Høring: Svar

<< Tilbake | Last ned svaret som PDF

Svar fra Ørland kulturskole

Kategori: En kulturskole

Sendt inn av Gunn Kristin Ørsleie (Enhetsleder)
23.05.2024 kl.06:30
Er strukturen i høringsutkastet til ny overordnet del av Rammeplan for kulturskolen forståelig og hensiktsmessig Ja
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Ikke besvart
Er fremstillingen og forklaringen av kulturskolens tre pilarer (kapittel 2.2) klar og hensiktsmessig? Nei
Hvis nei: Fortell oss hvorfor De tre grunnpilarene er i og for seg greie, men dette er noe nytt og trenger en mye større forklaring. Hvis dette skal være gjennomgående i alt som kulturskolen driver med så må det tydeliggjøres hvilke forventninger som er til disse. Hva kan/skal den enkelte kulturskole legg inn i disse begrepene?
Er beskrivelsen av kulturskolens praksis, inndelt i tre områder, klar og hensiktsmessig? Nei
Hvis nei: Fortell oss hvorfor Beskrivelsen av kulturskolenes praksis er etter vår mening noe «snever». Dette er en plan som vi skal kunne vise til når vi får spørsmål om hvorfor vi gjøre sånn og sånn, og ikke minst hva foreldre/foresatte kan forvente av kulturskolen. Mange mener at man kjøper en individuell undervisningstime på 20 min pr. uke. Her hadde det vært fint å vise til Rammeplan ift hvordan undervisningen kan legges opp når vi møter slike spørsmål. Skal de tre grunnpilarene være gjennomgående så må disse knyttes opp mot kulturskolens praksis. Vi reagerer på presens-formen som planen er skrevet i. Vi reagerer også på noen «vanskelige» formuleringer. Skal vi bruke denne planen aktivt inn mot foreldre/foresatte og politikere så krever det et forståelig språk.
Barn og unges medvirkning: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av barn og unges medvirkning og er dette behandlet hensiktsmessig? Ikke besvart
Kulturskolen som samarbeidende aktør: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskolen som samarbeidende aktør og er dette behandlet hensiktsmessig? Ikke besvart
Kulturskole for alle: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskole for alle og er dette behandlet hensiktsmessig? Ikke besvart
Kulturskolen i kommunalt planverk: Ivaretar teksten ønsket om vektlegging av kulturskolen i kommunalt planverk og er dette behandlet hensiktsmessig?
Med bakgrunn i politiske føringer eller endringer i samfunnet, er det i tillegg andre tema som skulle vært vektlagt i rammeplan for kulturskolen? Ikke besvart
Vedlegg 1716445848-52.pdf