Dette er kulturskole 3.0

Del på:

Dette er kulturskole 3.0

Innledning

Kommunen som ansvarlig for kulturskolen

Kommune 3.0

Hvordan kan kulturskole 3.0 se ut?

Kjennetegn på kulturskole 3.0

Dokument: Kulturskole 3.0  et tankesett

Film: Fremtidens kulturskole

Film: Fremtidens kulturskole (tekstet versjon)

 

Kulturskole 3.0

Hvordan kan det se ut?

En av de oppgavene prosjektet har jobbet med, er å beskrive kjennetegn på «Fremtidens kulturskole». Den har vi kalt «kulturskole 3.0». Betegnelsen 3.0 er inspirert av kommune 3.0, som kort beskrives med noen kjennetegn nedenfor, for så å «oversettes» til 3.0-bildet av kulturskolen.

 

Attraktiv og relevant

Gjennom verksteder, seminarer og dialog med ulike nettverk og medlemmer av KS og kulturskolerådet, har vi fått mange innspill på kjennetegn og tanker for fremtidens kulturskole.

Noe av det som kommer tydelig frem i dialogen, er at en kulturskole som skal ha livets rett, må være attraktiv og ha relevans. Den må være dynamisk og ha bred forankring i ulike sektorer og tjenester. Den skal være en viktig faktor for hele oppvekstfeltet og barn og unge, samtidig som den har kraft og betydning for hele livsløpet.

 

Tilbake til menyen for Dette er kulturskole 3.0

Tilbake til modellen for Fremtidens kulturskole med lenker

 

Kommunen som ansvarlig for kulturskolen

Noen av de viktige utfordringer som kommunen, som ansvarlig for feltet, må involvere kulturskolen som aktør og utvikler i er:

 

Hvordan sørge for sammenheng og helhet i «hele oppvekstfeltet», slik at barn og unge får de beste rammene for sine liv? Er det mulig å i enda større grad enn tidligere se barnehage, skole, sfo og kulturskole som et helhetlig ansvar og et helhetlig økosystem i kommunene? Både i tidsløpet fra barn til voksen, og på tvers mellom fag- og ansvarsområder gjennom hele oppveksten.

 

Kunst og kultur er viktig hele livet, i mange ulike sammenhenger og for ulike mål. Hvordan prioriterer vi dette i vår kommune og hvilke historier ønsker vi skal fortelles om oss? Hvem skal vi være og hva skal vår kulturskole bety i vårt lokalsamfunn? Hva skal kjennetegne oss?

Hvordan spiller vi best mulig på lag – og hvilken rolle og kompetanse skal kulturskolen ha for å henge sammen med og komplettere øvrig kompetanse og tjenester i kommunen og lokalsamfunnet?

 

Disse problemstillingene, og mange andre, tenker vi bør løftes inn i tankesettet i «kulturskole 3.0».

 

Les mer om kulturskole 3.0 her

 

Tilbake til menyen for Dette er kulturskole 3.0

Tilbake til modellen for Fremtidens kulturskole med lenker

 

Kommune 3.0

 

 

Innbyggerne stiller større krav til tjenestene kommunen gir, og kommunen skal stadig løse flere og mer komplekse utfordringer innenfor de samme økonomiske rammevilkår som før. Bevisstheten om at det må etableres samarbeid på tvers av kompetansemiljøer, bransjer og sektorer for å løse de større uløste problemstillingene i samfunnet, øker. Samarbeid mellom tjenester kan løse felles problemstillinger, skape og fordele ressurser og utvikle handlingsrom som kommer kommunens innbyggere til gode. 

 

Kommunen har viktige roller både som lokaldemokratisk arena, samfunnsutvikler, myndighetsutøver og tjenesteyter. Siden formannskapslovene ble innført i 1837 har kommunene vært en arena for lokaldemokratisk deltakelse, innflytelse og medvirkning.  Kommunene er styrt av folkevalgte organ, sammensatt gjennom lokale valg og demokratiske prosesser.  Kommunene har i tillegg en rekke råd, utvalg, prosesser og arenaer der ulike interesser og aktører kan formidle sine synspunkt og behov. Gjennom kommune 3.0 perspektivet videreutvikles de lokale mulighetene for medvirkning og deltakelse.

 

Kommunen 3.0 gjennomsyres av et positivt menneskesyn: Alle har ressurser som de ønsker å bidra med i lokalsamfunnet, både til eget og fellesskapets beste. I kommune 3.0 bidrar de kommunalt ansatte til å finne disse ressursene, og tilrettelegger for at mennesker bringes sammen der de kan støtte og hjelpe hverandre.

 

I større grad flyttes fokuset i utviklingsarbeidet fra hva vi skal gjøre til hvorfor og hvordan vi gjør det vi gjør. Det stilles spørsmål om hva det er vi vil oppnå med tjenestene og hvilken innsikt vi trenger for å skape et helhetlig tjenesteløp og en best mulig brukeropplevelse.

 

Tilbake til menyen for Dette er kulturskole 3.0

Tilbake til modellen for Fremtidens kulturskole med lenker

 

Hvordan kan kulturskole 3.0 se ut?

I lys av tankesettet bak kommune 3.0, kan det skapes bilder av hvordan det kan se ut i en kulturskole, om vi legger den samme tenkemåte til grunn. Vi kan blant annet ta stilling til noe av det følgende:

 

 • Hvordan ta innbyggerne mer med på råd og hvem tas med i dialogen?
 • Hvordan bli mer «treffsikre» i tjenesteutformingen?
 • Hvordan samskape med mange ulike interessenter og «brukere»?
 • Hvordan se kulturskolens rolle i et bredere perspektiv?
 • Hvilke prosesser bidrar til kulturskolens innhold, rolle og organisering?

 

Tilbake til menyen for Dette er kulturskole 3.0

Tilbake til modellen for Fremtidens kulturskole med lenker

 

Kjennetegn på kulturskole 3.0, kan bl.a. være:

 • Kommunen har jobbet seg frem til tydelige begrunnelser for kulturskolens virksomhet, mål, innhold og organisering gjennom bred innbyggermedvirkning. (Ulike roller og brukergrupper).
 • Kulturskolen har en tydelig rolle i et helhetlig kommunalt tjenestetilbud. Rollen og ambisjonene er forankret i politisk vedtatte planer.
 • Kulturskolen har sammensatt kompetanse og jobber strategisk og målrettet med kompetanseplanlegging og utvikling, sammen med andre tjenesteområder i kommunen.
 • Kulturskolen er en relevant og selvsagt «samskapingsaktør» når nye tjenester skal etableres og løsninger på utfordringer finnes. Utviklingsprosesser gjøres sammen med andre tjenester.
 • Kulturskolen har ansvarlige roller, verktøy, kapasitet og kompetanse til å drive utvikling av tjenester. Som del av felles system og metoder for utviklingsarbeid i kommunen.
 • Kulturskolen har ledelse som legger til rette for og styrer utviklings- og endringsprosesser med utgangspunkt i mål som er lokalt utviklet og forankret.
 • Kulturskolen har system for innbyggermedvirkning knyttet til utvikling og kvalitetssikring av tjenestene. De har spesielt fokus på hovedmålgruppen, barn og unges medvirkning.
 • Det profesjonelle læringsfellesskapet i kulturskolen er en viktig kraft og ressurs for utvikling og for tjenestekvalitet i kulturskole
 • Kulturskolen er en møteplass, arena og tilrettelegger for lokalsamfunnet. (Bygger kulturell infrastruktur).
 • Kulturskolen er arena for kreativitet, innovasjon, kunst, menneskelig dannelse og utvikling som settes tydelig i forhold til samfunnets behov for disse kvalitetene og disse fagområdene.

 

 

 

 

 

Videre arbeid med kulturskole 3.0

For å komme videre i arbeidet med kulturskole3.0-perspektivet inviterte prosjektet i juni 2020 flere kommuner, til dialog rundt forankring, og relevans. Vi henvendte oss primært til kommuner som har vært med i kulturskolerådets veiledningsordning samt andre utviklingsorienterte og «mulighetssøkende» kommuner.

 

Ønsket var dialog rundt innholdet i notatet om Kulturskole 3.0 og hvordan vi kan benytte dette for å lage et rammeverk for utviklingsarbeid. Det gjennomføres to samlinger for flere kommuner høsten 2020, og arbeidet (og «klimaet») i verkstedet i juni har vært viktig for innretningen av høstens samlinger. Målet er å legge grunnlaget for et pilotprosjekt med oppstart i 2021.

 

Det var mange ulike roller fra de ulike kommunene representert: ordfører, kulturskoleleder, kommunalsjefer, utvalgsledere, skoleledere, biblioteksjef, kultursjef, representanter for frivilligheten m.fl. Listen er lang, med ca 40 deltagere totalt. De var invitert inn til å skissere rammer for et prosjekt som vil løfte frem kulturskolens ambisjoner og muligheter i en ny kommunehverdag - i en helhetlig utvikling av kommunal sektor.

 

Kulturskole 3.0 passer godt i mange sammenhenger, også i KS -sammenheng akkurat nå. Det kan knyttes an til ABSOLUTT-programmet og helhetligoppvekst, kommune 3.0 (samskapingskommunen) og arbeid med bærekraftsmål, fagfornyelse og innovasjon, for å nevne noe. I kulturskolerådet henger det også tett sammen med en mye bredere tilnærming til kulturskolens rolle i fremtiden.

 

Tilbake til menyen for Dette er kulturskole 3.0

Tilbake til modellen for Fremtidens kulturskole med lenker