Høring: Svar

<< Tilbake | Last ned svaret som PDF

Svar fra Dissimilis

Kategori: Forening eller organisasjon

Sendt inn av Sunniva Molvær Ihlhaug (Fagansvarlig, Dissimilis nasjonale kompetansesente)
03.05.2024 kl.14:27
Er strukturen i høringsutkastet til ny overordnet del av Rammeplan for kulturskolen forståelig og hensiktsmessig Ja
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Ikke besvart
Er fremstillingen og forklaringen av kulturskolens tre pilarer (kapittel 2.2) klar og hensiktsmessig? Ja
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Ikke besvart
Er beskrivelsen av kulturskolens praksis, inndelt i tre områder, klar og hensiktsmessig? Ja
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Ikke besvart
Barn og unges medvirkning: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av barn og unges medvirkning og er dette behandlet hensiktsmessig? Ikke besvart
Kulturskolen som samarbeidende aktør: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskolen som samarbeidende aktør og er dette behandlet hensiktsmessig? Ikke besvart
Kulturskole for alle: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskole for alle og er dette behandlet hensiktsmessig? Vi mener temaet ikke er behandlet hensiktsmessig da teksten ikke spesifiserer i stor nok grad hvordan og hvorfor kulturskolen ønsker å inkludere personer med funksjonsnedsettelser. Personer med funksjonsnedsettelser er kun nevnt to ganger i rammeplanen (kap 1.1.2 og 4.1). Vi vet at personer med funksjonsnedsettelser deltar mindre i kultur- og fritidsaktiviteter enn andre. I FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD) er det nedfelt at partene skal treffe hensiktsmessige tiltak for å sikre at personer med funksjonsnedsettelser skal ha mulighet til å utvikle og utnytte sitt kreative og kunstneriske potensiale. I NOU-rapporten “På høy tid – realisering av funksjonshindredes rettigheter” fra 2023, står det at funksjonshindrede barn og unge har manglende tilgang på kunstopplæring, samt at kulturaktivitetene som tilbys ofte foregår med et uttalt terapeutisk/pedagogisk formål og ikke som et mål i seg selv. Vi mener at kulturskolen bør ha høyere ambisjoner hva gjelder å gi personer med utviklingshemming og funksjonsnedsettelser tilpasset undervisning av høy kvalitet, gjennom kvalifiserte lærere som har særlig kompetanse innen undervisning av denne gruppen elever. Dissimilis er en organisasjon som arbeider for å fremme kulturdeltakelsen til personer med utviklingshemming. På landsbasis i Norge fins det 30 Dissimilis-grupper som er direkte drevet gjennom Kulturskolen, og 25 grupper som på andre måter er drevet gjennom kommunen. Ved Dissimilis nasjonale kompetansesenter har vi undervist personer med utviklingshemming i musikk, dans og drama i over 40 år, og vår erfaring er at personer med utviklingshemming og funksjonsnedsettelser har kapasitet til å lære kreative og kunstneriske fag, på linje med andre. Siden 80-tallet har mange av våre elever formidlet kunst fra noen av de største scenene i landet. Hit kommer man riktignok ikke uten muligheten til å lære, gjennom individuelt tilpasset kunst- og kulturopplæring. For dét trengs et rammeverk som tar målgruppen på alvor. Vi håper derfor at kulturskolen skal ta et særlig ansvar for å inkludere personer med funksjonsnedsettelser i sitt undervisningstilbud. Slik vi leser rammeplanen nå, kommer det ikke fram at dette er et mål. Våre forslag til endringer: Kap 3.1. Vi foreslår å legge til ordet "funksjonsnivå", for å understreke at personer med ulike funksjonsvariasjoner er velkomne: En kulturskole for alle innebærer at alle, uavhengig av bakgrunn og funksjonsnivå, føler seg velkomne. Kap 1.1.2 Vi foreslår at det refereres direkte til CRPD artikkel 30, slik det i avsnittet før refereres til Barnekonvensjonens artikkel 30 og 31. Ved å referere til CRPDs artikkel 30 “Deltakelse i kulturliv, fritidsaktiviteter, fornøyelser og idrett,” kan det i større grad bli tydeliggjort hvorfor det er viktig å inkludere personer med funksjonsnedsettelser i kulturskolen. I CRPDs artikkel 30.2 står det: Partene skal treffe hensiktsmessige tiltak for å gi mennesker med nedsatt funksjonsevne mulighet til å utvikle og utnytte sitt kreative, kunstneriske og intellektuelle potensial, ikke bare av hensyn til seg selv, men også til berikelse for samfunnet. Vi foreslår også å endre ordlyden i kap 1.1.2, overskrift “FNs konvensjon om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne”, for å tydeliggjøre at kulturskolen tar et ansvar for å inkludere personer med funksjonsnedsettelse. Vårt forslag til endring av nåværende ordlyd: “Kulturskole for alle innebærer å ta et særskilt ansvar for at alle i kommunen som ønsker det, får ta del i kulturskolens aktiviteter og undervisning og at tilbudene er innrettet på en slik måte at de er tilgjengelige for personer med funksjonsnedsettelser.” Kap 4.1.2 For å bedre sikre at ansatte i kulturskolen har kompetanse til å gi gode undervisningtilbud til personer med funksjonsnedsettelser foreslår vi å legge til en setning i kapittel 4.1.2 Anbefalte kompetansekrav for ansatte i kulturskolen. “Ansatte i kulturskolen har høy kunstfaglig kompetanse med minimum tre års formell kunstfaglig utdanning. Ansatte som gir tilbud til elever med funksjonsnedsettelser bør ha særlig kompetanse innen undervisning av denne gruppen elever. “
Kulturskolen i kommunalt planverk: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskolen i kommunalt planverk og er dette behandlet hensiktsmessig? Ikke besvart
Med bakgrunn i politiske føringer eller endringer i samfunnet, er det i tillegg andre tema som skulle vært vektlagt i rammeplan for kulturskolen? Ikke besvart
Vedlegg Ingen vedlegg