det oppleves kanskje som fokus på kvantitet over kvalitet. o Savner også et større samlet kapittel som omhandler kulturskole for alle. Nå står det i sporadiske setninger i ulike kapitler. I kap 2.4.2 «Kulturskolen som inkluderende kraft», er det noen få setninger som egentlig sier bare det samme. «Inkluderende kraft» er også veldig udefinerbart. (I rammeplan for SFO står det for eksempel: «Barn med behov for særskilt tilrettelegging skal ha et tilbud som legger til rette for at også de kan være inkludert og delta likeverdig i lek, kultur og aktiviteter.») o Kulturskole for alle oppnås ikke kun med gode intensjoner. Det bør inn noe som omhandler faglighet, kompetanse, tilrettelegging, utvikling, og prioritering. Det er fint å ha med «hvorfor», men for å oppnå målene er det også viktig å ha med «hvordan». o Fint om friplassordning kunne fått en større plass i dokumentet. Dette er et viktig virkemiddel for at vi skal nå målet om kulturskole for alle, slik at alle har mulighet til å delta uavhengig av sosioøkonomisk bakgrunn.
Kulturskolen i kommunalt planverk: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskolen i kommunalt planverk og er dette behandlet hensiktsmessig? Det hadde vært ønskelig at det skrives litt mer utfyllende om dette temaet, og hvordan dette skal arbeides med i kommunen.
Med bakgrunn i politiske føringer eller endringer i samfunnet, er det i tillegg andre tema som skulle vært vektlagt i rammeplan for kulturskolen? Skoleaktivitet, kulturaktivitet og fritidsaktivitet – her mangler det en tydeliggjøring av hva kulturskolen skal være på de forskjellige arenaene. (Eksempler hadde vært fint)
Vedlegg 1714726593-7.pdf