Dks omorganiseres

img_886.jpg
HENSIKTEN: – Omleggingen skal heve kvaliteten på elevenes tilbud, styrke de ulike kunstuttrykkene og redusere byråkrati for kunstnere og artister, sier kulturminister Thorhild Widvey.
18.08.2015 Egil Hofsli (tekst) Ilja C. Hendel (foto)
Del på:

Dks omorganiseres

OSLO: Regjeringen endrer organiseringen av Den kulturelle skolesekken (DKS) og vil samtidig tilføre ordningen 12,2 millioner kroner ekstra allerede i 2015. – Spennende og positiv nyhet, sier direktør Morten Christiansen i Norsk kulturskoleråd.

 

Les hele Christiansens kommentar nederst i saken.

 

Se pressekonferansen om saken her

 

Med et ønske om å sikre tettere samarbeid mellom skole- og kultursektor, høyere og jevnere kvalitet på elevenes kulturtilbud, og videreutvikling av ordningen innenfor alle kunstuttrykk, får dagens Rikskonsertene nytt og utvidet mandat, nytt navn og nye oppgaver som en nasjonal enhet for alle kunstuttrykkene i DKS.

 

– Møtet med kunst preger oss som mennesker, Den kulturelle skolesekken skal gi alle elever et profesjonelt kunst- og kulturtilbud. Flere rapporter har påvist ujevn kvalitet, og behov for bedre samarbeid mellom skole- og kultursektor. Omleggingen skal heve kvaliteten på elevenes tilbud, styrke de ulike kunstuttrykkene, og redusere byråkrati for kunstnere og artister, uttaler kulturminister Thorhild Widvey.

 

Poengterer kunstens viktighet

 

I tillegg til at flere rapporter har både påvist store variasjoner i kvalitet og tilbud i de ulike regionene, skaper mange ulike finansierings- og rapporteringssystemer for DKS-aktørene unødig byråkrati med dagens organisering. DKS har heller ikke klart å oppnå god nok dialog og samspill mellom skolesektor og kultursektor nasjonalt, regionalt og lokalt.

 

– Å bli kjent med ulike kunst- og kulturuttrykk er en viktig del av grunnutdanningen til elevene våre. Kunst er viktig for å forstå oss selv og samfunnet vi lever i, og bidrar til dannelse, forståelse, læring, mestring. Omleggingen skal bidra til at kunst og kultur blir bedre integrert i elevenes arbeid, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

 

Fakta om DKS

 

Den kulturelle skolesekken (DKS) skal sørge for at alle elever fra 6-19 år får møte profesjonell kunst og kultur i skolen. Ordningen dekker hele bredden av kulturuttrykk: scenekunst, visuell kunst, musikk, film, litteratur og kulturarv. Rikskonsertenes skolekonsertordning ble etablert før Den kulturelle skolesekken, og har stått for størstedelen av musikktilbudet i DKS.

 

Fakta om Rikskonsertene

 

Rikskonsertene ble etablert i 1967, for å gi alle i hele landet et bredt konserttilbud av høy kvalitet. Skolekonserter har vært Rikskonsertenes kjernevirksomhet siden 2012, da Rikskonsertenes offentlige konserter for voksne ble nedlagt.

 

Mandat for den nye nasjonale enheten for DKS

 

  • Styrke den kunstneriske og formidlingsmessige kvaliteten i DKS-tilbudet innen alle kunstretninger og være en nasjonal koordinerende instans for utvikling av kvalitet og samarbeid i DKS-ordningen.

 

  • Forvalte statlige midler til DKS-ordningen, samt tilskuddsmidler til utvikling av ordningen.

 

  • Samarbeide om innhold og kvalitet med høyere kunstutdanning, lærerutdanning, kunst- og kulturinstitusjoner og -organisasjoner, produksjonsmiljøer og nasjonale aktører for Den kulturelle skolesekken.

 

  • Bidra til å fremme engasjement og utvikle kunnskap og kompetanse om kunst og kultur i opplæringen, og sikre at DKS-ordningen understøtter skolens læreplaner.

 

  • Drive rådgivning og veiledning overfor fylkeskommuner og kommuner, herunder gi råd om hvordan tilbud fra Den kulturelle skolesekken og kulturskolene kan benyttes i skolene, og videreformidle gode erfaringer med å koordinere kulturskolevirksomheten og DKS-tilbudene lokalt.

 

  • Basere sitt arbeid på forsknings-, forsøks- og utviklingsarbeid. Initiere forskning og utviklingsarbeid, og stimulere og samarbeide med ulike fagmiljøer om forsknings- og utviklingsarbeid på regionalt og nasjonalt nivå.

 

  • Ha god kompetanse innen kunst- og kulturfag, kunstformidling, pedagogikk, skolefag, rammeplan og læreplanverk, arbeide for god forankring og tett samarbeid mellom skole- og kunstsektor.

 

  • Bistå sentrale myndigheter i kultursektor og utdanningssektor med råd og tjenester i arbeidet med å realisere politiske føringer, og selv ta initiativ til å styrke nasjonale satsinger.

 

  • Føre forhandlinger med utøver- og rettighetsorganisasjoner.

 

  • Sikre god ressursutnyttelse, effektiv forvaltning og tydelige og hensiktsmessige styringsstrukturer i DKS.

 

Norsk kulturskoleråds direktør:

– Spennende og positiv nyhet

 

– Det at Rikskonsertene konverteres til den nye nasjonale enheten for Den kulturelle skolesekken er en spennende og positiv nyhet, sier direktør Morten Christiansen (bildet t.h.) i Norsk kulturskoleråd. I følge ham ser Norsk kulturskoleråd med forventning på denne etableringen.

 

– Vi har et godt og nært samarbeid med Rikskonsertene, som vi håper kan forsterkes ytterligere gjennom dette grepet fra regjeringen. Mange kulturskoler administrerer kultursekken lokalt, og befester gjennom det kulturskolen som lokalt ressurssenter. Norsk kulturskoleråd håper og tror at en ved denne nyetableringen kan forsterke den posisjonen kulturskolene har, sier Christiansen.

 

Kulturskolerådet har en samarbeidsavtale med dagens DKS.

 

– Vi håper denne kan utvikles videre sammen med Rikskonsertene/den nye nasjonale enheten for DKS. Dette er også et mulighetsrom for å etablere flere såkalte 100 %-kommuner som administrerer det totale kultursekktilbudet i sine respektive kommuner. I høringen om "Det muliges kunst" har Norsk kulturskoleråd vært positive til dette. Nå åpner denne muligheten seg, sier Christiansen.

 

– Kulturskolerådet har på vegne av kommunene utarbeidet en ny rammeplan for kulturskolen. Vi er nå i ferd med å implementere denne, blant annet gjennom å etablere et veilederkorps etter mal fra Utdanningsdirektoratets veilederkorps for grunnskolen. Her har vi muligheter til å bidra i forhold til utviklingen av skolesekken sammen med den nye nasjonale enheten for DKS, blant annet gjennom vårt gjennomarbeidede og ubyråkratiske nettverk med våre eiere og medlemmer; de norske kommunene, sier direktør Morten Christiansen.

 

Under pressekonferansen om DKS-nyheten tirsdag ble det opplyst at det skal etableres et fagråd knyttet til ordningen. Her ser Norsk kulturskoleråd seg selv som en naturlig og selvfølgelig deltaker.

 

– Norsk kulturskoleråd ser frem til å bidra til utviklingen av Den kulturelle skolesekken til et en endra bedre tilbud til barn og unge i hele landet, sier direktør Morten Christiansen.

 

 

Les flere nyheter!