Andre arrangement

Del på:

Andre arrangement

Her finner du informasjon om noen sentrale arrangement og arrangementstyper Norsk kulturskoleråd tidligere har stått bak - alene eller sammen med andre.

 

 

Godt musikkår

Tv-sendt nyttårskonsert som Norsk kulturskoleråd og NRK samarbeidet om. Konserten synliggjør både bredde og topp i kulturskolen.

 

Arrangert for siste gang ved årsskiftet 2007/2008.

 

 

Fargespill  Flere farger 

Norsk kulturskoleråd var med som arrangør av konferansen som skulle begeistre, inspirere, motivere og gi kunnskap om hvordan kulturskolen kan bli en bedre arena for inkludering ved å bruke Fargespill som metode.

 

 

I tillegg til kulturskolerådet besto arrangørgruppa i oppstartsåret 2016 av Stiftelsen Fargespill, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommunale kulturskole og Trondheim kammermusikkfestival.

 

Målgruppa for konferansen utgjøres av kulturskoler, kulturetater, kulturpolitisk nivå, mottaksskoler og asylmottak. Arrangørene håper det skal bli Flere Farger-prosjekt (søstermodellen til Fargespill) i flere kommuner.

 

Fargespill - Flere farger

Konferansen Fargespill – Flere farger 2016 ble arrangert i Trondheim 29. og 30. september.

 

Programmet for Fargespill  Flere farger 2016

 

Innholdsmessig besto konferansen av foredrag, verkstedkurs, erfaringsdeling og modeller. Det var også fokus på Fargespills bidrag i Flere farger-prosjektene.

 

Presentasjoner fra Fargespill  Flere farger 2016

 

Noen av bidragsyterne i 2016

 

 • Geir Toskedal, stortingspolitiker, Kristelig Folkeparti
 • Ole Hamre, Sissel Saue, Irene Kinunda og Kjersti Berge  Stiftelsen Fargespill
 • Vegar Snøfugl, Trondheim Kammermusikkfestival
 • Line Henriksen, Trondheim kommunale kulturskole
 • Anders Rønningen og Torkel Øien, Norsk kulturskoleråd
 • Marit Lian og Hans Petter Vik Sæther, Hemne kommune
 • Gerd Staverløkk, Tone Norbeck og Gjert Øren, Oppdal kommune

 

Fargespillmetodikk

 

Fargespillmetodikken kan du lese mye mer om på fargespill.no. I bunnen for fargespillfilosofien ligger troen på at når en skal skape noe sammen med andre mennesker er følgende suksessformelen: Spør hva de har, i stedet for hva de mangler. Denne metoden, som egentlig er relevant for de aller fleste mellommenneskelige relasjoner, er bærebjelken i prosjektet Fargespill.

 

Fargespillmetodikken bygger på fire søyler:

 

 • Kulturelt mangfold som ressurs
 • Anerkjennelse
 • Gjensidighet
 • Kultur, holdninger og verdier

Fargespillhistorien

 

20 mai 2004 åpnet Festspillene i Bergen med det aller første Fargespill. Mer enn 60 barn og unge fra 20 ulike nasjoner sto på scenen, og forestillingen fikk en formidabel mottakelse. Siden 2004 har Fargespill utviklet seg til en rekke multietniske musikalske møter på Vestlandet og ellers i landet.

 

Bak Fargespill stå erfarne aktører fra det norske kulturfeltet: Musikeren og komponisten Ole Hamre, sangeren og pedagogen Sissel Saue, koreografen og pedagogen Hilde Sol Erdal utarbeidet grunnlaget for Fargespillmodellen. Hilde Sol sluttet i prosjektet i 2009 og Elizabeth Guino-o tok over som koreograf.

 

Sammen med barn og unge fra blant annet Nygård skole skaper de musikalske møter som setter spor, både hos dem som deltar og hos publikum. Fargespill er i stadig utvikling som metode, forestilling og organisasjon.

 

Flere farger er altså en søstermodell til Fargespill, der det blant annet stilles lavere krav til framføringsarena. Flere farger-prosjekt kan gjennomføres i regi av kommuner eller andre, men Fargespill vil alltid være medarrangør.

 

 

Kunstfaglig opplæring. Det er nå det gjelder!

Norsk kulturskoleråd region øst og Musikk i Skolen sto bak denne drøftings- og erfaringsutvekslingskonferanse om framtidas kunstfaglige opplæring.

 

Målgruppa for konferansen var skoleledere og -inspektører, kulturskoleledere og -inspektører, skolepolitikere, kommuneadministrasjon og andre som er opptatt av kunstfaglig opplæring.

 

Kunstfaglig opplæring. Det er nå det gjelder! 2016

 

Konferansen «Kunstfaglig opplæring. Det er nå det gjelder!» ble arrangert i Kristiansand 28. og 29. september 2016.

 

Hvordan etablere fungerende og varige samhandlingsstrukturer lokalt? Hvordan se de nasjonale og lokale styringsdokumentene innenfor kunstfaglig opplæring fra et mer samlet perspektiv? Hvordan sikre at alle lokale ressurser på området brukes optimalt og til størst nytte for barn og unge? Dette var noen av spørsmålene konferansens innhold skulle gi svar på.

 

Konferansearrangørene tok utgangspunkt i at implementering av ny rammeplan for kulturskolen, videreutvikling av læreplan for grunnskolen (St. Meld. 28 (20152016) og nyetablering av Den kulturelle skolesekken gir nye muligheter for en helhetlig utvikling og styrking av den kunstfaglige opplæringen.

 

Presentasjoner m.m.

 

Norsk kulturskolefestival

Tidenes første  og så langt eneste  utgave av Norsk kulturskolefestival var en del av paraplyarrangementet UNG 2014.

 

 

Nasjonalt fagforum

Med fokus på videreutvikling av fagene dans, teater og visuell kunst  og med læreres situasjon som utgangspunkt  ble det i 2011 og 2013 arrangert Nasjonalt fagforum for visuell kunst, dans og teater.

 

Fagene dans, teater og visuell kunst i kulturskolen er relative nye og ikke store fag, med ganske små stillinger og med relativt knappe midler. Kunstpedagoger som underviser i disse tre fagområdene føler seg ofte alene innen eget kollegium og har kontinuerlig behov for inspirasjon og nye ideer og å kunne utveksle erfaring og undervisningsmetoder med andre.   

 

Fagforumet hadde form som et seminar for lærere som arbeider ukentlig med opplæring av visuelle kunstfag dans og teater i kulturskolen og som også ofte er utøvende dansere, billedkunstnere/kunsthåndverkere eller scenekunstnere.    

 

For fagenes utvikling er viktig å ta tak i fagenes egenart, mål, fagplaner, organisering, undervisningsmodeller og formidling. I tillegg er det viktig å se på nye fagområder innenfor hvert fag som til nå ikke er mye vektlagt i undervisningen. Dette vil igjen bidra til styrking og videreutvikling av kompetanse.

 

Nasjonalt fagforum 2013

Nasjonalt fagforum 2011

 

Nasjonalt fagseminar

Ett selvstendig arrangement i festivalen UNG 2014 i 2014.

 

Seminaret handlet om ungdomskultur og samspill mellom kultur og opplæring. Seminaret var en blanding av konferanse og kulturopplevelser.

 

 

 

Skrivelyst

Skrivelyst var en konferanse som hadde til hensikt å styrke skapende skriving som kulturskolefag.

 

Konferansen inneholdt både foredrag, verkstedkurs og erfaringsutveksling samt informasjon om relevante tilskuddordninger, samarbeidspartnere o.l.

 

Skrivelyst 2014

Arrangert i Oslo 3.4. april 2014.

 

Aktuelle dokument etter Skrivelyst 2014

 

Skrivelyst 2011

I etterkant av arrangementet ble det utlyst midler som støtte til oppstart av tilbud i kulturskoler. Midlene kom fra Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, mens Norsk kulturskoleråd sto for tildelingen.

 

Aktuelle dokument etter Skrivelyst 2011

 

Kykeliky

Konferansen Kykeliky var ment for de som arbeider med kunst og kultur for barn i alderen null til åtte år.

 

Arrangører var Norsk kulturskoleråd, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen og Kulturtanken (tidligere Rikskonsertene). Sentrale samarbeidsparter var høgskoler og universitet knytta til regionen konferansen ble arrangert i.

 

Målgruppa for konferansen var ansatte i kulturskoler, barnehager, høgskoler, universitet samt andre som arbeider med kulturadministrasjon. Arrangørene ønska alltid å tilby spennende og nyttige foredrag og verksted, rom for erfaringsdeling og gode kunstneriske innslag.

 

2017

Stjørdal

Program

Omtaler

Presentasjoner fra:

Guri Krogh Dodig

Ulla Voss Gjesing

Lise Hovik

Jørgen Moe

Lea Moxnæss

Siri Reinsberg

Lisbeth Risvold

Brit Vie

2016

Bergen

Program

Omtaler

Flyer

Nyhetssak

2015

Oslo

Program

Omtaler

Fotoreportasje

2014

Tromsø

Program

Omtaler

Fotoreportasje

Kaklekoret synger Prøysen-potpurri

Kaklekoret synger BliMe-sangen

 

 

Nordisk musikk- og kulturskolekonferanse 2017

Det nordiske kulturskolesamarbeidet ble videreutviklet og ytterligere forsterket på Nordisk musikk- og kulturskolekonferanse 2017.

 

Presentasjoner fra konferansen / Presentations from the conference

Flere nyttige nettsteder / More useful sites on internet

 

«Musikk- og kulturskole for alle  forskning, kvalitet og kompetanse» var overskriften for konferansen som Norsk kulturskoleråd arrangerte i Oslo 25.26. september 2017.

 

Konferanse fulgte opp tilsvarende konferanser som ble arrangert i Aalborg i 2015 og Helsingfors i 2016. Målgruppa for konferansen var nordiske politikere med kulturskole som ansvars-/interesseområde, nordiske embedsmenn med kulturskole som ansvars-/interesseområde, nordiske utdanningsinstitusjoner og nordiske organisasjoner som har betydning for de kommunale kulturskoler.

 

Neste nordisk musikk- og kulturskolekonferanse arrangeres i Stockholm, 20.21. mars 2018.

 

 

Pedagogdagene

Pedagogdagene er et faglig møtested for kunstpedagoger både i og utenfor kulturskolen.

 

Pedagogdagene arrangeres av Norges musikkhøgskole og Norsk kulturskoleråd.

 

Her vil du kunne få kurstilbud innen både musikk, dans, teater, skapende skriving, visuell kunst og sirkus samt flere plenumsøkter.

 

Musikkhøgskolen er også hovedarenaen for arrangementet, men i 2016 ble noen kurstilbud lagt til Kunsthøgskolen i Oslo og Norsk barnebokinstitutt.

 

Målsetningen for Pedagogdagene er å nå pedagogene med praktiske eksempler som kan knyttes opp mot fagplaner i sitt fag gjennom verkstedkurs og diskusjoner.

 

Målgruppa for Pedagogdagene er primært pedagoger i kulturskole, men arrangementer er også relevant for deg som underviser i estetiske fag på videregående skole (MDD), folkehøgskoler og grunnskole.

 

Tidligere utgaver av Pedagogdagene

2016

Program

Omtaler første dag

Omtaler andre dag

2014

Program

Omtaler første dag

Omtaler andre dag

2012

Program